Νόμος 4093/12 - Άρθρο th

Παράγραφος Θ: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υποπαράγραφος Θ1: Θέματα ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 432/1981 (ΦΕΚ 118/Α/1981) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η Επιτροπή Ερευνών μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος δύναται να αποδίδει στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ποσοστό έως 40% του αδιάθετου αποθεματικού για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.}

 

2. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3883/1958 (ΦΕΚ 181/Α/1958) Περί μειώσεως της προσθέτου φορολογίας του άρθρου 8 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 788/1948 και επεκτάσεως ταύτης επί πάντων των εκ του εξωτερικού εισαγομένων εις την χώραν εμπορευμάτων, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Τα εκ της κατά την παράγραφο 1 έσοδα φορολογίας αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.}

 

β. Η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3883/1958, όπως αντικαταστάθηκε με την προηγούμενη υποπερίπτωση, αρχίζει από την 01-07-2012.

 

Υποπαράγραφος Θ2: Προκήρυξη διαγωνισμού για τους εκπαιδευτικούς, μεταθέσεις εκπαιδευτικών και επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων

 

1. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) με τίτλο Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις, τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει και διενεργεί κάθε 3 έτη διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.}

 

β. Το στοιχείο δ' της παραγράφου 10 και η παράγραφος 14 του άρθρου 9 του νόμου 3848/2010 καταργούνται.

 

2. Το στοιχείο α' της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου β' του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(α) Για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και με δαπάνη του Δημοσίου από Διεύθυνση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, από σχολείο σε σχολείο σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης και οργανικής θέσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε περιπτώσεις υπεραριθμίας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα έτη προϋπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση και άλλα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των μεταθέσεων.}

 

3. Διατηρείται η εγγραφή σε επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 682/1977 (ΦΕΚ 244/Α/1977).

 

Υποπαράγραφος Θ3: Άδεια ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κολεγίου, φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών, ιδιωτικού ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης, κέντρου δια βίου μάθησης επιπέδου ένα και κέντρου δια βίου μάθησης επιπέδου δυο

 

1. α. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κολεγίου, χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β. Άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ) και Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α/2014).

 

2. α) Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατ' αναλογία προς τα οριζόμενα στην περίπτωση 13 της παρούσας. Άδεια Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

β) Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου 1 της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου παρέχουν υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.}

 

γ) Τα κέντρα δια βίου μάθησης είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής και διακρίνονται σε επιπέδου Ένα και επιπέδου Δύο, με βάση την κτιριολογική τους υποδομή. Οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης και τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας που ασκούν νομίμως τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού χωρίς να θίγονται από τις ρυθμίσεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της από 19-11-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 229/Α/2012), με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 89 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018), με την παράγραφο 3 του άρθρου 110 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

3. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εντός 4 μηνών από την υποβολή της αίτησης. Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη λήξη του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το σχολείο, προκειμένου οι μονάδες εκπαίδευσης να λειτουργήσουν από το επόμενο σχολικό έτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 48 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014). Για παράταση βλέπε παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018).

 

4. Σε φυσικό πρόσωπο χορηγείται άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

 

(α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,

(β) έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(γ) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και κληρικού,

(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο,

(ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης,

(στ) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

(ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,

(η) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

5. Σε νομικό πρόσωπο και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου χορηγείται άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

 

(α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε χώρα κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται αλλοδαπά μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σχολεία των οποίων έχουν αδειοδοτηθεί βάσει και του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 4862/1931 Περί των ξένων σχολείων (ΦΕΚ 2/Α/1931).

(β) ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης,

γ) για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των νομικών προσώπων των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικήσεώς τους καθορίζονται ex officio οι μέτοχοι ή οι εταίροι τους ή τα μέλη των διοικήσεών τους, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, για δε τις ενώσεις προσώπων, τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικούσας Επιτροπής, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης,

(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο,

(ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης,

(στ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία,

(ζ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων γ', δ', ε', στ', ζ' και η' της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένων των εκπροσώπων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), με την παράγραφο 3.6 του άρθρου έκτου του νόμου 4218/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013), με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α/2014), με το άρθρο 60 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016).

 

6. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε ενώσεις προσώπων, εφόσον για τα φυσικά πρόσωπα συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 και για τα νομικά πρόσωπα οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

 

7. Η ένωση προσώπων ορίζει υπεύθυνο κατά νόμο στο πρόσωπο του οποίου πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α', β', γ', δ', ε', στ', ζ' και η' της περίπτωσης 4 της παρούσας υποπαραγράφου.

 

8. Για την κτιριολογική υποδομή των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των Κολεγίων, των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτήριο ή όροφος σε πολυώροφο κτήριο), απαιτείται:

 

α) οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017), χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού,

 

β) επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός και εξαερισμός στις περιπτώσεις υπόγειων χώρων που χρησιμοποιούνται για βοηθητικοί χώροι, καθώς και χώροι εργαστηρίων και βιβλιοθηκών,

 

γ) ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας 15 m2 και 1,5 m2 ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,

 

δ) 2 m2 ανά εκπαιδευόμενο στους αύλειους χώρους ή χώρους εκτόνωσης. Στον αύλειο χώρο συνυπολογίζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδρομοι, αλλά όχι τα δώματα,

 

ε) πυροπροστασία για χρήση εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

 

στ) δυνατότητα πρόσβασης σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα (κτήριο ή όροφο), ανά περιφέρεια,

 

ζ) στα νηπιαγωγεία που έχουν δυναμικότητα έως 60 νήπια και στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία εντός παιδικών σταθμών του ιδίου ιδιοκτήτη, δεν έχουν εφαρμογή τα στοιχεία α', ε' και στ' της παρούσας.

