Νόμος 4574/18 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τροποποίηση των άρθρων 3, 5 και 6 του νόμου 4062/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012), οι λέξεις σχετικών κτιρίων και εγκαταστάσεων αντικαθίστανται με τις λέξεις κτιριακών ενοτήτων.

 

β. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 4062/2012 καταργείται.

 

γ. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 4062/2012 καταργούνται.

 

2. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 4062/2012 καταργείται.

 

3. α. Οι υποπεριπτώσεις α)α' και β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 4062/2012 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α)α. η ειδικότερη χωρική οργάνωση της ζώνης ανάπτυξης, με τον καθορισμό της διάταξης των κτιριακών ενοτήτων, οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης, τηρουμένων συνολικά των ορίων που ορίζονται για το σύνολο της ζώνης,

β)β. η διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων, με αναφορά σε σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:2.000 ή άλλης κατάλληλης κλίμακας.}

 

β. Η υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 4062/2012 καταργείται.

 

γ. Η υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 4062/2012 καταργείται.

 

4. Στο άρθρο 3 του νόμου 4062/2012 η υπάρχουσα παράγραφος 4 αναριθμείται σε παράγραφο 5 και προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. α. Με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εγκρίνονται και οι περιβαλλοντικοί όροι της εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων υποδομής που εξυπηρετούν τη συνολική λειτουργία του Μητροπολιτικού Πόλου. Για την έγκριση των ανωτέρω όρων, υποβάλλεται ενιαία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις περιοχές των παραγράφων 1, 2 και 3. Για τις ανάγκες υπολογισμού της δυναμικότητας έργων ή δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν το σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου, λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά εκτιμώμενα μεγέθη αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να εξειδικεύεται η κατηγοριοποίηση των έργων, σύμφωνα με το νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και να καθορίζεται ειδικά το περιεχόμενο του φακέλου της ενιαίας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τα λοιπά συνοδευτικά στοιχεία της. Για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της παρούσας περίπτωσης οι προθεσμίες που προβλέπονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 4014/2011 και οι οποίες είναι άνω των 5 εργάσιμων ημερών και έως 20 εργάσιμες ημέρες, μειώνονται κατά 5 εργάσιμες ημέρες, ενώ οι προθεσμίες που είναι άνω των 20 εργάσιμων ημερών μειώνονται κατά 10 εργάσιμες ημέρες.

 

β. Οι περιβαλλοντικοί όροι των λοιπών έργων και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εντός των κτιριακών ενοτήτων του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, εντός των κτιριακών ενοτήτων των Ζωνών Ανάπτυξης και εντός των οικοδομικών τετραγώνων των Περιοχών προς Πολεοδόμηση, και τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία Α' (υποκατηγορίες Α1 και Α2), εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η σχετική διαδικασία διεκπεραιώνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, ανεξαρτήτως υποκατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων. Για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β' εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 4014/2011.}

 

5. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου 4062/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για όλες τις οικοδομικές εργασίες που θα εκτελεσθούν εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά απαιτείται η έκδοση άδειας κατά τις διατάξεις του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017). Οι άδειες χορηγούνται από το Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6 του παρόντος, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο νόμο 4495/2017, ύστερα από υποβολή αίτησης από τον κύριο ή τον έχοντα νόμιμο δικαίωμα. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά στοιχεία και τις μελέτες που ορίζονται στο νόμο 4495/2017 ή μετά από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, από τα ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες που ορίζονται στην πιο πάνω απόφαση. Εφόσον απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις γνωμοδότηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής επί των αρχιτεκτονικών μελετών που υποβάλλονται για την έκδοση οικοδομικής άδειας, αυτή παρέχεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του άρθρου 13 του νόμου 4495/2017.}

 

β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 4062/2012, οι λέξεις αδειών δόμησης αντικαθίστανται με τις λέξεις οικοδομικών αδειών.

 

6. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 4062/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Εκδίδει τις οικοδομικές άδειες όλων των κατηγοριών εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, όπως οι κατηγορίες αυτές ορίζονται στο άρθρο 28 του νόμου 4495/2017, στο πλαίσιο των οποίων θα ελέγχεται και η τήρηση των όρων και περιορισμών που ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 2 και με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 3, όπου απαιτείται.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.