Νόμος 1734/87 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α Παραχωρήσεις δημόσιων δασών απαγορεύονται. Εξαιρούνται παραχωρήσεις για τη δημιουργία εγκαταστάσεων ορειβασίας και χειμερινού αθλητισμού, καθώς και περιπτέρων ή ξενώνων για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων αυτών, σχολικών κτιρίων, βοτανικών κήπων και εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΠΕΣΥΠ) και των νοσοκομείων του άρθρου 13 παράγραφος 10 του νόμου 2889/2001. Στην ίδια εξαίρεση περιλαμβάνεται η διενέργεια μεταλλευτικών και λατομευτικών εργασιών, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του νόμου 998/1979. Η εξαίρεση δεν ισχύει για τους πυρήνες των εθνικών δρυμών.

 

β. Επιτρέπεται η κατά χρήση παραχώρηση δημόσιων δασών ή δημόσιων δασικών εκτάσεων, που κρίνονται κατάλληλες για εγκατάσταση μηχανισμών με συρματόσχοινα (σχοινοσιδηρόδρομοι, καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαμοι και τηλεσκί) και έχουν σκοπό τη μεταφορά προσώπων από τουριστικές επιχειρήσεις, δήμους, οικισμούς ή συγκροτήματα κατοικιών σε περιοχές ή θέσεις ιδιαίτερου αισθητικού ενδιαφέροντος. Η προβλεπόμενη παραχώρηση των ως άνω εκτάσεων γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης είτε προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού είτε προς τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης είτε προς τους φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) ύστερα από σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση και σχετική εισήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της δασικής υπηρεσίας.

 

Για τους ίδιους ως άνω σκοπούς και με τις ίδιες προϋποθέσεις επιτρέπεται η χρήση ιδιωτικών δασών ή δασικών εκτάσεων, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών. Η προβλεπόμενη έγκριση χρήσης χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

 

Τυχόν υφιστάμενες παρόμοιες εγκαταστάσεις συνεχίζουν τη δραστηριότητα τους υπό τον όρο της, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους, χορήγησης κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων της παραχώρησης ή έγκρισης χρήσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006), με το άρθρο 40 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001) και με τη περίπτωση γ' του άρθρου 18 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304/Α/2003).

 

2. Η παραχώρηση δημόσιων δασικών εκτάσεων είναι δυνατή εφόσον δεν έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες και δεν έχουν προστατευτική σημασία, με τις ακόλουθες διακρίσεις:

 

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας παραχωρούνται οι εξής εκτάσεις:

 

α) Όσες κρίνονται, ύστερα από κοινή έκθεση των διευθύνσεων δασών και γεωργίας και σύμφωνη γνώμη αυτών, κατάλληλες για γεωργική εκμετάλλευση από άποψη μορφολογική και εδαφολογική, εφόσον προέχει για την εθνική οικονομία η αγροτική εκμετάλλευσή τους.

 

β) Όσες κρίνονται κατάλληλες σύμφωνα με τον πολεοδομικό σχεδιασμό (γενικό πολεοδομικό σχέδιο - ζώνη οικιστικού ελέγχου), ύστερα από κοινή έκθεση των υπηρεσιών των Υπουργείων Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παράγραφος 3 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και των διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού, για δημιουργία νέων οικισμών ή επέκταση παλαιών, εφόσον η χρήση αυτή επιβάλλεται από το δημόσιο συμφέρον.

 

γ) Όσες είναι οι πλέον άγονες, μετά από γνώμη του αρμόδιου δασάρχη, για τους σκοπούς που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 6 του νομοθετικού διατάγματος 221/1974, εφόσον οι χρήσεις αυτές προέχουν για την εθνική οικονομία ή επιβάλλονται από το δημόσιο συμφέρον.

 

Β) Επιτρέπεται να παραχωρούνται κατά κυριότητα ή κατά χρήση για ορισμένο χρόνο οι εξής δημόσιες δασικές εκτάσεις:

 

Όσες κρίνονται κατάλληλες από άποψη θέσης και είναι απαραίτητες για τη δημιουργία και λειτουργία εργατικών κατοικιών εκτός Αττικής, κατασκηνώσεων, χιονοδρομικών κέντρων, ορειβατικών καταφυγίων αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων, δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων, νοσοκομείων, ιερών ναών και ιερών μονών, κέντρων υγείας και υγειονομικών σταθμών, σωφρονιστικών καταστημάτων, Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών, νεκροταφείων, αγορών, σφαγείων, τυροκομείων, μελισσοκομείων, υδροτριβείων, ιχθυοτροφείων και χώρων απορριμάτων και λυμάτων, εγκαταστάσεων ύδρευσης και άρδευσης, και εμφιάλωσης νερού μετά των αναγκαίων αγωγών προσαγωγής του εγκαταστάσεων Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) εφόσον οι χρήσεις αυτές προέχουν για την εθνική οικονομία, αν πρόκειται για αγροτική εκμετάλλευση και επιβάλλονται από το δημόσιο συμφέρον, αν πρόκειται για άλλη χρήση.

