Νόμος 4093/12 - Άρθρο d

Παράγραφος Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων γενικής γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υποπαράγραφος Δ.1: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 3601/2007 και του νόμου [Ν] 3864/2010

 

1. α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 63Δ του νόμου [Ν] 3601/2007 (ΦΕΚ 178/Α/207), οι λέξεις Εντός τριμήνου αντικαθίστανται με τις λέξεις Εντός εξαμήνου.

 

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 63Δ του νόμου [Ν] 3601/2007, όπως τροποποιήθηκε με την προηγούμενη υποπερίπτωση, καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις, στις οποίες ο προσωρινός καθορισμός του ποσού της διαφοράς έχει ήδη γίνει κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

 

2. α. Στο άρθρο 16Γ του νόμου [Ν] 3864/2010 (ΦΕΚ 119/Α/2010) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

 

{7. Τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία λαμβάνουν κεφαλαιακή ενίσχυση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταβάλλουν άπαξ στο Ταμείο χρηματικό ποσό, συνολικού ύψους 555.600.000 €, επακριβώς καθοριζόμενο ως προς το ύψος και τους όρους καταβολής για έκαστο πιστωτικό ίδρυμα στην οικεία σύμβαση προεγγραφής, την οποία το πιστωτικό ίδρυμα θα συνάψει με το Ταμείο μέχρι της 21-12-2012.}

 

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 3723/2008 προστίθεται μετά το πρώτο εδάφιο νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η ως άνω σταθερή απόδοση 10% είναι καταβλητέα σε κάθε περίπτωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 όπως ισχύει, εκτός του άρθρου 44Α, πλην της περιπτώσεως και στο μέτρο κατά το οποίο η καταβολή του σχετικού ποσού θα οδηγούσε σε μείωση των κυρίων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων του υπόχρεου πιστωτικού ιδρύματος κάτω από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο.}

 

3. Όπου στις διατάξεις του νόμου [Ν] 3864/2010 αναφέρονται οι λέξεις Εκτελεστικό Συμβούλιο ή Εκτελεστικού Συμβουλίου αντικαθίστανται από τις λέξεις Εκτελεστική Επιτροπή ή Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

4. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθενται στοιχεία (ε) και (στ) ως εξής:

 

{(ε) να εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Ταμείο,

(στ) να ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που δεν απονέμεται ρητά στο Γενικό Συμβούλιο.}

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του από ένα από τα άλλα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, εκτός του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών και εκτός του προσώπου που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.}

 

6. Στο έβδομο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3864/2010 οι λέξεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διαγράφονται.

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι που συνομολογούνται κατά τη σύναψη των συμβάσεων προεγγραφής του Ταμείου, του πιστωτικού ιδρύματος και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη συμμετοχή του Ταμείου στην κάλυψη υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως του πιστωτικού ιδρύματος.}

 

8. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3864/2010 μετά τις λέξεις των ομολογιών προστίθενται οι λέξεις και των χρηματοοικονομικών μέσων, η τιμή διάθεσης των κοινών μετοχών, οι προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησης της κεφαλαιακής ενίσχυσης.

 

9. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3864/2010 εφαρμόζεται και για την έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιών ή χρηματοοικονομικών μέσων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

10. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3864/2010 καταργείται.

 

11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/2012) καταργείται και προστίθεται παράγραφος 10 στο άρθρο 16Β του νόμου [Ν] 3864/2010 ως εξής:

 

{10. Μέχρι το διορισμό των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και τη συγκρότηση των οργάνων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 3864/2010, το Ταμείο διοικείται από το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο. Με το διορισμό των νέων οργάνων διοίκησης καταργείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και παύει η θητεία των μελών του αυτοδικαίως και αζημίως.}

 

Υποπαράγραφος Δ.2: Ρύθμισης θεμάτων αποκρατικοποιήσεων

 

1. α. Στο τέλος του άρθρου 7 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012), προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

 

{4. Περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, τα παρακάτω ακίνητα, τα οποία βρίσκονται στην έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού:

 

α. Εκτάσεις του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με τα κτίσματα, συστατικά και παραρτήματα που βρίσκονται σε αυτές, συνολικού εμβαδού 169.448,20 m2, όπως αυτές εμφαίνονται με στοιχεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 και 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.5 στο από Οκτώβριο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1: 1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών, αντίγραφο του οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με το νόμο αυτό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Παράρτημα II - διάγραμμα 1).

 

β. Κτίσμα του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, εμβαδού 149,80 m2, όπως αυτό εμφαίνεται με στοιχεία 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.1. στο από Οκτώβριο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών, αντίγραφο του οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Παράρτημα II - διάγραμμα 2).

