Νόμος 4062/12 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή του Σχεδίου του άρθρου 2 ακολουθούνται, ανά κατηγορία περιοχής, οι ακόλουθες διαδικασίες:

 

1. Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής:

 

α. Me κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση της εταιρείας Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία ή θυγατρικής της εταιρείας ή τρίτων στους οποίους έχει παραχωρηθεί η εκτέλεση και εκμετάλλευση των έργων και εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του νόμου 3986/2011, εγκρίνεται η γενική οργάνωση του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής της περίπτωσης ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος.

 

β. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται ιδίως οι περιοχές του πάρκου που θα διατεθούν για τη δημιουργία τεχνητών δασών, αλσών, κήπων, λιμνών, φυτωρίων, βοτανικών κήπων, θερμοκηπίων και λοιπών χώρων πρασίνου, οι χώροι περιπάτου, παιχνιδιού, άθλησης, εκπαίδευσης, περιπέτειας, εκθέσεων, συναυλιών και λοιπών δραστηριοτήτων, ο τρόπος διαμόρφωσης αυτών και το περίγραμμα των κτιριακών ενοτήτων, το εσωτερικό οδικό δίκτυο και το δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, η θέση των χώρων στάθμευσης, καθώς και η γενική οργάνωση κάθε άλλου χώρου, κτιρίου, εγκατάστασης, χρήσης ή λειτουργίας που θα απαιτηθεί για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και λειτουργία του Πάρκου.

 

γ. Με την πιο πάνω απόφαση εγκρίνονται, επίσης, και οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων και δραστηριοτήτων που απαιτούνται γιο την οργάνωση και λειτουργία και Πάρκου, ύστερο από υποβολή ενιαίας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στις παραγράφους 2)β και 3 του άρθρου 3 του νόμου 4014/2011. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2)β του ανωτέρω άρθρου και οι οποίες είναι άνω των 20 εργάσιμων ημερών, μειώνονται κατά 10 εργάσιμες ημέρες.

 

δ. Η πιο πάνω απόφαση εκδίδεται εντός τεσσάρων μηνών από τότε που οι φορείς της περίπτωσης α υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τις περιβαλλοντικές, τεχνικές, φυτοτεχνικές και λοιπές μελέτες και στοιχεία τεκμηρίωσης, στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Η έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση αυτή επέχει θέση έγκρισης δόμησης κατά την έννοια των άρθρων 1 και 5 του νόμου 4030/2011 για τις οικοδομικές εργασίες που θα εκτελεστούν εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 4030/2011 δεν έχουν εν προκειμένω εφαρμογή.

 

ε. Με όμοια απόφαση εγκρίνεται και ο Κανονισμός Λειτουργίας του Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής και καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φορέων της περίπτωσης α' όσον αφορά τη διοίκηση, διαχείριση, συντήρηση και εκμετάλλευση του Πάρκου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 4574/2018 (ΦΕΚ 191/Α/2018).

 

2. Περιοχές προς πολεοδόμηση:

 

α. Οι πολεοδομικές μελέτες των περιοχών που προορίζονται προς πολεοδόμηση σύμφωνα με το Σχέδιο του άρθρου 2, συντάσσονται είτε με πρωτοβουλία της εταιρείας Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία είτε θυγατρικών της εταιρειών είτε από τρίτους στους οποίους έχει παραχωρηθεί η εκτέλεση και εκμετάλλευση των έργων στις εν λόγω περιοχές, και αποτελούνται από:

 

το πολεοδομικό σχέδιο που συντάσσεται με βάση οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα,
τον πολεοδομικό κανονισμό και
έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόμενες από τη μελέτη ρυθμίσεις,

 

Οι πολεοδομικές μελέτες περιέχουν ιδίως τις ειδικές χρήσεις γης και τις τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις, τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής, τους ειδικούς όρους δόμησης, καθώς και τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους που πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικής έκτασης της προς πολεοδόμηση περιοχής.

