Νόμος 4144/13 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Μίσθωση ακινήτων μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 4038/2012 προστίθεται παράγραφος 2 και η παράγραφος 2 αναριθμείται σε 3 ως εξής:

 

{2. Σε συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων μεταξύ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία ή Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το ετήσιο μίσθωμα καθορίζεται έως 4,8% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου ή της αγοραίας αξίας στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια.

 

3. Στο όγδοο εδάφιο της παραγράφου 19 του άρθρου 7 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011), μετά τη φράση με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προστίθεται η φράση που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.}

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 καταλαμβάνει τις νέες μισθώσεις που καταρτίζονται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

3. Στις μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας φορέων κοινωνικής ασφάλισης οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 15 του νόμου 4013/2011 και του άρθρου 27 του νόμου 4038/2012 εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση, που και ο μισθωτής του ακινήτου είναι Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.