 

γ. Έκταση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με τα κτίσματα, συστατικά και παραρτήματα που βρίσκονται σε αυτή, εμβαδού 38.688,30 m2, όπως αυτή εμφαίνεται με στοιχεία 3.1, 3.2, ........ 3.12, 3.13, 3.1 στο από Οκτώβριο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών, αντίγραφο του οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Παράρτημα II - διάγραμμα 3).

 

Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος, καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου και στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Η ως άνω καταχώριση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή αμοιβή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών.

 

5. Περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο η πλήρης και αποκλειστική κυριότητα κάθε ακινήτου, με τα παραρτήματα και τα συστατικά του, το οποίο βρίσκεται εντός της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.}

 

β. Στο τέλος της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 4062/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορούν επίσης να τροποποιούνται ή αναθεωρούνται γενικά πολεοδομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, ρυμοτομικά σχέδια και σχέδια πόλεως, καθώς και τοπικά ρυμοτομικά σχέδια του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), προκειμένου να εναρμονιστούν με τα όρια και το περιεχόμενο των ειδικότερων ζωνών των παραγράφων 2 και 3, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης και τους όρους προστασίας του περιβάλλοντος ή και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά.}

 

2. α. Καταργείται αφότου ίσχυσε η με αριθμό [Α] 186/2011 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2061/Β/2011) κατά το μέρος που αφορά το ακίνητο με αύξοντα αριθμό 34, Α.Β.Κ. 193, Διεύθυνση Μεσογείων 96, Αθήνα, επιφάνεια 10.000 m2.

 

Η μεταβίβαση του ως άνω ακινήτου με την καταργούμενη απόφαση θεωρείται ως μηδέποτε γενομένη.

 

β. Εγκρίνεται το ρυμοτομικό διάγραμμα εντός Ζωνών Δ1 και Δ2 του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή του από 14-06-2011 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 187/Δ/2011) σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Περιουσίας της ΕΤΑΔ ΑΕ τον Οκτώβριο 2012, και που αντίτυπό του δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Παράρτημα IΙΙ), με τους επί αυτού εμφαινόμενους κοινόχρηστους χώρους και τον με στοιχεία 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 21 οικοδομήσιμο χώρο. Επιτρεπόμενες χρήσεις στον οικοδομήσιμο χώρο καθορίζονται οι εξής: περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση / έρευνα, διοίκηση.

 

γ. Το ακίνητο με στοιχεία 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 21, το οποίο εμφαίνεται στο δημοσιευόμενο με τον παρόντα νόμο ρυμοτομικό διάγραμμα που περιγράφεται στην προηγούμενη υποπαράγραφο, επιφανείας 11.903,00 m2 μετά των επ' αυτού κτισμάτων, μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011).

 

Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος καταχωρίζεται στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών και στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης Αθηνών.

 

3. α. Καταργείται αφότου ίσχυσε η με αριθμό 202/21-02-2012 (ΦΕΚ 656/Β/2012) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά το μέρος που αφορά το ακίνητο με αύξοντα αριθμό 24, Διεύθυνση Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, επιφάνεια 28.000 m2 και κτηματολογική μερίδα 050142664006/0/0.

 

Η μεταβίβαση του ως άνω ακινήτου με την καταργούμενη απόφαση θεωρείται ως μηδέποτε γενομένη.

 

β. Το ακίνητο (ΚΑΕΚ 050142664006/0/0) με στοιχεία 1, 2, 3...140, 141, 1, εμβαδού 231.092 m2, το οποίο εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Περιουσίας της ΕΤΑΔ ΑΕ τον Οκτώβριο 2012 και που αντίτυπό του δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Παράρτημα IV), κατατμείται στο ακίνητο ΙΕ1 με στοιχεία 74, 75, 76 ... 123, 124, 173, 172, 171... 144, 143, 142, 74, εμβαδού 95.352 m2 και στο ακίνητο Ε2 με στοιχεία 1, 2, 3... 73, 74, 142, 143 ... 172, 173, 124, 125 ... 140,141,1, εμβαδού 135.740 m2, ως εμφαίνονται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα.

 

γ. Το ακίνητο Ε1 της προηγούμενης υποπερίπτωσης 3)β της παρούσας υποπαραγράφου μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του νόμου 3986/2011, καταργουμένου ρητώς του δικαιώματος επικαρπίας του κατωτέρω αναφερομένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

δ. Επί του ακινήτου Ε2 το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) του άρθρου 4 παράγραφος 1)α του νόμου 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/2002) διατηρεί δικαίωμα επικαρπίας.

 

ε. Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος, καταχωρίζεται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ2.3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Β3.23 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

4. α. Καταργείται αφότου ίσχυσε η υπ' αριθμόν [Α] 186/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2061/Β/2011) κατά το μέρος που αφορά το ακίνητο με αύξοντα αριθμό 35, ΑΒΚ 2248, Διεύθυνση Κηφισίας 39, Μαρούσι, επιφάνεια 28.000 m2. Η μεταβίβαση του ως άνω ακινήτου με την καταργούμενη απόφαση θεωρείται ως μηδέποτε γενομένη.

