Νόμος 4075/12 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Ρυθμίσεις Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 4 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Όταν ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του ως Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού από τον πρώτο κατά τη σειρά ορισμού εκ των Αντιπροέδρων και αν αυτός απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, από τον δεύτερο.}

 

2. Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 2956/2001 καταργείται.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφοι 5 και 6, του άρθρου 4 παράγραφος 1 περιπτώσεις β' και γ', του άρθρου 6 παράγραφοι 1 έως και 7 και του άρθρου 11 παράγραφος 3 του νόμου 2956/2001 Αναδιάρθρωση Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 258/Α/2001) καταργούνται από τη 01-01-2010.

 

4. Η περίπτωση 38 της παραγράφου II του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{38. Οι αρμοδιότητες που είναι σχετικές με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις ρυθμίσεις του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998), εξακολουθούν να ασκούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και μετά την 30-06-2012. Οι πράξεις που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 2643/1998 μετά την ισχύ του νόμου 3852/2010, δηλαδή μετά την 01-01-2011, είναι νόμιμες και ισχυρές. Οι αρμοδιότητες σχετικές με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών κατά τις ρυθμίσεις του νόμου 2643/1998 που ασκούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παραμένουν σε αυτό.}

 

5. Οι περιπτώσεις 39, 40, 41, 42, 43 και 44 της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) καταργούνται από την έναρξη ισχύος του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.