Νόμος 4062/12 - Άρθρο pst

Παράρτημα ΣΤ: Εθνική έκθεση που υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 652/2015)

 

1. Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει έκθεση για τα στοιχεία που παρατίθενται στο σημείο 3. Τα στοιχεία παρέχονται για όλα τα καύσιμα και την ενέργεια που διατίθενται στην εγχώρια αγορά. Όταν στα ορυκτά καύσιμα αναμειγνύονται διαφορετικά βιοκαύσιμα, πρέπει να παρέχονται τα στοιχεία για κάθε βιοκαύσιμο.

 

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 3 αναφέρονται χωριστά, για τα καύσιμα ή την ενέργεια που διατίθενται στην εγχώρια αγορά από προμηθευτές (συμπεριλαμβανομένων ομάδων προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στη χώρα).

 

3. Για κάθε καύσιμο και ενέργεια υποβάλλεται έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία συγκεντρώνονται σύμφωνα με το σημείο 2 και όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ:

 

α) είδος καυσίμου ή ενέργειας,

β) όγκος ή ποσότητα του καυσίμου ή ηλεκτρισμού,

γ) ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,

δ) UERs,

ε) προέλευση,

στ) τόπος αγοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 82 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.