 

Το κτίριο στο οποίο στεγάζονται πρέπει να διαθέτει ισχύουσα οικοδομική άδεια και την πυροπροστασία όπως αυτή ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις. Τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία εντός παιδικών σταθμών του ιδίου ιδιοκτήτη, μπορούν να έχουν κοινή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων αρκεί αυτή να μην χρησιμοποιείται ταυτόχρονα εντός του ωραρίου λειτουργίας τους από τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες αλλά ξεχωριστά και αποκλειστικά από κάθε μία ηλικιακή ομάδα.

 

η) βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

 

Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών τα οποία δεν υπάγονται στην περίπτωση 10 της παρούσας υποπαραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

9. Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α' της προηγούμενης περίπτωσης 8, αυτοτελή κτίρια που διαθέτουν ισχύουσα οικοδομική άδεια για άλλη χρήση, δεν χρησιμοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

10. Για την κτιριολογική υποδομή του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών απαιτείται ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτήριο ή όροφος σε πολυώροφο κτήριο):

 

α) οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του νόμου 4495/2017.

β) πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

γ) ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα να μην υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά 2 ½ m2 στο συνολικό εμβαδόν του φορέα και τον αριθμό των 75 εκπαιδευόμενων,

δ) 1,5 m2 ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,

ε) επαρκής και άμεσος φυσικός φωτισμός και αερισμός,

στ) 1 WC ανά 30 εκπαιδευόμενους,

ζ) ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας 12 m2 και

η) βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας του κτηρίου ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό.

θ) βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

11. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, τροποποιείται μετά από αίτηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση αυτής. Η απόφαση τροποποίησης εκδίδεται εντός 4 μηνών από την υποβολή της αίτησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

12. Οι ανωτέρω φορείς εκπαίδευσης υποχρεούνται, επί ποινή ανάκλησης αυτής της άδειας, να ενημερώνουν εγγράφως την αρχή που χορηγεί την άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της ή συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.

 

13. Για τη χορήγηση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του παρόντος. Εφόσον διαπιστωθούν κτιριολογικές διαφοροποιήσεις, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού τις γνωστοποιεί στον ιδιοκτήτη, ο οποίος εντός 15 ημερών οφείλει να συμμορφωθεί. Για τη διατύπωση γνώμης κατατίθεται χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών της παραγράφου 18 του παρόντος.

 

Με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Τμήματος ή της αρμοδίας Διεύθυνσης προσαρτάται στη χορηγηθείσα άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ), η γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την καταλληλότητα της κτιριολογικής υποδομής του φορέα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η απόφαση αυτή τροποποιείται με την ίδια διαδικασία, κατόπιν αίτησης του φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 13 και 14 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), με την παράγραφο 3.2 του άρθρου έκτου του νόμου 4218/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013).

 

14. α. Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιροποιούνται από τους φορείς που κατά περίπτωση αδειοδοτούν ανά διετία με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011), με την προσκόμιση των κάτωθι:

 

i) Δήλωση του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10 του παρόντος. Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας με την αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική τεκμηρίωση που ορίζεται στις περιπτώσεις 4, 5, 6, 8 και 10 της παρούσας υποπαραγράφου.

ii) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.

iii) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.

 

β) Οι φορείς που αδειοδοτήθηκαν σύμφωνα με τις περιπτώσεις 5)α και 5)β της υποπαραγράφου Θ.18 της παραγράφου Θ υποβάλλουν την αναγγελία συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ.

 

γ) Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους. Η προθεσμία υποβολής της αναγγελίας επικαιροποίησης των αδειών των φορέων της περίπτωσης 1, με εξαίρεση τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και της περίπτωσης 2)α, που έχουν λάβει άδεια εντός του 2013 και του 2014, παρατείνεται έως την 31-07-2016.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

 

16. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ή τροποποίηση ή επικαιροποίηση της άδειας Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο υποβάλλονται και τα προγράμματα σπουδών προς έγκριση. Η διαδικασία υποβολής και έγκρισης των προγραμμάτων σπουδών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Στην άδεια Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρτάται Παράρτημα με τα προγράμματα σπουδών και τις ειδικότητες που λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στην άδεια των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο προσαρτάται Παράρτημα με τα προγράμματα σπουδών, με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος ή της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η απόφαση αυτή τροποποιείται με την ίδια διαδικασία, ύστερα από αίτηση του φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Θ3.16 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 82 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 110 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

17. Αναπόσπαστο στοιχείο των αδειών των περιπτώσεων 1 και 2 της παρούσας υποπαραγράφου αποτελεί ο διακριτικός τίτλος. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας αποτελείται από: α) το ονοματεπώνυμο και τον δηλωθέντα διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή το διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων) και υποχρεωτικά β) τον τίτλο του τύπου της παρεχόμενης εκπαίδευσης (τυπικής ή μη τυπικής) ή το αρκτικόλεξο αυτού ως ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3.4 του άρθρου έκτου του νόμου 4218/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013).

