Νόμος 4602/19 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4062/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Προστίθεται τίτλος στο άρθρο 19Α ως εξής:

 

{άρθρο 7Α της Οδηγίας 1998/70/ΕΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 περίπτωση 5 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ και τροποποιήθηκε με τις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 και το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, άρθρα 1 και 3 έως 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/652, όπως το άρθρο 5 τροποποιείται με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 19Α αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) τον συνολικό όγκο κάθε τύπου παρεχόμενου καυσίμου ή ενέργειας και}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 19Α αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. Κάθε χρόνο πριν από την 31η Δεκεμβρίου παρέχονται από τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος σχετικά με τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο, σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ.}

 

4. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 19Α οι λέξεις έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους αντικαθίστανται με τις λέξεις σε ετήσια βάση.

 

5. α) Το έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του Μέρους 1 του Παραρτήματος Δ αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ποσότητα των προμηθευόμενων βιοκαυσίμων τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 20 λογίζεται ως ορυκτό καύσιμο.}

 

β) Η υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 3 του Μέρους 1 του Παραρτήματος Δ αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ)γ) Ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων.

 

Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 20 υπολογίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 22. Σε περίπτωση που στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής από βιοκαύσιμα έχουν αποκτηθεί με βάση συμφωνία ή σχήμα που έχει αποτελέσει το αντικείμενο απόφασης, δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 7Γ της Οδηγίας 1998/70/ΕΚ που καλύπτει την παράγραφο 2 του άρθρου 20, τα εν λόγω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν και για να καθοριστεί η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 20. Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα που δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 20 είναι ίση προς την ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των αντίστοιχων ορυκτών καυσίμων που προέρχονται από συμβατικό αργό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.}

 

γ) Η περίπτωση η' της παραγράφου 1 και οι παράγραφοι 2 έως 4 και 7 του Μέρους 2 του Παραρτήματος Δ καταργούνται.

 

6. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του Παραρτήματος ΣΤ αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει έκθεση για τα στοιχεία που παρατίθενται στο σημείο 3.}

 

β) Οι περιπτώσεις ε' και στ' της παραγράφου 3 του Παραρτήματος ΣΤ καταργούνται.

 

7. α) Τα υποδείγματα για την υποβολή των πληροφοριών με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέπεια των υποβαλλόμενων στοιχείων του παραρτήματος Ζ Προέλευση-Μεμονωμένοι προμηθευτές, Προέλευση- Ομάδα προμηθευτών και Τόπος αγοράς καταργούνται.

 

β) Οι παράγραφοι 8 και 9 των σημειώσεων του υποδείγματος του Παραρτήματος ΣΤ καταργούνται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.