Νόμος 4075/12 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Ρυθμίσεις ασφαλιστικών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 68/Α/1992) η φράση ή συνταξιούχων λόγω γήρατος τυφλών και από τους δύο οφθαλμούς διαγράφεται.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2084/1992 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 1140/1981, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, χορηγείται στους τυφλούς οι οποίοι ασφαλίστηκαν μετά την 01-01-1993 σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.}
 

3. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), η φράση 80% αντικαθίσταται από τη φράση 67% και άνω.

 

4. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), η φράση:

 

{, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους}

 

διαγράφεται.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 2556/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Προκειμένου για τα παιδιά, τα εγγόνια και τους προγονούς που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους πριν από την εισαγωγή τους σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και εφόσον η εισαγωγή τους σε αυτές τις σχολές γίνει μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος με αυτό της ενηλικίωσης, το δικαίωμα σε σύνταξη, καθώς και το δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης για αυτά, παρατείνεται για το χρονικό διάστημα μεταξύ του επόμενου της ενηλικίωσης μήνα και μέχρι το μήνα έναρξης του ακαδημαϊκού έτους.}

 

6. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), η λέξη ευρώ διαγράφεται.

 

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 61 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η μηνιαία εισφορά, υπέρ του Τομέα Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΥΜΕΔΕ) του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, των συνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ορίζεται σε ποσοστό 10% επί των καταβαλλόμενων συντάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006), όπως κάθε φορά διαμορφώνεται και κατανέμεται σε ποσοστό 4% σε βάρος των συνταξιούχων και 6% σε βάρος του Τομέα συνταξιοδότησης.}

 

8. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης οι δύο αδελφοί απαιτείται να είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς ή ο εν ζωή γονέας να έχει συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας του ή ο εν ζωή γονέας να είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.}

 

9. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από 01-01-2012 και εφεξής, εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1897/1990 (ΦΕΚ 120/Α/1990) και του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3620/2007 (ΦΕΚ 276/Α/2007).}

 

10. Η εισφορά υπέρ της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας για την ασφάλιση ασθένειας των συνταξιούχων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών πρώην υπαλλήλων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας ορίζεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (φορέας συνταξιοδότησης) υποχρεούται να παρακρατεί από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης την ανωτέρω εισφορά και να αποδίδει αυτή στην Υγειονομική Υπηρεσία της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας. Οι εισφορές για υγειονομική περίθαλψη από 01-10-2011, ημερομηνία συγχώνευσης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, παρακρατούνται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και αποδίδονται μαζί με την τρέχουσα εισφορά στην Υγειονομική Υπηρεσία της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

11. Στο τέλος της παραγράφου 1 του Α' τμήματος του άρθρου 137 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) προστίθεται νέο εδάφιο:

 

{Απαιτήσεις του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων κατά ασφαλισμένων του από προμήθειες εγγυητικών επιστολών, που έχουν εκδοθεί προ της ενάρξεως ισχύος του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) παραγράφονται εντός πενταετίας, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του επόμενου οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες.}

 

12. α. Τα ηλεκτρονικά αιτήματα, τα οποία υποβάλλονται στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, είτε απευθείας από τους αιτούντες είτε μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών είτε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών διεκπεραιώνονται αυτόματα, με την υποστήριξη και χρήση κατάλληλων Πληροφοριακών Συστημάτων από τους αρμόδιους Τομείς του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)α. Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων ή και μόνο ο αρμόδιος Τομέας του θα έχει λάβει και διατηρεί σε ισχύ Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής από οποιονδήποτε νομίμως εγκατεστημένο και λειτουργούντα στην Ελλάδα Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης.

 

α)β. Η ταυτοποίηση των αιτούντων γίνεται, είτε με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής είτε με χρήση προσωπικού κωδικού αναγνώρισης, ο οποίος έχει αποδοθεί στον αιτούντα με ασφαλή τρόπο είτε κατά τη διαδικασία της παραλαβής.

 

α)γ. Η διεκπεραίωση της υπόθεσης και η έκδοση της σχετικής πράξης βασίζεται σε στοιχεία, τα οποία έχουν ελεγχθεί και έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα και εγκυρότητα τους από τους αρμόδιους φορείς κατά το στάδιο της καταχώρησης των στοιχείων στο εκάστοτε Πληροφοριακό Σύστημα.

 

α)δ. Ο αρμόδιος για την έκδοση της πράξης Τομέας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων παρέχει στους λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα και τους τρίτους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επαλήθευσης και επιβεβαίωσης του περιεχομένου και της εκδιδόμενης σε ψηφιακή μορφή πράξης.