 

18. Για τη χορήγηση άδειας σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου την τροποποίηση και την επικαιροποίηση αυτής απαιτείται παράβολο - ή χρηματικό ποσό για τους φορείς που αδειοδοτούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - το ποσό του οποίου καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

19. Το αυτό φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ένωση προσώπων δύναται να κατέχει περισσότερες της μίας άδειες, οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για εκάστη ξεχωριστά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 προστέθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

20. Οι κάτοχοι άδειας της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου, εκτός των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον κάνουν χρήση εργαστηριακών χώρων που έχουν τεθεί συμβατικά στη διάθεσή τους για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών τους, οι χώροι αυτοί εξαιρούνται της υποχρέωσης των στοιχείων α' και ε' της περίπτωσης 8 της παρούσας υποπαραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 προστέθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

21. Όπου στις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, παραγράφου και άρθρου του νόμου αυτού, προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας αναζητούνται, αυτεπαγγέλτως, από την αρμόδια υπηρεσία του αρμόδιου οργάνου του φορέα που, εκάστοτε, χορηγεί και επικαιροποιεί την άδεια, κατά το χρόνο έκδοσης ή επικαιροποίησης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α/2014).

 

Υποπαράγραφος Θ4: Ανάκληση αδείας

 

1. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ανακαλείται με απόφαση της αρχής που εκδίδει την άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

(α) αν έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της ή συντρέξουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου,

 

(β) εάν συντρέξει παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας ή παράβαση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών φορέων των περιπτώσεων 1 και 2 του παρόντος, ακόμα και αν πρόκειται για αβλεψία ή παράλειψη κατά τη διαδικασία του ελέγχου για τη χορήγηση της άδειας,

 

(γ) με αίτηση του κατόχου της άδειας. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ανακαλείται μετά το πέρας του διδακτικού έτους ή του εξαμήνου εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανάλογα με τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών του φορέα.

 

2. Χορηγηθείσα άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ανακαλείται αυτοδικαίως εφόσον ο εκπαιδευτικός φορέας δεν λειτουργήσει εντός 2 ημερολογιακών ετών.

 

3. Η άδεια των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 του παρόντος νόμου που κατέχεται από φυσικό πρόσωπο, ένωση προσώπων, νομικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ανακαλείται αυτοδικαίως, εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε άρνηση συμμόρφωσης, καθ' υποτροπή παράβαση ή δυστροπία σε υποδείξεις και συστάσεις ως προς τις περιπτώσεις 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ.3 του παρόντος. Στο αυτό φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η άδεια των οποίων ανακλήθηκε ως ανωτέρω, δεν χορηγείται εκ νέου άδεια για φορέα εκπαίδευσης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3. ή άλλης μορφής, για χρονικό διάστημα 10 ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

4. Η ανάκληση των υποπεριπτώσεων α' και β' της περίπτωσης 1 και των περιπτώσεων 2 και 3 της παρούσας υποπαραγράφου, παραγράφου και άρθρου του νόμου αυτού, επέρχονται οποτεδήποτε (πέραν ή) και εντός του διδακτικού έτους ή του εξαμήνου εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανάλογα με τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών του φορέα. Με απόφαση του αρμοδίου κάθε φορά, για τη χορήγηση των άδειων της παρούσας παραγράφου και άρθρου του νόμου αυτού όπως εκάστοτε ισχύει, οργάνου, εγκρίνεται η μετεγγραφή των μαθητών/ καταρτιζόμενων/ σπουδαστών, που φοιτούσαν στο φορέα δια βίου μάθησης του οποίου ανακλήθηκε η άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, παραγράφου και άρθρου του νόμου αυτού, σε άλλον φορέα της αρεσκείας του, με βάση αίτησή τους που υποβάλλεται στο αποφασίζον, κατά τα ανωτέρω, για τη μετεγγραφή όργανο εντός 10 ημερών από την απόφαση ανάκλησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α/2014).

 

Υποπαράγραφος Θ5: Μεταβίβαση αδειών ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κολεγίου, φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών, ιδιωτικού ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης, κέντρου δια βίου μάθησης επιπέδου ένα και κέντρου δια βίου μάθησης επιπέδου δυο

 

1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο εφόσον τόσο το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, η ένωση προσώπων ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που μεταβιβάζει την άδεια, όσο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου όπου μεταβιβάζεται η άδεια, - έχει τις κατά νόμο προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

 

2. Η μεταβίβαση εγκρίνεται από το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο. Για την έγκριση της μεταβίβασης απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης, συνοδευόμενη από τη σύμβαση μεταβίβασης, και τον τελευταίο ισολογισμό του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος την άδεια, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που αποδεικνύει την πλήρωση, των προϋποθέσεων της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου.

 

3. Κατά τη διαδικασία μεταβίβασης διατυπώνεται γνώμη από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όπου απαιτείται, της περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Θ.5. της παρούσας παραγράφου.

 

4. Η ως άνω αίτηση για έγκριση μεταβίβασης, συνοδεύεται από παράβολο ή χρηματικό ποσό για τους φορείς που αδειοδοτούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το ποσό του οποίου καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών.

 

5. Απαγορεύεται ρητά η εκμίσθωση των αδειών των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.15 της παρούσας παραγράφου από τον ιδιοκτήτη ή τους κληρονόμους αυτού.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να συνυποβάλλονται για τη μεταβίβαση και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

 

Υποπαράγραφος Θ6: Συστέγαση μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης

 

1. Η συστέγαση διαφορετικών μονάδων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης (τυπικής ή άτυπης), οι οποίες ανήκουν στο αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, επιτρέπεται. Η ταυτόχρονη συλλειτουργία στους ίδιους διδακτικούς ή εργαστηριακούς χώρους διαφορετικών μονάδων παροχής εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) απαγορεύεται.

 

2. Η συστέγαση νηπιαγωγείων με παιδικούς σταθμούς του ιδίου ιδιοκτήτη επιτρέπεται υπό τις κάτωθι σωρευτικές προϋποθέσεις:

 

α) χρήση διαφορετικών αιθουσών διδασκαλίας για τον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο και

 

β) μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού νηπίων που έχει εγκριθεί με τις άδειες των εκπαιδευτικών μονάδων για έκαστο αυτοτελές κτήριο ή όροφο σε πολυώροφο κτήριο.

