Νόμος 4038/12 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3863/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Η ειδική αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 10 του άρθρου 6 του νόμου 2556/1997 όπως ισχύει, καθορίζεται ως εξής:

 

Ι) Για τους ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών, για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωμάτευση, σε 9 € για τον Πρόεδρο και 6 € για κάθε μέλος. Για την κατ' οίκον εξέταση περιστατικών αναπηρίας, η ειδική αποζημίωση ανέρχεται σε ποσό ίσο με το τριπλάσιο της ως άνω αμοιβής. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 2,5 € ανά περιστατικό που εξετάζεται εκτός έδρας του εξεταστή ιατρού.

 

ΙΙ) Για τους εισηγητές ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών, στο ποσό των 3 € ανά περίπτωση.

 

Η ως άνω ειδική αποζημίωση των περιπτώσεων Ι' και ΙΙ' καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και μέχρι του ποσού

των 800 € μηνιαίως.

 

β) Η ειδική αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του νόμου 2556/1997 όπως ισχύει, καταβάλλεται στους ιατρούς της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου των Γνωματεύσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και η οποία δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ίδιου νόμου.

 

γ) Για τους γραμματείς των υγειονομικών επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση 2 € για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωμάτευση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και η οποία δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ίδιου νόμου.

 

δ) Οι ως άνω αποζημιώσεις καταβάλλονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.

 

ε) Για τις παρεχόμενες από τις Υγειονομικές Επιτροπές υπηρεσίες κρίσης αναπηρίας αποδίδεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών από όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο το ποσό που ορίζεται στη Φ40021/26407/205/2006 (ΦΕΚ 1829/Β/2006) υπουργική απόφαση.}

 

2. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, για τις ανάγκες του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, μπορεί να συμβάλλεται με ιδιώτες ιατρούς, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος και βάσει κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

 

Οι συμβαλλόμενοι ιατροί αμείβονται από το αποδιδόμενο στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ποσό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3863/2010, ως εξής:

 

α) Ιατροί πρόεδροι ή μέλη υγειονομικών επιτροπών με το ποσό των 9 € για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωμάτευση. Τα κρινόμενα περιστατικά ανά ιατρό δεν μπορούν να υπερβαίνουν μηνιαίως τα 150 .

 

β) Ιατροί που διενεργούν προέλεγχο των ιατρικών δικαιολογητικών των προς εξέταση περιπτώσεων με το ποσό των 4 € για κάθε περίπτωση. Οι εξεταζόμενες ανά ιατρό περιπτώσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν μηνιαίως τις 300.

 

Οι εν λόγω ιατροί πρόεδροι ή μέλη υγειονομικών επιτροπών δεν μπορούν να διενεργούν προέλεγχο των ιατρικών δικαιολογητικών και αντίστροφα.

 

Στις περιπτώσεις που δεν αποδίδεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3863/2010 όπως ισχύει, η αμοιβή των ιδιωτών ιατρών καταβάλλεται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.