Νόμος 4042/12 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4014/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Ο έλεγχος που ασκούν τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος δεν περιορίζεται μόνο στα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' ή Β'. Τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για τον έλεγχο της εφαρμογής γενικά της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην περιοχή της χωρικής αρμοδιότητάς τους.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. α. Συνιστάται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης εννεαμελές Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) στο οποίο συμμετέχουν:

 

ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως Πρόεδρος,
ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής,
ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
ο προϊστάμενος της οικείας Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας,
ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της οικείας Περιφέρειας,
εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού εντός προθεσμίας 20 ημερών και επιλέγεται από τους προϊσταμένους των Εφορειών Αρχαιοτήτων των περιοχών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης συγκροτείται από τα λοιπά μέλη.

 

Ως οικεία διεύθυνση θεωρείται η διεύθυνση της Περιφέρειας στην οποία εμπίπτει χωρικά το έργο. Σε περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα εμπίπτει σε άνω της μίας Περιφέρειες, ως οικεία ορίζεται η Περιφέρεια εντός της οποίας χωροθετείται μεγαλύτερο τμήμα του έργου ή της δραστηριότητας.

 

β. Αντικείμενο του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης είναι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 υποπαράγραφο γ', μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2.

 

γ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης συγκροτείται κατά τα λοιπά με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β αντικαθιστάμενες από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις αντίστοιχα:

 

α. όλες οι άδειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση αποβλήτων, η έννοια της οποίας προσδιορίζεται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στο πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, όπως ισχύει,

 

β. η έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 279/Α/1979), του άρθρου 13 του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987), ως και κάθε άλλης σχετικής διάταξης της δασικής νομοθεσίας, καθώς και

 

γ. η άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 14 της κοινής υπουργικής απόφασης ΕΙΒ/221/1965 (ΦΕΚ 138/Β/1965), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης Γ1/17831/1971 (ΦΕΚ 986/Β/1971).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.