 

3. Η από κοινού προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση, διαφήμιση ή επιγραφή των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση του εκάστοτε διακριτικού τίτλου άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών προκειμένου να μην προκαλείται σύγχυση ή κίνδυνος σύγχυσης ή παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με τον πάροχο των επί μέρους εκπαιδευτικών υπηρεσιών και το είδος, το επίπεδο και τον απονεμόμενο τίτλο των παρεχόμενων σπουδών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3.5 του άρθρου έκτου του νόμου 4218/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013).

 

4. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Κολεγίων, των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, δύναται να χρησιμοποιούνται εκτός διδακτικού ωραρίου.

 

5. Ως προς τις κτιριολογικές προδιαγραφές τους, τα νηπιαγωγεία που έχουν δυναμικότητα έως 60 νήπια και τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία εντός παιδικών σταθμών του ίδιου ιδιοκτήτη, αντί του στοιχείου γ' της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3. της παρούσας παραγράφου, ισχύει ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας 12 m2 και 1,2 m2 ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας. Νηπιαγωγεία της προηγούμενης περίπτωσης που συστεγάζονται με παιδικούς σταθμούς του ιδίου ιδιοκτήτη και έχουν αδειοδοτηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 9 της απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 77053/Δ5/2006 (ΦΕΚ 1149/Β/2006), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, αντί της διαδικασίας των περιπτώσεων 8, 13 και 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρούσας παραγράφου, αδειοδοτούνται με μόνη την υποβολή δήλωσης του νόμου 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου, ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αδειοδοτήθηκαν και αντιγράφου της άδειας του παιδικού σταθμού που έχει χορηγηθεί από την αρμόδια αρχή. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19-11-2012.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Θ6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Θ1.2 του άρθρου Θ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), με την παράγραφο 3.7 του άρθρου έκτου του νόμου 4218/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013).

 

Υποπαράγραφος Θ7: Κολέγια

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νόμου 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/2008), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα κολέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν κατ' αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation), δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα σπουδών των οποίων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Τα ανωτέρω πτυχία και τίτλοι, καθώς και οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολέγια δεν είναι ισότιμες με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του νόμου 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 3848/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Τμήμα Κολεγίων, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος. Του Τμήματος αυτού προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 3848/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Αποκλειστικά και μόνο Κολέγια που έχουν ισχύουσα άδεια μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος.}

 

4. Στο άρθρο 10 του νόμου 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 3848/2010, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην παροχή προγραμμάτων σπουδών από τα Κολέγια.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του νόμου 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή ο κατά νόμο υπεύθυνος της ένωσης προσώπων και ο Διευθυντής του Κολεγίου είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στο Τμήμα Κολεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κάθε στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.}

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του νόμου 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στον ιδιοκτήτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπο ή στον υπεύθυνο κατά νόμο του Κολεγίου.}

 

7. Το στοιχείο (iv) της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(iv) για την παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά με τις κτιριολογικές υποδομές, τους όρους λειτουργίας και τις συνθήκες υγιεινής περιλαμβανομένης της απαγόρευσης της συστέγασης και της συλλειτουργίας πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ.}

 

8. Το στοιχείο (iv) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(iv) για την παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά με τις κτιριολογικές υποδομές, τους όρους λειτουργίας και τις συνθήκες υγιεινής πρόστιμο περιλαμβανομένης της απαγόρευσης της συστέγασης και της συλλειτουργίας από 20.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση.}

 

9. Όπου στις διατάξεις του νόμου 3696/2008, αναφέρεται ίδρυμα της αλλοδαπής, νοείται ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και όπου αναφέρεται άδεια ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης νοείται Άδεια Κολεγίου.

 

Υποπαράγραφος Θ8: Διδάσκοντες σε κολέγια

 

Το άρθρο 15 του νόμου 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 15

 

1. Το διδακτικό προσωπικό των Κολεγίων εγγράφεται με αίτησή του σε Μητρώο Διδασκόντων, το οποίο τηρείται στο Τμήμα Κολεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδει και τη σχετική βεβαίωση εγγραφής. Το διδακτικό προσωπικό των Κολεγίων επιλέγεται από τους ιδιοκτήτες τους ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους υποχρεωτικώς μεταξύ αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διδασκόντων.

 

2. Στην αίτησή τους για εγγραφή οι υποψήφιοι διδάσκοντες υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Αντίγραφο πτυχίου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.

 

(β) Παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται με Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών.

 

(γ) Βεβαίωση του συμπράττοντος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος του στοιχείου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 εφόσον δεν κατατίθεται πράξη ισοτιμίας του στοιχείου α' του παρόντος.

 

(δ) Δήλωση του νόμου 1599/1986 περί μη καταδίκης για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση.

 

3. Οι διδάσκοντες κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους στα Κολέγια υποβάλλουν τα εξής:

 

(α) Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, που τηρείται στο Κολέγιο που προσλαμβάνονται και

 

(β) Ποινικό Μητρώο Δικαστικής Χρήσης.

