Νόμος 4038/12 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι σχολικοί σύμβουλοι που επιλέγονται και τοποθετούνται, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3879/2010, κατατάσσονται, και για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα αυτά, στον Α' Βαθμό, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), εφόσον έχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας, όπως κατατάχθηκαν με το νόμο 4024/2011 και οι Διευθυντές Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στους Σχολικούς Συμβούλους που δεν έχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας, απονέμεται ο Α' Βαθμός κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον τα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνουν τα ελάχιστα προβλεπόμενα για κατάταξη στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Α', οι Σχολικοί Σύμβουλοι κατατάσσονται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4024/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 4142/2013 (ΦΕΚ 83/Α/2013) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 36 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013).

 

2. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) η λέξη τριών αντικαθίσταται από τη λέξη δύο. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, ύστερα από τη φράση Ο τρίτος προστίθεται η φράση και ο τέταρτος και η λέξη μοριοδοτείται αντικαθίσταται από τη λέξη μοριοδοτούνται.

 

β) Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 3848/2010 απαλείφεται η φράση Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς,.

 

γ) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διορίστηκαν το έτος 2010 δύνανται κατά το σχολικό έτος 2011 - 2012 να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/1996 (ΦΕΚ 45/Α/1996).

 

3. α) Ύστερα από το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 12 του άρθρου 80 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) προστίθενται τα εξής:

 

{Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αν ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί το αρχαιότερο μέλος της Ολομέλειας που είναι καθηγητής Πανεπιστημίου. Έως την ανάδειξη του γενικού διευθυντή, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Πρόεδρος της Αρχής ή ο αναπληρωτής του.}

 

β) Στις εξαιρέσεις της υποπαραγράφου 1)α του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) υπάγονται, από την έναρξη ισχύος του νόμου 4024/2011, και οι κενές οργανικές θέσεις της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

 

4. Το εδάφιο β' του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2174/1993 (ΦΕΚ 210/Α/1993), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Οργανισμός διαλύεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των σκοπών του, είτε με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων είτε με καταγγελία ενός από αυτούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα απορρέοντα ή σχετιζόμενα με τη διάλυσή του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.