 

β. Οι πολεοδομικές μελέτες εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, υστέρα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του νόμου 3986/2011, εντός προθεσμίας έξι μηνών από τότε που οι φορείς της περίπτωσης α' υποβάλουν πλήρη φάκελο στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923. Οι καθοριζόμενοι στις πολεοδομικές μελέτες κοινόχρηστοι χώροι παραμένουν στη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία της Ελληνικό, έως την παράδοσή τους στον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του άρθρου 1 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ιδίου ως άνω νόμου, οπότε και περιέρχονται σε κοινή χρήση. Κατά τον χρόνο περιέλευσης των χώρων σε κοινή χρήση επέρχονται και οι σχετικές εμπράγματες μεταβολές ως προς αυτούς, χωρίς να απαιτείται ρητή παραίτηση των κυρίων των ακινήτων από την κυριότητα, νομή και κατοχή τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια, που αφορά στην κατά τα ανωτέρω παράδοση και τις συνέπειες αυτής. Διατάξεις οι οποίες αφορούν την εισφορά σε γη και χρήμα δεν εφαρμόζονται.

 

Οι καθοριζόμενοι στις πολεοδομικές μελέτες κοινόχρηστοι χώροι παραμένουν στη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία της Ελληνικό, έως την παράδοσή τους στον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του άρθρου 1 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ιδίου ως άνω νόμου, οπότε και περιέρχονται σε κοινή χρήση. Κατά τον χρόνο περιέλευσης των χώρων σε κοινή χρήση επέρχονται και οι σχετικές εμπράγματες μεταβολές ως προς αυτούς, χωρίς να απαιτείται ρητή παραίτηση των κυρίων των ακινήτων από την κυριότητα, νομή και κατοχή τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια, που αφορά στην κατά τα ανωτέρω παράδοση και τις συνέπειες αυτής.

 

Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται η καταληκτική ημερομηνία, κατά την οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. υποχρεούται να παραδώσει τους χώρους αυτούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 14-11-2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016 τροποποιητικής σύμβασης, όπως αυτές κυρώθηκαν με το νόμο [Ν] 4422/2016 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4549/2018. Οι χώροι αυτοί περιέρχονται στην κυριότητα των δικαιούχων τους αμέσως μετά τη διανομή του ακινήτου.

 

Οι καθοριζόμενοι στις πολεοδομικές μελέτες του παρόντος άρθρου χώροι κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας παραμένουν στη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία της Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία, έως την κατά περίπτωση παράδοσή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα ανάπτυξης της περίπτωσης ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 4062/2012, οπότε και επέρχονται οι σχετικές εμπράγματες μεταβολές ως προς αυτούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια, που αφορά στην κατά τα ανωτέρω παράδοση και τις συνέπειες αυτής.

 

Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται η καταληκτική ημερομηνία, κατά την οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. υποχρεούται να παραδώσει τους χώρους αυτούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 14-11-2014. Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016 τροποποιητικής σύμβασης όπως αυτές κυρώθηκαν με το νόμο [Ν] 4422/2016 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4549/2018. Οι χώροι αυτοί περιέρχονται στην κυριότητα των δικαιούχων τους αμέσως μετά τη διανομή του ακινήτου.

 

γ. Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη των φορέων της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής. Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, οι προαναφερόμενοι φορείς προβαίνουν στην εκτέλεση των έργων διαμόρφωσης του χώρου, καθώς και στην εκτέλεση των έργων υποδομής, όπως αυτά προβλέπονται στην πολεοδομική μελέτη. Η συντήρηση, καθαριότητα και ανανέωση του κοινοχρήστου τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και η συντήρηση των έργων υποδομής και των χώρων πρασίνου, γίνεται με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη των φορέων της περίπτωσης α', κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης.

 

δ. Οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός των περιοχών της παρούσας παραγράφου και τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία Α (υποκατηγορίες Α1 και Α2) του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011, εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και η σχετική διαδικασία διεκπεραιώνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, οι δε προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2)β του άρθρου 3 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 4014/2011 και οι οποίες είναι άνω των 5 εργάσιμων ημερών και έως 20 εργάσιμες ημέρες, μειώνονται κατά 5 εργάσιμες ημέρες, ενώ όλες οι υπόλοιπες κατά 10 εργάσιμες ημέρες. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 4014/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 4574/2018 (ΦΕΚ 191/Α/2018), με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου πέμπτου της από 30-09-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 145/Α/2019).

