Νόμος 4062/12 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την πραγματοποίηση των προσχώσεων και των έργων που προβλέπονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 3, επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στην εταιρεία Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία ή σε θυγατρικές της εταιρείες ή σε τρίτους που έλκουν από αυτές δικαιώματα, του δικαιώματος χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, του συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου και του πυθμένα. Η παραχώρηση επιτρέπεται μόνον μετά την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτές.

 

2. Η παραχώρηση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο χρόνος της παραχώρησης και. το ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα, που πρέπει να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής και τα οποίο αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία. Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το ύψος του οικονομικού ανταλλάγματος και εισήγηση της αρμόδιας κτηματικής υπηρεσίας. Η εισήγηση παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνάς από τότε που θα περιέλθει στην κτηματική υπηρεσία το σχετικό αίτημα, άλλως η απόφαση μπορεί να εκδοθεί και χωρίς αυτήν. Στην εισήγηση τεκμηριώνονται οι λόγοι και οι ειδικότεροι όροι της παραχώρησης, λαμβανομένων υποχρεωτικώς υπόψη των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στις αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3.

 

3. Τα ακίνητα που δημιουργούνται από την τυχόν μετατόπιση προς τη θάλασσα του ορίου του αιγιαλού, λόγω κατασκευής ή επέκτασης των έργων ή προσχώσεων, καταγράφονται ως δημόσια κτήματα και περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση η να εκμισθώνονται στους φορείς της παραγράφου 1, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Ο καθορισμός των ορίων του νέου αιγιαλού, ο οποίος θα προκύψει από τις προσχώσεις, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 4 και 5 του νόμου 2971/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

4. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των εκτάσεων που παραχωρούνται ή εκμισθώνονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους απαγορεύεται, εφόσον παρεμποδίζει την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η παραχώρηση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.