 

β. Επί του ενιαίου οικοπέδου κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής έκτασης 14.300,54 m2, το οποίο απαρτίζεται από (α) το οικόπεδο με αριθμό Β.Κ. 2248, έκτασης 11.494,86 m2, το οποίο είναι καταχωρισμένο στο Κτηματολογικό Φύλλο του Κτηματολογικού Βιβλίου του Δήμου Αμαρουσίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050142411001/0/0 κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου και (β) το οικόπεδο εμβαδού 2.805,68 m2, το οποίο είναι καταχωρισμένο στο Κτηματολογικό Φύλλο του Κτηματολογικού Βιβλίου του Δήμου Αμαρουσίου με ΚΑΕΚ 050142411002/0/0 κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, συνιστώνται από και με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3741/1929 (ΦΕΚ 4/Α/1929) και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, 2 ανεξάρτητες και αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και συγκεκριμένα:

 

Α) Η υπό στοιχείο (Α) οριζόντια ιδιοκτησία που εμφαίνεται στο από Οκτωβρίου 2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του αγρονόμου - τοπογράφου μηχανικού Ιωάννη Παπαστάμου, το οποίο προσαρτάται στον παρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού (Παράρτημα V), αποτελείται από ισόγειο και 3 ορόφους, συνολικού εμβαδού 14.680,60 m2, πλέον υπόγειων βοηθητικών χώρων εμβαδού 6.281,00 m2 και η οποία συμμετέχει με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ενιαίου οικοπέδου 337,20/1000 εξ αδιαιρέτου.

 

Β) Η υπό στοιχείο (Β) οριζόντια ιδιοκτησία που εμφαίνεται στο συνημμένο, στον παρόντα νόμο, από Οκτωβρίου 2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του αγρονόμου - τοπογράφου μηχανικού Ιωάννη Παπαστάμου (Παράρτημα V), αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο όροφο, και 7 ορόφους συνολικού εμβαδού 28.856,50 m2 πλέον υπόγειων βοηθητικών χώρων εμβαδού 5.327,62 m2 και η οποία συμμετέχει με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ενιαίου οικοπέδου 662,80/1000 εξ αδιαιρέτου.

 

γ. Τροποποίηση της κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών, καθώς και καθορισμός των σχέσεων των συνιδιοκτητών δύναται να γίνει οποτεδήποτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο υποβαλλόμενο σε μεταγραφή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στις οποίες υπάγονται εφεξής και τα δια του παρόντος συνιστώμενα εμπράγματα δικαιώματα.

 

δ. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή η υπό στοιχείο (Β) οριζόντια ιδιοκτησία της υποπαραγράφου β', εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του νόμου 3986/2011.

 

ε. Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος καταχωρίζεται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου.

 

στ. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το Παραχωρητήριο Χρήσης Δημοσίου Ακινήτου της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου με αριθμό φακέλου 312969/08-02-1991, με το οποίο παραχωρήθηκε στην HELEXPO - ΔΕΘ Ανώνυμη Εταιρεία η χρήση του Β.Κ. 2248 δημοσίου ακινήτου αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών, ισχύει μόνο για την υπό στοιχείο (Α) οριζόντια ιδιοκτησία που συνίσταται με την υποπαράγραφο β'.

 

5. α. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το Ταμείο συντάσσει, επίσης, τριμηνιαίες αναφορές επί των δραστηριοτήτων και των οικονομικών καταστάσεών του, που περιλαμβάνουν αναλυτική κατάσταση του συνόλου των εσόδων και καταστάσεις ταμειακών ροών και οικονομικής θέσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του εντός 60 ημερών από το τέλος κάθε τριμήνου.}

 

β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εντολής του Αστικού Κώδικα, με εξαίρεση τα άρθρα 719, 721 έως και 723 του ίδιου Κώδικα.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Μετά την αξιοποίηση των μετοχών των ανωνύμων εταιριών του άρθρου δεύτερου του νόμου 4092/2012 από το Ταμείο, επί των εν λόγω εταιριών εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και του νόμου 3016/2002, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του τελευταίου. Μέχρι την αξιοποίησή των μετοχών τους από το Ταμείο, οι ανωτέρω εταιρείες συνεχίζουν να διέπονται από το καθεστώς που τις διείπε.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

Υποπαράγραφος Δ.3: Μηχανικός παρακολούθησης ετήσιων προϋπολογισμών για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005

 

1. Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 υποβάλλουν τους ετήσιους προϋπολογισμούς τους στη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Υπουργείου Οικονομικών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του νόμου 3429/2005.

