Νόμος 4062/12 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Άδειες δόμησης - Άδειες κατεδάφισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για όλες τις οικοδομικές εργασίες που θα εκτελεσθούν εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά απαιτείται η έκδοση άδειας κατά τις διατάξεις του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017). Οι άδειες χορηγούνται από το Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6 του παρόντος, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο νόμο 4495/2017, ύστερα από υποβολή αίτησης από τον κύριο ή τον έχοντα νόμιμο δικαίωμα. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά στοιχεία και τις μελέτες που ορίζονται στο νόμο 4495/2017 ή μετά από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, από τα ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες που ορίζονται στην πιο πάνω απόφαση. Εφόσον απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις γνωμοδότηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής επί των αρχιτεκτονικών μελετών που υποβάλλονται για την έκδοση οικοδομικής άδειας, αυτή παρέχεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του άρθρου 13 του νόμου 4495/2017.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου 4574/2018 (ΦΕΚ 191/Α/2018).

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται υστέρα από εισήγηση του Γραφείου Ελληνικού και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες για την έκδοση των αδειών δόμησης, ειδική διαδικασία ελέγχου, καθώς και ειδικοί χρόνοι ισχύος και ειδικές διαδικασίες και προϋποθέσεις αναθεώρησης και ενημέρωσης των φακέλων των οικοδομικών αδειών στις περιοχές της παραγράφου 1, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου 4574/2018 (ΦΕΚ 191/Α/2018).

 

3. α. Κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν στη χρήση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία, δύνανται να κατεδαφίζονται κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις. Η έκδοση των αδειών κατεδάφισης γίνεται ύστερα από αίτηση της εταιρείας από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (ΔΟΚΚ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Ελληνικού του άρθρου 6, η οποία διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

 

β. Για την έκδοση της άδειας κατεδαφίσεως απαιτούνται αποκλειστικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 

Αίτηση της Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία με τα στοιχεία του προς κατεδάφιση κτιρίου, δήλωση αναθέσεως αναλήψεως και φύλλο ελέγχου,
Τεχνική έκθεση του κτιρίου.
Διάγραμμα του κτιρίου σε κατάλληλη κλίμακα.
Σκαριφηματική τομή - κάτοψη του κτιρίου.
Φωτογραφική αποτύπωση του κτιρίου.
Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.

 

γ. Η άδεια κατεδαφίσεως εκδίδεται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ορίζονται στην περίπτωση β', έχει ισχύ για 3 χρόνια από την έκδοση της και αναθεωρείται με την ίδια διαδικασία, που εκδίδεται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.