 

β. Η ηλεκτρονική έκδοση της πράξης σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου από τους αρμόδιους φορείς συνιστά έκδοση διοικητικής πράξης. Η εκτύπωση της εκδιδόμενης πράξης ή και του αιτηθέντος πιστοποιητικού σύμφωνα με τα ανωτέρω επέχει θέση ακριβούς αντιγράφου αυτών, το οποίο έχει ισχύ έναντι πάντων.

 

γ. Η ψηφιοποίηση διοικητικής πράξης, που έχει εκδοθεί σε έντυπη μορφή, απαιτεί ψηφιοποίηση και επικύρωση από τον αρμόδιο υπάλληλο της διοικητικής αρχής, που το εξέδωσε ή άλλης με υποχρεωτική χρήση ψηφιακής υπογραφής.

 

δ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου απαιτείται, ρυθμίζεται κάθε τυχόν αναγκαία λεπτομέρεια.

 

13. Οι διατάξεις του άρθρου 23 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1539/1938 (ΦΕΚ 488/Α/1938), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα ακίνητα που ανήκουν στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.

 

14. α. Ασφαλισμένοι σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εντάχθηκαν στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3029/2002 και των άρθρων 1 και 3 του νόμου [Ν] 3655/2008 μπορούν σε περίπτωση διακοπής καθ' οιονδήποτε τρόπο της υποχρεωτικής ασφάλισής τους να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ίδιο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας και ασθένειας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 41 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 ως ισχύει.

 

β. Οι ασφαλισμένοι, που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους, υποχρεούνται να καταβάλουν κατά μήνα ολόκληρο το ποσό εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου του κλάδου ή φορέα στον οποίο υπάγονταν, όπως εκάστοτε ισχύουν, που υπολογίζεται στις τακτικές αποδοχές τελευταίου μήνα πριν τη διακοπή της εργασιακής σχέσης.

 

γ. Υπό τις αυτές ως άνω προϋποθέσεις η ασφάλιση μπορεί κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων των ασφαλισμένων να συνεχίζεται προαιρετικά και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας που ο καθένας ασφαλίζονταν πριν τη διακοπή της εργασιακής σχέσης.

 

δ. Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης λογίζεται ως πραγματικός χρόνος κύριας, επικουρικής ασφάλισης και ασφάλισης πρόνοιας του φορέα ή κλάδου στον οποίο υπάγονταν πριν τη διακοπή της εργασιακής σχέσης και συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης σύνταξης και εφάπαξ όσο και για προσαύξηση των αντίστοιχων παροχών.

 

ε. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

στ. Στο άρθρο 26 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) προστίθεται παράγραφος 4, ως ακολούθως:

 

{4. Η αληθής έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου είναι ότι τυχόν παρεχόμενο οικονομικό κίνητρο από εργοδότη προς εργαζόμενο δεν υπάγεται στο άρθρο 8 παράγραφος 14 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010) εφόσον η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου είναι αορίστου χρόνου και λύεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου.}

 

ζ. Για τους ασφαλισμένους που θα συμμετέχουν από 14-11-2013 και εφεξής σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, που προβλέπουν την κάλυψη των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης, όπως αυτή ορίζεται στις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος κρίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση και εφόσον η πλήρης καταβολή των εισφορών της προαιρετικής ασφάλισης γίνει εφάπαξ, εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή:

 

α)α. το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δύναται να ασκηθεί μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική ασφάλιση,

 

β)β. η εφάπαξ προκαταβολή των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης γίνεται - σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου - εξολοκλήρου από τον εργοδότη, απευθείας στους φορείς υποχρεωτικής ασφάλισης.

 

η. Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών για την εφαρμογή της περίπτωσης ζ' γίνεται με τα ποσοστά υπολογισμού τους, που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το κόστος των εισφορών αυτών εκπίπτει ως επιχειρηματική δαπάνη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους του εργοδότη από επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

θ. Ασφαλισμένοι, οι οποίοι, έχουν ενταχθεί πριν τις 14-11-2013, ή έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης, δύνανται, με την εφάπαξ καταβολή από τους ίδιους μέχρι τις 31-01-2014, του συνόλου των υπολειπομένων εισφορών, που αφορούν την προαιρετική ασφάλιση να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις, που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

 

ι. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δύναται να ρυθμιστεί κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καθώς και η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων προαιρετικής ασφάλισης και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013), με το άρθρο τέταρτο του νόμου 4218/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013).

 

15. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 266/Α/2011) προστίθεται εδάφιο, η ισχύς του οποίου ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του νόμου 4024/2011, ως εξής:

 

{Επίσης στα ως άνω καταργούμενα επιδόματα και αμοιβές δεν περιλαμβάνεται η ειδική αμοιβή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 32 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του νόμου 3302/2004 (ΦΕΚ 267/Α/2004). Η εξαίρεση αυτή ισχύει έως τις 31-12-2012.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.