Νόμος 4038/12 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση λήξης της σύμβασης μίσθωσης, εκμετάλλευσης ή άλλης συναφούς σύμβασης ορισμένου χρόνου ακινήτου που ανήκει σε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή καταγγελίας των συμβάσεων αυτών από τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου ή από τον ίδιο τον αντισυμβαλλόμενο, ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης έχει τη δυνατότητα, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών, να καταρτίζει χωρίς διαγωνισμό, συμβάσεις παραχώρησης της χρήσης ή εκμετάλλευσης των παραπάνω ακινήτων του έναντι μειωμένου, σε σχέση με το προηγούμενο, ή συμβολικού ανταλλάγματος, διάρκειας μέχρι ενός κατ' ανώτατο όριο έτους, με σκοπό τη διατήρηση της μισθωτικής και επιχειρηματικής αξίας των ακινήτων και των θέσεων εργασίας μέχρι την κατάρτιση νέας σύμβασης, εφόσον προκηρυχθεί διαγωνισμός για τη σύναψη νέας σύμβασης εντός δύο μηνών από τη λήξη ή την καταγγελία της σύμβασης και ειδικά στην περίπτωση της λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου, έχει προηγηθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της σύμβασης προκήρυξη για τη σύναψη νέας σύμβασης.

 

Συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων μεταξύ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου μπορούν να συναφθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χωρίς να προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 715/1979 (ΦΕΚ 212/Α/1979), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 34/1995 (ΦΕΚ 34/Α/1995), του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) και του άρθρου 79 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

2. Σε συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων μεταξύ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία ή Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το ετήσιο μίσθωμα καθορίζεται έως 4,8% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου ή της αγοραίας αξίας στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

3. (πρώην 2) Στο όγδοο εδάφιο της παραγράφου 19 του άρθρου 7 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) μετά τη φράση με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προστίθεται η φράση που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.