 

4. Το τρίτο εδάφιο του στοιχείου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 4076/2012, διατηρείται σε ισχύ.}

 

Υποπαράγραφος Θ9: Διδάσκοντες στα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών

 

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης [Α] 19780/2011 (ΦΕΚ 472/Β/2011) Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η συνάφεια του τίτλου σπουδών προς το γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αντικαθίσταται από τετραετή αποδεδειγμένη συναφή επαγγελματική εμπειρία ή με πιστοποιητικό εκπαιδευτή συναφούς ειδικότητας χορηγούμενο από Φορέα Πιστοποίησης αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος ή από Φορέα Πιστοποίησης αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους - μέλους.}

 

Υποπαράγραφος Θ10: Διαφήμιση Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

Το στοιχείο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της υπουργικής απόφασης Ζ/3378/1993 (ΦΕΚ 722/Β/1993) Τροποποίηση της Απόφασης Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζ/3378/1993 Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καταργείται.

 

Υποπαράγραφος Θ11: Σύστημα πιστοποίησης κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης

 

Η υπ' αριθμόν οίκοθεν [Α] 9.16031/3.2815/2009 (ΦΕΚ 1999/Β/2009) Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ισχύει έως την 30-04-2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Θ11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

Υποπαράγραφος Θ12: Άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και άδεια κατ' οίκον διδασκαλίας

 

1. Η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, και η άδεια κατ' οίκον διδασκαλίας όπως ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 70 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 75 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2545/1940 (ΦΕΚ 287/Α/1940) αντίστοιχα αντικαθίστανται με αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3919/2011. Η αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας.

 

2. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και άδεια κατ' οίκον διδασκαλίας, εφεξής νοείται η ως άνω αναγγελία.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ' οίκον διδασκαλίας και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

 

4. Η αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως του επαγγέλματος συνοδεύεται από παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

5. Οι άδειες διδασκαλίας που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν μετά την έκδοσή τους, ισχύουν μέχρι τις 31-12-2019, ημερομηνία μέχρι την οποία οι άδειες ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου εδαφίου. Οι δικαιούχοι οφείλουν το αργότερο μέχρι τις 30-08-2019 να προβούν σε αίτηση ανανέωσης αδείας, προσκομίζοντας την ήδη εκδοθείσα άδειά τους στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, συνοδευόμενη από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 104 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

Υποπαράγραφος Θ13: Ανανέωση της άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

 

α. Η ανανέωση της άδειας διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών της παραγράφου 6 του άρθρου 70 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2545/1940 καταργείται. Η επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευτικού σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και των απαιτούμενων εκ του νόμου δικαιολογητικών με βάση τα οποία ο εκπαιδευτικός έκανε την αναγγελία του προηγούμενου άρθρου, περιλαμβάνει ετήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

β. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την προηγούμενη υποπαράγραφο, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία, επί ποινή απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

 

Υποπαράγραφος Θ14: Ανανέωση της άδειας κατ' οίκον διδασκαλίας

 

1. α. Η ανανέωση της άδειας κατ' οίκον διδασκαλίας της παραγράφου 5 του άρθρου 75 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2545/1940 καταργείται. Η επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευτικού σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και των απαιτούμενων εκ του νόμου δικαιολογητικών με βάση τα οποία ο εκπαιδευτικός έκανε την αναγγελία του άρθρου 24, περιλαμβάνει ετήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

β. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την υποπαράγραφο Θ.12., ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία, επί ποινή απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος της κατ' οίκον διδασκαλίας

 

Υποπαράγραφος Θ15: Ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 3879/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής ή και συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης.}

 

2. Τα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, συνιστούν περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Θ15.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 82 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 3879/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να ιδρύονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργούνται δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης από Υπουργεία ή από Περιφέρειες ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης αυτών ανήκει στο Υπουργείο ή την Περιφέρεια ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τα συστήνει και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.}

 

4. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών καθορίζεται το σύστημα πιστοποίησης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης το οποίο εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Θ15.4 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013).

 

5. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών νοούνται Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) νοούνται Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.

 

Υποπαράγραφος Θ16: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 38/2010

 

Το προεδρικό διάταγμα 38/2010 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 07-09-2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΦΕΚ 78/Α/2010) τροποποιείται ως εξής:

 

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 1

 

Με το παρόν διάταγμα:

 

1. Εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς:

 

α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 07-09-2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, (ΕΕL 255/2005 σελίδα 22) και θεσπίζονται οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους αναγνωρίζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη - μέλη (στο εξής αναφερόμενα ως κράτη - μέλη καταγωγής) και δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα, να ασκεί αυτό το επάγγελμα.

 

β) Την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20-11-2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, (ΕΕL 363/2006 σελίδα 141), κατά το μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.

 

2. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.}

 

2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2

 

1. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του παρόντος εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - μέλους ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος - μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα.

 

2. Όταν για ένα συγκεκριμένο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα έχουν θεσπισθεί, με χωριστή κοινοτική νομοθετική πράξη, άλλες ειδικές ρυθμίσεις που σχετίζονται άμεσα με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, δεν εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

3. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - μέλους ο οποίος, έχοντας αποκτήσει τίτλο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου κράτους μέλους, δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

4. Εξαιρούνται της εφαρμογής των διατάξεων περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου τα επαγγέλματα του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ για τα οποία, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ (αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης), εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙΙ περί Γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης.}

 

3. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.}

 

4. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 2 νοείται ως τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης ο αναγνωρισμένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, που απονέμεται από ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.}

 

5. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 29 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

6. Στο προεδρικό διάταγμα 38/2010 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:

 

{Άρθρο 9Α

 

Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου (άρθρα 5 έως 9) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.}

 

7. α. Στην αρχή του πρώτου εδαφίου του άρθρου 10 προστίθεται αρίθμηση παραγράφου ως εξής:

 

{1.}

 

β. Προστίθεται παράγραφος 2 στο άρθρο 10 ως εξής:

 

{2. Η παράγραφος 1 δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.}

 

8. Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.}

 

9. Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.}

 

10. Στο άρθρο 14 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Οι παράγραφοι 1 έως 7 δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.}

 

11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 οι λέξεις ο Νομάρχης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης αντικαθίστανται ως εξής: ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας.

