Νόμος 4021/11 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Πεδίο εφαρμογής και εξαιρέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου θεσπίζονται οι κανόνες για την άσκηση της δραστηριότητας της έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και ορίζονται οι ακόλουθες πέντε κατηγορίες εκδοτών ηλεκτρονικού χρήματος:

 

α) τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3601/2007 (ΦΕΚ 178/Α/2007), όπως ισχύει, περιλαμβανομένων των, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ

 

β) τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, κατά την έννοια της περίπτωσης 3 του άρθρου 10, συμπεριλαμβανομένων, σύμφωνα με το άρθρο 18, των εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποκαταστημάτων ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

γ) τα γραφεία ταχυδρομικών επιταγών τα οποία εξουσιοδοτούνται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα

 

δ) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητα τους ως νομισματικών ή άλλων δημόσιων αρχών

 

ε) τα κράτη - μέλη ή οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές τους όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα τους ως δημόσιων αρχών.

 

2. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου θεσπίζονται κανόνες για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος.

 

3. α) Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται σε νομισματικές αξίες, οι οποίες είναι αποθηκευμένες:

 

α)α) σε μέσα ή ειδικά προπληρωμένα μέσα που εμπίπτουν στην εξαίρεση της περίπτωσης ι)α' του άρθρου 3 του νόμου 3862/2010

 

β)β) σε πράξεις πληρωμής της περίπτωσης ι)β' του άρθρου 3 του νόμου 3862/2010

 

β) Όταν ένα ειδικό προπληρωμένο μέσο της υποπερίπτωσης α)α' από ειδικού σκοπού εξελίσσεται σε γενικού σκοπού, παύει να ισχύει η παρούσα εξαίρεση και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.