Νόμος 4062/12 - Άρθρο pz

Παράρτημα Ζ: Υπόδειγμα για την υποβολή των πληροφοριών με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέπεια των υποβαλλόμενων στοιχείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Παράρτημα ΙV της Οδηγίας (ΕΕ) 652/2015)

 

Καύσιμο Μεμονωμένοι προμηθευτές

 

Καταχώρηση

Κοινή Έκθεση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Χώρα

Προμηθευτής (1)

Τύπος καυσίμου (7)

Κωδικός ΣΟ καυσίμου (7)

Ποσότητα (2)

Μέση ένταση ΑΘ

Μείωση εκπομπών

πρώτο στάδιο (5)

Μείωση στον μέσο όρο του 2010

σε λίτρα

σε ενέργεια

l
Κωδικός ΣΟ

Ένταση ΑΘ (4)

Πρώτη ύλη

Κωδικός ΣΟ

Ένταση ΑΘ (4)

Αειφόρο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)


Συστατικό F.1 (Συστατικό ορυκτού καυσίμου)

Συστατικό B.1 (Συστατικό βιοκαυσίμου)
Συστατικό F.n (Συστατικό ορυκτού καυσίμου)

Συστατικό B.m (Συστατικό βιοκαυσίμου)

k
Κωδικός ΣΟ (2)

Ένταση ΑΘ (4)

Πρώτη ύλη

Κωδικός ΣΟ (2)

Ένταση ΑΘ (4)

Αειφόρο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)


Συστατικό F.1 (Συστατικό ορυκτού καυσίμου)

Συστατικό B.1 (Συστατικό βιοκαυσίμου)
Συστατικό F.n (Συστατικό ορυκτού καυσίμου)

Συστατικό B.m (Συστατικό βιοκαυσίμου)

 

Καύσιμο Ομάδα προμηθευτών

Καταχώριση

Κοινή Έκθεση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Χώρα

Προμηθευτής (1)

Τύπος καυσίμου (7)

Κωδικός καυσίμου ΣΟ (7)

Ποσότητα (2)

Μέση ένταση ΑΘ

Μείωση εκπομπών

πρώτο στάδιο (5)

Μείωση στον μέσο όρο του 2010

σε λίτρα

σε ενέργεια

I

ΝΑΙ


ΝΑΙ


ΥποσύνολοΚωδικός ΣΟ

'Ένταση ΑΘ (4)

Πρώτη ύλη

Κωδικός ΣΟ

Ένταση ΑΘ (4)

Αειφόρο (ΝΑΙ/ΟΧ Ι)


Συστατικό F.1 (Συστατικό ορυκτού καυσίμου)

Συστατικό B.1 (Συστατικό βιοκαυσίμου)
Συστατικό F.n (Συστατικό ορυκτού καυσίμου)

Συστατικό B.m (Συστατικό βιοκαυσίμου)

x

ΝΑΙ


ΝΑΙ


ΥποσύνολοΚωδικός ΣΟ (2)

Ένταση ΑΘ (4)

Πρώτη ύλη

Κωδικό ς ΣΟ (2)

Ένταση ΑΘ (4)

Αειφόρο (ΝΑΙ/ΟΧ Ι)


Συστατικό F.1 (Συστατικό ορυκτού καυσίμου)

Συστατικό B.1 (Συστατικό βιοκαυσίμου)
Συστατικό F.n (Συστατικό ορυκτού καυσίμου)

Συστατικό B.m (Συστατικό βιοκαυσίμου)

 

Ηλεκτρισμός

Κοινή έκθεση

Χώρα

Προμηθευτής (1)

Τύπος ενέργειας (7)

Ποσότητα (6)

Ένταση ΑΘ

Μείωση στον μέσο όρο του 2010

Σε ενέργεια

ΟΧΙΠληροφορίες ομάδας προμηθευτών


Χώρα

Προμηθευτής (1)

Τύπος ενέργειας

(7)

Ποσότητα (6)

Ένταση ΑΘ

Μείωση στον μέσο όρο του 2010

Σε ενέργεια

ΝΑΙΝΑΙ
Υποσύνολο


 

Προέλευση Μεμονωμένοι προμηθευτές

Καταχώριση 1

συστατικό F.1

Καταχώριση 1

συστατικό F.n

Καταχώριση k

συστατικό F.1

Καταχώριση k

συστατικό F.n

Εμπορική ονομασία πρώτης ύλης

Πυκνότητα API (3)

Τόνοι

Εμπορική ονομασία πρώτης ύλης

Πυκνότητα API (3)

Τόνοι

Εμπορική ονομασία πρώτης ύλης

Πυκνότητα API (3)