 

12. Προστίθεται άρθρο 20Α ως εξής:

 

{Άρθρο 20Α

 

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου (άρθρα 16 έως 20) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.}

 

13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 οι λέξεις Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αντικαθίστανται ως εξής: Η Περιφέρεια.

 

14. Στο άρθρο 50 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 και σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους - μέλους επιβεβαίωση του γνησίου των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος - μέλος.}

 

15. Στο άρθρο 52 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.}

 

16. Στο άρθρο 53 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.}

 

17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδει: α) τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι), είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ) και β) τις αποφάσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 είναι το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ).}

 

18. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 54 οι λέξεις Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αντικαθίστανται ως εξής: Περιφέρειας.

 

19. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 καταργείται.

 

20. Το άρθρο 55 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 55

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού συλλογικό όργανο με την ονομασία Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων, το οποίο λαμβάνει αποφάσεις για:

 

α) την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τους όρους των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ, καθώς και του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος και β) την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.

 

2. Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου ανήκουν ιδίως:

 

α) Η κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού για τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του και εξέτασης των αιτήσεων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διατάγματος.

 

β) Η κρίση κάθε θέματος κρίσιμου για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ιδίως του ζητήματος αν απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής στην Ελλάδα ή η υποβολή του αιτούντος σε δοκιμασία επάρκειας, καθώς και το περιεχόμενο αυτής, στο πλαίσιο του άρθρου 14 του παρόντος διατάγματος.

 

γ) Η έκδοση απόφασης: i) για την αναγνώριση ή μη των επαγγελματικών προσόντων επί τη βάσει των προσκομιζομένων τίτλων ή της κεκτημένης επαγγελματικής πείρας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διατάγματος (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Τμήμα 5) και ii) για την αναγνώριση ή μη της επαγγελματικής ισοδυναμίας των γνώσεων και των προσόντων που πιστοποιούνται από τίτλο κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης προς τα πιστοποιούμενα με τίτλο που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2.

 

δ) Ο έλεγχος της έγκαιρης και ορθής εκτέλεσης από το αρμόδιο όργανο των αποφάσεών του στις περιπτώσεις επιβολής δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας.

 

ε) Η γνωμοδότηση επί θεμάτων αναγνώρισης τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης του Τίτλου ΙΙΙ - Κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος, όταν αυτό ζητηθεί από την αρμόδια αρχή.

 

στ) Ο έλεγχος των επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 παράγραφος 5 του παρόντος διατάγματος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αρμόδια αρχή του άρθρου 7 παράγραφος 6 του παρόντος διατάγματος.}

 

21. Το άρθρο 56 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 56

 

1. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων λειτουργεί σε δύο Τμήματα ως εξής: Τμήμα Α' και Τμήμα Β'.

 

2. Ο εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου εγκρίνεται από τα Τμήματα Α' και Β', κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος διατάγματος.

 

Σε περίπτωση μη σύμπτωσης των αποφάσεων των Τμημάτων, υπερισχύει η απόφαση του Προέδρου.

 

3. Το Τμήμα Α' αποφαίνεται: α) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, επιπέδου αντιστοίχου προς τα οριζόμενα υπό στοιχεία δ' και ε' του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος και β) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.

 

4. Το Τμήμα Β' αποφαίνεται επί των λοιπών αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 55 του παρόντος διατάγματος.

 

5. Το Τμήμα Α' του Συμβουλίου αποτελούν:

 

α) Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του άλλο Πάρεδρο του ιδίου Υπουργείου οριζόμενο με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

β) Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, με τον αναπληρωτή του, οριζόμενοι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού αυτού.

 

γ) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

 

δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό, για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.

 

ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργάνωσης, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από την επαγγελματική οργάνωση, για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.

 

στ) Ο Εθνικός Συντονιστής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός επιστήμονας με εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας οριζόμενος από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή του άλλον ειδικό επιστήμονα με εμπειρία στο χειρισμό των ως άνω θεμάτων.

 

ζ) Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος διατάγματος με αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.

 

Οι υπό στοιχεία δ' και ε' εκπρόσωποι καλούνται κάθε φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο κατά περίπτωση ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση.

 

6. Το Τμήμα Β' του Συμβουλίου αποτελούν:

 

α) Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του άλλο Πάρεδρο του ίδιου Υπουργείου οριζόμενο με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

β) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

 

γ) Ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.

 

ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργάνωσης, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από την επαγγελματική οργάνωση για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.

 

στ) Ο Εθνικός Συντονιστής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός επιστήμονας με εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας οριζόμενος από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή του άλλον ειδικό επιστήμονα με εμπειρία στο χειρισμό των ως άνω θεμάτων.

 

ζ) Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος διατάγματος με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου τμήματος.

 

Οι υπό στοιχεία δ' και ε' εκπρόσωποι καλούνται κάθε φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο κατά περίπτωση ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση.

 

7. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι γραμματείς των Τμημάτων του Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος διατάγματος.

 

8. Εάν οι οικείες αρχές και επαγγελματικές οργανώσεις δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους εντός ενός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος ή εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις, το Συμβούλιο μπορεί να συγκροτηθεί και χωρίς τους εκπροσώπους τους.

 

9. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Συμβουλίου το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου με αιτιολογημένη απόφασή του.