 

3. Ζώνες ανάπτυξης:

 

α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και στις περιπτώσεις όπου εγκρίνεται η χωροθέτηση ή η τροποποίηση χωροθέτησης τουριστικών λιμενικών υποδομών και του Υπουργού Τουρισμού, που εκδίδονται μετά από αίτηση της εταιρείας Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία ή θυγατρικών της εταιρειών ή τρίτων στους οποίους έχει παραχωρηθεί η εκτέλεση και εκμετάλλευση των έργων και εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του νόμου 3986/2011 και οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, ανά ζώνη ανάπτυξης ή τμήμα αυτής τα εξής:

 

α)α. η ειδικότερη χωρική οργάνωση της ζώνης ανάπτυξης, με τον καθορισμό της διάταξης των κτιριακών ενοτήτων, οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης, τηρουμένων συνολικά των ορίων που ορίζονται για το σύνολο της ζώνης,

 

β)β. η διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων, με αναφορά σε σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:2.000 ή άλλης κατάλληλης κλίμακας.

 

γ)γ. Οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων και δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν εντός της ζώνης ή σε τμήμα αυτής, καθώς και οι περιβαλλοντικοί όροι των συνοδών έργων εξωτερικής υποδομής, όπου απαιτείται, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στις παραγράφους 2)β και 3 του άρθρου 3 του νόμου 4014/2011. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2)β του ανωτέρω άρθρου και οι οποίες είναι άνω των 20 εργάσιμων ημερών, μειώνονται κατά 10 εργάσιμες ημέρες.

 

β. Με όμοιες αποφάσεις εγκρίνονται, ανά ζώνη ανάπτυξης ή τμήμα αυτής, και:

 

α)α. Οι τυχόν απαιτούμενες προσχώσεις επί της θάλασσας και οι χρήσεις αυτών, τα μόνιμα ή προσωρινά έργα και εγκαταστάσεις που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν επί του αιγιαλού και της παραλίας, καθώς και επί του συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα για την εξυπηρέτηση της ζώνης ανάπτυξης, καθώς και η ανάληψη από τους φορείς της περίπτωσης α' της εκτέλεσης των έργων αυτών. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων και εν γένει ναυδέτων, προβλητών και εξεδρών και η πόντιση τεχνητών υφάλων, καθώς και η κατάλληλη μετατροπή και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων κατασκευών για την υποδοχή του προγράμματος ανάπτυξης της ζώνης. Επί των προβλητών και εξεδρών επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων στο πλαίσιο των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης κάθε ζώνης. Για την έγκριση αυτή, οι φορείς που αναφέρονται στην περίπτωση α' του παρόντος άρθρου, πέραν του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 4014/2011, υποβάλλουν επιπλέον και ακτομηχανική μελέτη που αιτιολογεί, από τεχνικής απόψεως, τη σκοπιμότητα των προσχώσεων και των λοιπών έργων, τον τρόπο εκτέλεσης αυτών, καθώς και τους τυχόν ειδικότερους περιορισμούς που επιβάλλονται για λόγους ασφαλείας, προστασίας του περιβάλλοντος και δημοσίας ανάγκης. Στις περιπτώσεις αυτές, στην έκδοση των πιο πάνω αποφάσεων συμπράττει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του νόμου 2971/2001, όπως ισχύουν, δεν έχουν εφαρμογή για τη διενέργεια προσχώσεων επί της θαλάσσης και την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό έργων στον αιγιαλό και παραλία, καθώς και στο συνεχόμενο ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο και τον πυθμένα, στις περιοχές που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου.

 

β)β. Οι τυχόν απαιτούμενοι ειδικότεροι όροι και μέτρα για την προστασία και ανάδειξη των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και λοιπών πολιτιστικών στοιχείων και συνόλων που ενδέχεται να υπάρχουν στις ζώνες ανάπτυξης ή σε τμήματα αυτών, υστέρα από υποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων μελετών και γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών και οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, στην έκδοση των πιο πάνω αποφάσεων συμπράττει και ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

γ. Οι πιο πάνω αποφάσεις εκδίδονται εντός τεσσάρων μηνών από τότε που οι φορείς της περίπτωσης α υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από όλες τις, κατά περίπτωση, απαιτούμενες μελέτες και λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης, στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Όλες οι επί μέρους γνώμες και εγκρίσεις που οφείλουν να παρασχεθούν για την έκδοση των πιο πάνω αποφάσεων, χορηγούνται από τους αρμόδιους καθ' ύλην φορείς και υπηρεσίες εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 εργάσιμων ημερών από τότε που περιέρχεται σε αυτούς το σχετικό αίτημα από το Γραφείο Ελληνικού ή την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

δ. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 των άρθρων 2 και 12 του νόμου 4014/2011, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και επί των αποφάσεων της παρούσας παραγράφου. OL πιο πάνω αποφάσεις επέχουν θέση:

 

α)α. Αδείας διενέργειας προσχώσεων και εκτέλεσης έργων στον αιγιαλό, την παραλία, το συνεχόμενο ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο και τον πυθμένα, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 12 και 14 του νόμου 2971/2001, όπως ισχύουν.