Τόνοι

Εμπορική ονομασία πρώτης ύλης

Πυκνότητα API (3)

Τόνοι

Καταχώριση 1

συστατικό B.1

Καταχώριση 1

συστατικό B.m

Καταχώριση k

συστατικό B.1

Καταχώριση k

συστατικό B.m

Βιολογική οδός

Πυκνότητα API (3)

Τόνοι

Βιολογική οδός

Πυκνότητα API (3)

Τόνοι

Βιολογική οδός

Πυκνότητα API (3)

Τόνοι

Βιολογική οδός

Πυκνότητα API (3)

Τόνοι

 

Προέλευση Ομάδα προμηθευτών

Καταχώριση 1

συστατικό F.1

Καταχώριση 1

συστατικό F.n

Καταχώριση X

συστατικό F.1

Καταχώριση X

συστατικό F.n

Εμπορική ονομασία πρώτης ύλης

Πυκνότητα API (3)

Τόνοι

Εμπορική ονομασία πρώτης ύλης

Πυκνότητα API (3)

Τόνοι

Εμπορική ονομασία πρώτης ύλης

Πυκνότητα API (3)

Τόνοι

Εμπορική ονομασία πρώτης ύλης

Πυκνότητα API (3)

Τόνοι

Καταχώριση 1

συστατικό B.1

Καταχώριση 1

συστατικό B.m

Καταχώριση X

συστατικό B.1

Καταχώριση X

συστατικό B.m

Βιολογική οδός

Πυκνότητα API (3)

Τόνοι

Βιολογική οδός

Πυκνότητα API (3)

Τόνοι

Βιολογική οδός

Πυκνότητα API (3)

Τόνοι

Βιολογική οδός

Πυκνότητα API (3)

Τόνοι

 

Τόπος αγοράς

Καταχώριση

Συστατικό

Ονόματα διυλιστηρίων

/

μονάδων επεξεργασίας

Χώρα

Ονόματα διυλιστηρίων

/

μονάδων επεξεργασίας

Χώρα

Ονόματα διυλιστηρίων

/

μονάδων επεξεργασίας

Χώρα

Ονόματα διυλιστηρίων

/

μονάδων επεξεργασίας

Χώρα

1

F.1

1

F.n

1

B.1

1

B.m

k

F.1

k

F.n

k

B.1

k

B.m

l

F.1

l

F.n

l

B.1

l

B.m

X

F.1

X

F.n

X

B.1

X

B.m

 

Συνολική ενέργεια που αναφέρθηκε και μείωση που επιτεύχθηκε

Όγκος (σε ενέργεια) 10

Ένταση αερίων θερμοκηπίου

Μείωση επί του μέσου όρου του 2010
 

Σημειώσεις υποδείγματος

 

Το υπόδειγμα για την υποβολή εκθέσεων των προμηθευτών είναι πανομοιότυπου για την εθνική έκθεση.

 

Τα γκρι τετραγωνίδια δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν.

 

1. Τα στοιχεία ταυτοποίησης του προμηθευτή ορίζονται στο στοιχείο (α) του σημείου 3 του μέρους 1 του Παραρτήματος Δ.

 

2. Η ποσότητα καυσίμου ορίζεται στο στοιχείο (γ) του σημείου 3 του μέρους 1 του Παραρτήματος Δ.

 

3. Η πυκνότητα κατά API (American Petroleum Institute) ορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμών ASTM D287.

 

4. Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ορίζεται στο στοιχείο (ε) του σημείου 3 του μέρους 1 του Παραρτήματος Δ.

 

5. Η UER ορίζεται στο στοιχείο (δ) του σημείου 3 του μέρους 1 του Παραρτήματος Δ οι προδιαγραφές υποβολής εκθέσεων ορίζονται στο σημείο 1 του μέρους 2 του Παραρτήματος Δ.

 

6. Η ποσότητα ηλεκτρισμού ορίζεται στο σημείο 6 του μέρους 2 του Παραρτήματος Δ.

 

7. Οι τύποι των καυσίμων και οι αντίστοιχοι κωδικοί ΣΟ ορίζονται στο στοιχείο (β) του σημείου 3 του μέρους 1 του Παραρτήματος Δ.

 

8. Η προέλευση ορίζεται στα σημεία 2 και 4 του μέρους 2 του Παραρτήματος Δ.

 

9. Ο τόπος αγοράς ορίζεται στα σημεία 3 και 4 του μέρους 2 του Παραρτήματος Δ.

 

10. Η συνολική καταναλωθείσα ποσότητα ενέργειας (καύσιμο και ηλεκτρισμός).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 82 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.