 

10. Κάθε Τμήμα του Συμβουλίου ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών του μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

11. Κάθε Τμήμα συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών του από τον Πρόεδρο, ο οποίος συντάσσει την ημερήσια διάταξη και τη γνωστοποιεί πριν από τη συνεδρίαση στα μέλη του Συμβουλίου.

 

12. Εισηγητής ενώπιον του Τμήματος ορίζεται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του άρθρου 59 ένας υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, ο οποίος αναπτύσσει την εισήγησή του και αποχωρεί πριν από την ψηφοφορία. Σε περίπτωση που έχει γνωμοδοτήσει η Επιτροπή ή ο κατά περίπτωση ειδικός επιστήμονας της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου, ο εισηγητής αναπτύσσει και τις γνώμες που διατυπώθηκαν στη σχετική γνωμοδότηση.

 

13. Το Συμβούλιο και ο εισηγητής δύνανται να ζητούν πληροφορίες από τον αιτούντα ή τις αρμόδιες αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

14. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, κατά την κρίση του Προέδρου ή κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου, δύνανται να καλούνται εμπειρογνώμονες ή άλλοι ειδικοί προκειμένου να παράσχουν σχετικές πληροφορίες. Οι ανωτέρω αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία. Στις ανωτέρω συνεδριάσεις μπορεί να καλείται επίσης ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει γραπτώς ή προφορικώς τις απόψεις του.

 

15. Ο Γραμματέας του Τμήματος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο και μεριμνά για τη σύνταξη της αποφάσεως του Συμβουλίου.

 

16. Προς υποβοήθηση του έργου του το Συμβούλιο δύναται:

 

i) να συνιστά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τριμελείς επιτροπές, αποτελούμενες από:

 

α) έναν εκπρόσωπο του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης με τον αναπληρωτή του,

 

β) έναν εκπρόσωπο της κατά περίπτωση οικείας επαγγελματικής οργάνωσης με τον αναπληρωτή του, προτεινόμενους από την επαγγελματική οργάνωση,

 

γ) έναν υπάλληλο της υπηρεσίας του οικείου Υπουργείου η οποία είναι αρμόδια για θέματα άδειας άσκησης του επαγγέλματος που προτείνεται από τον οικείο Υπουργό, με τον αναπληρωτή του ή

 

ii) να ζητά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τον ορισμό, κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά περίπτωση ειδικού επιστήμονα από καθηγητές όλων των βαθμίδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή από οικεία επαγγελματική οργάνωση για την υποβολή σε αυτό έγγραφης γνωμοδότησης.

 

Τα μέλη των τριμελών επιτροπών και ο ειδικός επιστήμονας δεν δύνανται να μετέχουν στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων.

 

Εάν ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης, οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις και το οικείο Υπουργείο δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους εντός 10 ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να υποδείξει εκπρόσωπο δικής του επιλογής.

 

Στις εργασίες των τριμελών επιτροπών παρίσταται άνευ ψήφου ο εισηγητής της υποθέσεως.

 

17. Έργο των τριμελών επιτροπών και του κατά περίπτωση ειδικού επιστήμονα της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου είναι η διατύπωση γνώμης επί της αιτήσεως ως προς την ανάγκη υποβολής του αιτούντος κατά περίπτωση σε διαδικασία αντιστάθμισης ή σε γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, καθώς και ως προς το περιεχόμενο αυτής. Η διατύπωση γνώμης ολοκληρώνεται εντός ενός μηνός από της έκδοσης της αποφάσεως του Συμβουλίου για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής ή της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα για τον ορισμό του κατά περίπτωση ειδικού επιστήμονα. Η εν λόγω γνωμοδότηση εισάγεται από τον εισηγητή στο Συμβούλιο.

 

18. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Συμβουλίου, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και Οικονομικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

19. Λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Συμβουλίου διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρα 13 έως 15 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999)) και του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου.}

 

22. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων ή μιας των λοιπών αρμόδιων προς τούτο αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.

 

2. Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 του παρόντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα έγγραφα και πιστοποιητικά του παραρτήματος VII του παρόντος διατάγματος σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου εντός ενός μηνός από την παραλαβή και ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγραφα. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους εκατό ευρώ. Το ύψος του παραβόλου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 12 της από 04-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α/2012).

 

23. Στο άρθρο 57 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9 ως εξής:

 

{7. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

 

8. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους 50 €. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφαση του το αργότερο μέσα σε 3 μήνες.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 23 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 31 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

24. Προστίθεται άρθρο 57Α ως εξής:

 

{Άρθρο 57Α: Γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας

 

1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος το Συμβούλιο δύναται να απαιτεί την υποβολή του αιτούντος σε γραπτή δοκιμασία εφόσον η εκπαίδευση που έχει λάβει αφορά ουσιωδώς διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα από εκείνα που καλύπτονται από τους τίτλους που απονέμονται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος ή / και εφόσον η διάρκεια της εκπαίδευσής του υπολείπεται χρονικά από εκείνη που απαιτείται στην Ελλάδα.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια αναφορικά με τη πραγματοποίηση της γραπτής δοκιμασίας.}

 

25. Στο άρθρο 58 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.}

 

26. Η παράγραφος 1 του άρθρου 59 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Τμήμα που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 165/2000 συνεχίζει να υφίσταται και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και ιδίως δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας, τις επεξεργάζεται, προετοιμάζει τους φακέλους των αιτούντων και τους εισάγει στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων για την έκδοση της απόφασης.

