Νόμος 4021/11 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Δυνητικές εξαιρέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να εξαιρεί νομικά πρόσωπα από την εφαρμογή του συνόλου ή μέρους των διαδικασιών και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 13, 14, 15 και 17 τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος νόμου και των άρθρων 22 και 23 του νόμου 3862/2010 και να τους επιτρέπει να εγγράφονται στο μητρώο ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

 

α) όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες οδηγούν σε μέσο όρο ηλεκτρονικού χρήματος σε κυκλοφορία που δεν υπερβαίνει το όριο των 5.000.000 €, και

 

β) κανένα από τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση ή τη λειτουργία της επιχείρησης δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλα οικονομικά εγκλήματα.

 

Όταν τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 ή οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες των περιπτώσεων β' έως ε' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και δεν μπορεί να ορισθεί εκ των προτέρων το ποσό του ηλεκτρονικού χρήματος σε κυκλοφορία, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιτρέπει στα ιδρύματα αυτά να εκτιμήσουν το όριο που αναφέρεται στην προϋπόθεση της περίπτωσης α' ανωτέρω, εφαρμόζοντας την υπόθεση ότι ένα αντιπροσωπευτικό ποσό θα χρησιμοποιηθεί στις υπηρεσίες πληρωμών, εφόσον, με βάση τα ιστορικά δεδομένα, το εν λόγω αντιπροσωπευτικό ποσό είναι δυνατόν να υπολογισθεί σωστά και με τρόπο ικανοποιητικό για την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Όταν ένα ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος δεν έχει ακόμη ασκήσει δραστηριότητα για επαρκές χρονικό διάστημα, η ως άνω απαίτηση αξιολογείται βάσει του προβλεπόμενου ηλεκτρονικού χρήματος σε κυκλοφορία που αποδεικνύεται από το επιχειρηματικό του σχέδιο, με την επιφύλαξη τυχόν προσαρμογών σε αυτό κατόπιν απαίτησης της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Στις περιπτώσεις της εν λόγω εξαίρεσης, το ανώτατο ποσό που αποθηκεύεται στο μέσο πληρωμών ή στο λογαριασμό πληρωμών του καταναλωτή όπου είναι αποθηκευμένο το ηλεκτρονικό χρήμα πρέπει να είναι μέχρι 150 €.

 

Νομικά πρόσωπα που έχουν καταχωρισθεί σύμφωνα με την παράγραφο αυτή δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών που δεν έχουν σχέση με ηλεκτρονικό χρήμα το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

2. Νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν καταχωρισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 υποχρεούνται να διατηρούν τα κεντρικά τους γραφεία στην Ελλάδα, όπου ασκούν πραγματικά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

 

3. Κάθε νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 νοείται ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος. Ωστόσο, η παράγραφος 9 του άρθρου 10 του νόμου 3862/2010 και το άρθρο 24 του ίδιου νόμου δεν εφαρμόζονται σε αυτά.

 

4. Τα νομικά πρόσωπα καταχωρισμένα σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω μπορούν να ασκούν μόνο τις δραστηριότητες των περιπτώσεων γ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 16.

 

5. Τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

 

α) γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε μεταβολή της κατάστασης τους που έχει επίπτωση στους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1, και

 

β) υποβάλλουν έκθεση για το κατά μέσο όρο ηλεκτρονικό χρήμα σε κυκλοφορία, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, σε ημερομηνία που καθορίζει, με απόφαση της, η Τράπεζα της Ελλάδος.

 

6. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν ισχύουν πλέον οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2, και 4 και σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημερολογιακές ημέρες, το οικείο νομικό πρόσωπο οφείλει να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13. Τα ως άνω πρόσωπα τα οποία δεν υπέβαλαν αίτημα κατά τα ανωτέρω και εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 20 και απαγορεύεται σε αυτά να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα.

 

7. Η κατ' εφαρμογή της παρούσας διάταξης παρεχόμενη εξαίρεση δεν αφορά την τήρηση των διατάξεων του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α/2008), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

8. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: α) για τον αριθμό των φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία εμπίπτουν στο παρόν άρθρο και β) σε ετήσια βάση, για το συνολικό ποσό ηλεκτρονικού χρήματος σε κυκλοφορία που έχει εκδοθεί, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου.

 

9. Η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο, των εν γένει απαιτήσεων και περιορισμών που καθορίζονται σε σχέση με τη δραστηριότητα των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, καθώς και των λοιπών εκδοτών ηλεκτρονικού χρήματος, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, αποτελούν αντικείμενο εποπτείας και ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος. Με αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται και εξειδικεύονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που υποχρεούνται να της παρέχουν οι εν λόγω εκδότες, καθώς και οι λεπτομέρειες και η διαδικασία εξακρίβωσης της συνεχούς τήρησης των απαιτήσεων και των σχετικών περιορισμών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.