Νόμος 4075/12 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Σύσταση Λογαριασμών Παροχών σε Χρήμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την ένταξη των Κλάδων Υγείας του Οίκου Ναύτου, του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και του ΕΤΑΑ στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως καθορίζεται από την παράγραφο 17 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/20), συστήνεται:

 

A. Στο Οίκο Ναύτου, λογαριασμός με την ονομασία Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

 

Σκοπός του λογαριασμού, είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών αυτών, εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Υγειονομικής Περίθαλψης του Οίκου Ναύτου οι οποίες παραμένουν σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και μετά την ένταξη στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του Οίκου Ναύτου, ως προς τις παροχές σε είδος και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου. Οι ασφαλισμένοι του Λογαριασμού εξυπηρετούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Πόροι του Λογαριασμού είναι: Τα έσοδα του Οίκου Ναύτου από εισφορές για παροχές σε χρήμα, ήτοι:

 

α) εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, όπως καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 11 του άρθρου 45 του παρόντος νόμου και

 

β) έσοδα που προέρχονται από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις.

 

B. Στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, λογαριασμός με την ονομασία Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

 

Σκοπός του λογαριασμού, είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Ταμείου και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα, εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις των Κανονισμών των Τομέων του Κλάδου Υγείας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού / Τομέας Πρόνοιας και Παιδικής Μέριμνας, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και μετά την ένταξη στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του Κλάδου Υγείας και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού του Ταμείου ως προς τις παροχές σε είδος, και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας. Οι ασφαλισμένοι του Λογαριασμού εξυπηρετούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Πόροι του Λογαριασμού είναι: τα έσοδα του Κλάδου Υγείας και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας από εισφορές ήτοι:

 

α) εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, το ποσοστό της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

 

β) ποσοστό 0,40% από τα έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισμένων μετά την 01-01-1993,

 

γ) ποσό από τον πάγιο πόρο του άρθρου 34 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) όπως επικαιροποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008), καθώς και κάθε άλλο πόρο υπέρ Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού που διατηρήθηκε με το άρθρο 44 παράγραφος 9 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 12 του άρθρου 45 του παρόντος νόμου και

 

δ) έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις.

 

Γ. Στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, λογαριασμός με την ονομασία Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

 

Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Ταμείου και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα, εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις των Κανονισμών των Τομέων του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων ο οποίες παραμένουν σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και μετά την ένταξη στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του Κλάδου Υγείας του Ταμείου ως προς τις παροχές σε είδος, και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Οι ασφαλισμένοι του Λογαριασμού εξυπηρετούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Πόροι του Λογαριασμού είναι: τα έσοδα του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων από εισφορές:

 

α) εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, το ποσοστό της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

 

β) ποσοστό 0,40% από τα έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισμένων μετά την 01-01-1993 και

 

γ) έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις.

 

2. Για την είσπραξη των εισφορών των ανωτέρω Λογαριασμών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 

Η συμμετοχή των Λογαριασμών στις δαπάνες Διοίκησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων φορέων.

 

Τα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών, διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων των Λογαριασμών, διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες για τους φορείς διατάξεις.

 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των κατά περίπτωση καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και των υπηρεσιών που παραμένουν στον Οίκο Ναύτου, στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 47 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.