 

Πέραν όσων ορίζονται στο εν λόγω άρθρο, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού, οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των ανωτέρω φορέων εξειδικεύονται σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση (τρίμηνο, εξάμηνο, εννεάμηνο, έτος) από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σε συνεργασία με τις διοικήσεις των φορέων, και κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

Οι διοικήσεις των ανωτέρω φορέων πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις, καθώς και να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς αυτό το σκοπό. Η εκτέλεση των ετήσιων εγκεκριμένων προϋπολογισμών των προαναφερόμενων φορέων παρακολουθείται σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Υπουργείου Οικονομικών και για το σκοπό αυτό, οι εν λόγω φορείς, πρέπει να υποβάλλουν μηνιαία οικονομικά στοιχεία στην προαναφερόμενη υπηρεσία.

 

2. Στην περίπτωση αρνητικών αποκλίσεων ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες:

 

α. Για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης:

 

Σε περιπτώσεις αρνητικής απόκλισης στα οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και προβλέψεων, η Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών υποχρεούται να προσδιορίζει το ποσό της μηνιαίας απόκλισης, το οποίο θα κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα αφαιρείται για κάθε φορέα από την επιχορήγηση που δικαιούται να λάβει κατά τον επόμενο μήνα από τον μήνα που διαπιστώθηκε η απόκλιση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, πέρα από την μείωση των επιχορηγήσεων, το εγκεκριμένο ποσό ακαθάριστου δανεισμού θα μειώνεται ισόποσα από την ίδια Διεύθυνση, η οποία υποχρεούται επίσης να ενημερώσει σχετικά την 25η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που είναι αρμόδια για τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Εάν, βάσει των απολογιστικών στοιχείων τριμήνου, εξαμήνου και έτους, ο προϋπολογισμός εξισορροπηθεί και αντισταθμιστούν οι αρνητικές αποκλίσεις, τότε το ύψος της επιχορήγησης του Κρατικού Προϋπολογισμού και το εγκεκριμένο ποσό ακαθάριστου δανεισμού για το εν λόγω τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος, αναπροσαρμόζονται στα αρχικά εγκεκριμένα όρια και τυχόν ποσά που έχουν παρακρατηθεί από την εγκεκριμένη επιχορήγηση αποδίδονται στον φορέα με την επόμενη μηνιαία δόση.

 

β. Για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 που δεν είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης Για τους φορείς που λαμβάνουν επιχορηγήσεις, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ακολουθεί τις διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου.

 

Για τους φορείς που δεν λαμβάνουν επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης στα οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και προβλέψεων, η Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών υποχρεούται να μειώσει ισόποσα το εγκεκριμένο ποσό δανειοδότησης και να ενημερώσει την 25η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Εάν, βάσει των απολογιστικών στοιχείων τριμήνου, εξαμήνου και έτους, ο προϋπολογισμός εξισορροπηθεί και αντισταθμιστούν οι αρνητικές αποκλίσεις, το εγκεκριμένο ποσό ακαθάριστου δανεισμού αποκαθίσταται σε εκείνο που είχε αρχικά εγκριθεί για το αναφερόμενο διάστημα (τρίμηνο, εξάμηνο, έτος).

 

3. Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση σε τριμηνιαία βάση (τρίμηνο, εξάμηνο, έτος) στα οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και προβλέψεων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, σε κάποιον εκ των φορέων της προηγούμενης παραγράφου, η καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αναστέλλεται έως την εξισορρόπηση του αρχικώς εγκεκριμένου προϋπολογισμού και την αντιστάθμιση τυχόν αρνητικών αποκλίσεων. Εάν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και προβλέψεων, αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% σε σχέση με αυτά που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό του φορέα, τότε η θητεία των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συγκεκριμένου φορέα, λήγει αυτοδίκαια εντός ενός μήνα από την διαπίστωση της εν λόγω απόκλισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 της από 18-11-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 228/Α/2012).

 

4. Στην περίπτωση κατά την οποία η διοίκηση κάποιου φορέα διαπιστώσει αδυναμία εκτέλεσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού που οφείλεται αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες και εκτός του πεδίου δράσης της, οφείλει να υποβάλει άμεσα στη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, αίτημα αναθεώρησης του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού με σχετική τεκμηριωμένη έκθεση για την αναγκαιότητα και τους λόγους αναθεώρησης του αρχικώς εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Η ανωτέρω Διεύθυνση εξετάζει το αίτημα εντός 15 ημερών και προβαίνει, εάν κρίνει σκόπιμο, στην αναθεώρηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ενημερώνοντας άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

5. Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύνανται να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών και την επιβολή των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, τα υποβαλλόμενα από τους φορείς στοιχεία, καθώς και τυχόν κριτήρια για την εξαίρεση φορέων από τη μηνιαία παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους, εάν δεν επιβαρύνουν σημαντικά τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ3 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.