Νόμος 4075/12

Ν4075/2012: Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4075/2012: Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 89/Α/2012), 11-04-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρύθμιση ασφαλιστικών θεμάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

 

Άρθρο 3: Συγχώνευση του Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων στον κλάδο ασθενείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 4: Καθορισμός ενιαίου ποσοστού πρόσθετων ειδικών εισφορών

Άρθρο 5: Εισφορές απασχολούμενων συνταξιούχων

Άρθρο 6: Ασφάλιση οικοδόμων που απασχολούνται σε σταθερό εργοδότη ως συντηρητές κτιριακών εγκαταστάσεων

Άρθρο 9: Ασφάλιση απασχολουμένων στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 10: Ειδικές διατάξεις για την ασφάλιση του προσωπικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Άρθρο 11: Πολλαπλή ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος

Άρθρο 12: Υπολογισμός εισφορών υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών ασφαλισμένων τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων

Άρθρο 13: Απασχολούμενοι σε εργασία ασφαλιστέα στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, παράλληλα ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα ασφαλιστικών φορέων

 

Άρθρο 14: Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων

Άρθρο 15: Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Οικοδομικών Έργων

Άρθρο 16: Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Άρθρο 17: Έλεγχος Δηλωθεισών - Καταβληθεισών Εισφορών

Άρθρο 18: Χρόνος ενημέρωσης Ασφαλιστικής Ιστορίας Απασχολουμένων στις περιπτώσεις μη καταβολής του συνόλου των Δηλωθεισών Ασφαλιστικών Εισφορών

Άρθρο 19: Εκπρόθεσμη υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Άρθρο 20: Προθεσμία καταβολής εισφορών

Άρθρο 21: Πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών

Άρθρο 22: Κατάργηση αυτοτελούς προστίμου

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις θεμάτων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

 

Άρθρο 23: Ρύθμιση οφειλών προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 24: Αρμοδιότητες Οργάνων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 25: Ευθύνη Νομικών Προσώπων

Άρθρο 26: Ρυθμίσεις ασφαλιστικών θεμάτων

Άρθρο 27: Κανονιστικό πλαίσιο Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας

Άρθρο 28: Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί

Άρθρο 29: Ρυθμίσεις Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα

Άρθρο 30: Κατ' οίκον φροντίδα

Άρθρο 31: Αναγνώριση χρόνου εργασίας

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Άρθρο 32: Ρυθμίσεις Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Άρθρο 33: Ρυθμίσεις Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Άρθρο 34: Ρυθμίσεις Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 35: Προσλήψεις βάσει του νόμου 2643/1998

Άρθρο 36: Ρυθμίσεις Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Άρθρο 37: Διαχωρισμός περιουσίας Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου με Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 38: Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 33165/2006, όπως ισχύει

Άρθρο 39: Ασφάλιση δικαστικών λειτουργών

Άρθρο 40: Διοικητικό Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 41: Ρυθμίσεις Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

 

Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 

Άρθρο 42: Ένταξη στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 43: Οργανωτικά θέματα Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 44: Οργανωτικά και Οικονομικά Θέματα

Άρθρο 45: Θέματα Διοικητικού Συμβουλίου και Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 46: Θέματα Προσωπικού

Άρθρο 47: Σύσταση Λογαριασμών Παροχών σε Χρήμα

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του συμβουλίου της 08-03-2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας - πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 1996/34/EK

 

Άρθρο 48: Σκοπός

Άρθρο 49: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 50: Γονική άδεια ανατροφής - Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις

Άρθρο 51: Ειδικές γονικές άδειες

Άρθρο 52: Εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα - Προστασία εργαζομένων

Άρθρο 53: Κυρώσεις

Άρθρο 54: Τελικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Ζ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 55: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 56: Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφοράς της Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 57: Ρυθμίσεις θεμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 60

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-04-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.