 

Η παραχώρηση για τους σκοπούς αυτούς γίνεται κατά περίπτωση στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και τις επιχειρήσεις τους, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων ή σε άλλη Υπηρεσία του Δημοσίου ή σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982). Ειδικά για εγκαταστάσεις τυροκομείων, μελισσοκομείων, υδροτριβείων και ιχθυοτροφείων, εμφιάλωσης νερού η κατά χρήση παραχώρηση γίνεται και προς νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και προς φυσικά πρόσωπα.

 

Κατ' εξαίρεση και για εθνικούς λόγους επιτρέπεται να παραχωρούνται κατά κυριότητα ή κατά χρήση για ορισμένο χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, δημόσιες δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που χαρακτηρίζονται ως κοινωφελή ιδρύματα κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, τα οποία υφίστανται ή συνιστώνται από τα πρεσβυγενή Ελληνορθόδοξα (Ελληνόφωνα ορθόδοξα) Πατριαρχεία της Ανατολής ή την αυτοδιοίκητη Ιερά Μονή και Αρχιεπισκοπή του Όρους Σινά και εξυπηρετούν τους πνευματικούς, πολιτιστικούς, φιλανθρωπικούς, επιστημονικούς και λοιπούς κοινωφελείς σκοπούς των ανωτέρω θρησκευτικών καθιδρυμάτων.

 

Το καθεστώς των παραχωρούμενων εκτάσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγεται από το μεταγενέστερο των παραχωρήσεων ή τυχόν παρατάσεων αυτών χαρακτηρισμό των εκτάσεων ως δάση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ανέγερσης κτιρίων, κτισμάτων ή εγκαταστάσεων ή προπαρασκευαστικές εργασίες υλοποίησης των έργων αυτών, που κατατείνουν στην πραγμάτωση του σκοπού των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του προηγούμενου εδαφίου.

 

Η παραχώρηση στις περιπτώσεις α' και γ' της παραγράφου 2Α και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2Β του παρόντος άρθρου διαρκεί όσο υφίσταται ο σκοπός για τον οποίο έγινε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 45 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009), με το άρθρο 16 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992), με το άρθρο 12 του νόμου 2116/1993 (ΦΕΚ 18/Α/1993), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 68 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012), με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α/2013).

 

3. Η παραχώρηση και η αλλαγή χρήσης των παραγράφων 1 και 2Β γίνεται με απόφαση του νομάρχη, αν πρόκειται για έκταση μέχρι 10 στρέμματα, του Υπουργού Γεωργίας, αν πρόκειται για έκταση μέχρι 50 στρέμματα και του υπουργικού συμβουλίου, αν πρόκειται για μεγαλύτερες εκτάσεις, ύστερα από εισήγηση της οικείας διεύθυνσης δασών και γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, το οποίο συνεκτιμά και τις γενικότερες επιπτώσεις σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Η απόφαση για την παραχώρηση συνοδεύεται από έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας προστασίας περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας για τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την παραχώρηση. Στην έκθεση αναφέρονται οι τυχόν όροι, με τους οποίους θα πρέπει να γίνει η παραχώρηση και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία του περιβάλλοντος. Η μη συμμόρφωση με τους όρους και η μη εφαρμογή των μέτρων συνιστούν λόγο υποχρεωτικής ανάκλησης της παραχώρησης.

 

Αν πρόκειται για παραχωρήσεις εκτάσεων που βρίσκονται σε παραμεθόριες ή αμυντικές περιοχές, απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

4. Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης έκτασης από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ή τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την πραγματοποίηση των σκοπών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο το τίμημα και η διαδικασία της παραχώρησης αυτής καθορίζεται από τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους.

 

5. Δημοτικές και κοινοτικές δασικές εκτάσεις καθώς και δασικές εκτάσεις του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 που κρίνονται κατάλληλες για τους σκοπούς των παραγράφων 2Α εδάφια β' και γ' και 2Β επιτρέπεται να αλλάξουν χρήση, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της παραγράφου 3.

 

6. Οι εκτάσεις που παραχωρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή αλλάζουν χρήση σύμφωνα με την παράγραφο 5 παύουν να διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, οι οποίες εφαρμόζονται και πάλι αν για οποιοδήποτε λόγο ανακληθεί ή πάψει να ισχύει το παραχωρητήριο ή η απόφαση αλλαγής της χρήσης των εκτάσεων αυτών.

 

7. Οι διατάξεις του άρθρου 57 του νόμου 998/1979 εξακολουθούν να ισχύουν και για όσες από τις εκτάσεις του άρθρου 3 του νόμου αυτού οριοθετούνται ως βοσκότοποι.

 

8. Στις σκοπούμενες χρήσεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2Α εντάσσεται και η εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Αιτήματα για την έκδοση απόφασης παραχώρησης δημόσιας έκτασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνοδεύονται από την άδεια παραγωγής ή πράξη εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.