 

β)β. Έγκρισης, κατά την έννοια των άρθρων 10 παράγραφοι 3 και 4, 12, 13 και 15 του νόμου 3028/2002, για έργα και δραστηριότητες που εκτελούνται πλησίον μνημείων ή εντός αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, καθώς και για κάθε επέμβαση ή αλλαγή χρήσης σε ακίνητα μνημεία ή στο περιβάλλον τους.

 

γ)γ. Έγκρισης δόμησης, κατά την έννοια των άρθρων 1 και 5 του νόμου 4030/2011, για τις οικοδομικές εργασίες που θα εκτελεστούν εντός των ζωνών της παραγράφου αυτής. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 4030/2011 δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 4574/2018 (ΦΕΚ 191/Α/2018), με το άρθρο 104 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 

4. α. Με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εγκρίνονται και οι περιβαλλοντικοί όροι της εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων υποδομής που εξυπηρετούν τη συνολική λειτουργία του Μητροπολιτικού Πόλου. Για την έγκριση των ανωτέρω όρων, υποβάλλεται ενιαία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις περιοχές των παραγράφων 1, 2 και 3. Για τις ανάγκες υπολογισμού της δυναμικότητας έργων ή δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν το σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου, λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά εκτιμώμενα μεγέθη αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να εξειδικεύεται η κατηγοριοποίηση των έργων, σύμφωνα με το νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και να καθορίζεται ειδικά το περιεχόμενο του φακέλου της ενιαίας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τα λοιπά συνοδευτικά στοιχεία της. Για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της παρούσας περίπτωσης οι προθεσμίες που προβλέπονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 4014/2011 και οι οποίες είναι άνω των 5 εργάσιμων ημερών και έως 20 εργάσιμες ημέρες, μειώνονται κατά 5 εργάσιμες ημέρες, ενώ οι προθεσμίες που είναι άνω των 20 εργάσιμων ημερών μειώνονται κατά 10 εργάσιμες ημέρες.

 

β. Οι περιβαλλοντικοί όροι των λοιπών έργων και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εντός των κτιριακών ενοτήτων του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, εντός των κτιριακών ενοτήτων των Ζωνών Ανάπτυξης και εντός των οικοδομικών τετραγώνων των Περιοχών προς Πολεοδόμηση, και τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία Α' (υποκατηγορίες Α1 και Α2), εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η σχετική διαδικασία διεκπεραιώνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, ανεξαρτήτως υποκατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων. Για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β' εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 4014/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 4574/2018 (ΦΕΚ 191/Α/2018).

 

5. (πρώην 4) Οι φορείς του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση των συνοδών έργων εξωτερικής υποδομής τα οποία είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, οφείλουν να τα εκτελούν κατ' απόλυτη προτεραιότητα.

 

6. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, την περίπτωση β' της παραγράφου 2 και την παράγραφο 3 του παρόντος εγγράφονται στα κτηματολογικά βιβλία που τηρούν τα κατά τόπους αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998), όπως ισχύει, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει η εταιρεία Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Από την εγγραφή των εν λόγω πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, διενεργούνται στα κτηματολογικά διαγράμματα των επηρεαζόμενων ακινήτων όλες οι γεωμετρικές μεταβολές που αυτές επιφέρουν, καθώς και εκείνες που τυχόν η συντέλεσή τους επιφυλάσσεται στο μέλλον από τις οικείες διατάξεις λόγω επιγενόμενων μεταβολών στο εμπράγματο καθεστώς των εν λόγω ακινήτων. Στις περιπτώσεις αυτές, για την ενημέρωση των κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 2664/1998, όπως ισχύει. Οι μεταβολές στο εμπράγματο καθεστώς των ακινήτων που συνοδεύουν τις γεωμετρικές αυτές μεταβολές, τελούν υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις οικείες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 99 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.