 

β) Λειτουργεί ως Κεντρικό Σημείο Επαφής για τους ενδιαφερομένους και ιδίως:

 

Παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών κρατών - μελών, καθώς και στα σημεία επαφής των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χρήσιμη πληροφορία για την προβλεπόμενη στο παρόν διάταγμα αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας και ιδίως σχετικά με την εθνική νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και την άσκησή τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής νομοθεσίας, καθώς και των κανόνων δεοντολογίας, όπου υπάρχουν.

 

Συνδράμει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχει το παρόν διάταγμα και μέσω της συνεργασίας με τα άλλα σημεία επαφής και τις λοιπές αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες της Ελλάδας.

 

γ) Εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως, βεβαιώσεις περί υπαγωγής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σε Ευρωπαίους υπηκόους κατόχους επαγγελματικών προσόντων ημεδαπής που επιθυμούν επαγγελματική μετακίνηση και εγκατάσταση σε άλλες χώρες εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους 50 €. Το ύψος του παραβόλου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

δ) Αιτήσει της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κεντρικό Σημείο Επαφής την ενημερώνει για την κατάληξη των υποθέσεων που χειρίζεται δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία επιλαμβάνονται των εν λόγω υποθέσεων.}
 

27. Η παρούσα σύνθεση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 56 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 καταργείται και το Συμβούλιο επανασυστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 21.

 

28. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 38/2010, εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις των στοιχείων α' και β' της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Θ.7 της παραγράφου Θ από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 28 προστέθηκε με την παράγραφο 33 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

Υποπαράγραφος Θ.17

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013 σε κάθε απόφοιτο των δημοσίων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που άρχισε την πρακτική του άσκηση από 01-10-2008 έως και 30-06-2015 και την ολοκλήρωσε το αργότερο έως 31-12-2015, καταβάλλεται επιδότηση ύψους 800 € ανά εξάμηνο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Θ17 προστέθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

Υποπαράγραφος Θ18: Μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου Θ'

 

1. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας που έχουν ήδη χορηγηθεί παύουν να ισχύουν την 31-08-2013. Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολέγια, ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μετά την 31-08-2013 οφείλουν να έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Ειδικά, ως προς τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών η ανωτέρω ημερομηνία μέχρι την 31-12-2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 35 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), με την παράγραφο 3.8 του άρθρου έκτου του νόμου 4218/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013).

 

2. Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ), ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών των οποίων η άδεια λειτουργίας ή η ισχύς των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει για την έκδοση των αδειών έχει λήξει, θεωρούνται ότι λειτουργούν νομίμως έως την 31-08-2013 ή την 31η Δεκεμβρίου κατά τα ανωτέρω. Η ως άνω επέκταση της ισχύος δεν αφορά στις περιπτώσεις που έχει επέλθει ή θα επέλθει έως την ως άνω προθεσμία άρση ή ανάκληση άδειας λόγω επιβολής διοικητικής κύρωσης.

 

Οι εγγυητικές επιστολές που κατατέθηκαν, σύμφωνα με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/2008) από τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολέγια, όπως μετονομάστηκαν με το νόμο 4093/2012) που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας επιστρέφονται στους αιτούντες μετά την 01-05-2013. Δεν επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές, που υποβλήθηκαν από Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολέγια, όπως μετονομάστηκαν με το νόμο 4093/2012), η άδεια ίδρυσης ή / και η άδεια λειτουργίας των οποίων έχουν ανακληθεί με υπουργική απόφαση μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. Στις περιπτώσεις αυτές η εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 3696/2008 παρατείνεται έως την 31-08-2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 

3. Η ισχύς των υποπαραγράφων Θ.3 έως και Θ.6. και οι περιπτώσεις 4 έως και 8 της υποπαραγράφου Θ.7. και η υποπαράγραφος Θ.8. της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 01-05-2013.

 

Ειδικά για τα Κολέγια και τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ) που δεν διαθέτουν ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με το στοιχείο α' της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του παρόντος νόμου, η διαδικασία έκδοσης αυτής πρέπει να έχει αποδεδειγμένα εκκινήσει έως την 30-04-2013 και να έχει ολοκληρωθεί έως την 30-06-2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 4132/2013 (ΦΕΚ 59/Α/2013).

 

4. Κατ' εξαίρεση, τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ) που διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ και παρέχουν προγράμματα που δεν εντάσσονται στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ' της παρούσας παραγράφου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο πάροχος δικαιούται την παροχή, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση ή κόστος, άδεια λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο για την συνέχιση της παροχής τους. Οποιαδήποτε άλλα προγράμματα τα οποία επιθυμεί ο πάροχος να εντάξει ή να τροποποιήσει, υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν στα προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 36 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

5. α. Στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των περιπτώσεων 1 και 2, εκτός των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Θ.3 που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, η διαδικασία των περιπτώσεων 8, 10 και 13 της υποπαραγράφου Θ.3 αντικαθίσταται από δήλωση του νόμου 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου ότι ισχύουν οι κτιριολογικές προϋποθέσεις του παρόντος.

 

Τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, που εκδόθηκε δυνάμει της δήλωσης του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) της προηγούμενης περιόδου, υποβάλλουν υποχρεωτικά έως 30-09-2016 αίτημα τροποποίησης για ελλείψεις ή/και μεταβολές στις κτιριολογικές προϋποθέσεις, που έχουν επέλθει από το χρονικό διάστημα της αδειοδότησής τους έως και σήμερα. Αν τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα το αίτημα τροποποίησης για ελλείψεις ή/και μεταβολές, ανακαλείται η άδειά τους σύμφωνα με την περίπτωση 1)β' της υποπαραγράφου Θ4 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 37 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016).

 

6. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3, εφεξής νοείται άδεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 39 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

7. Παρατείνεται μέχρι την 31-08-2014 η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τα Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διέθεταν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας έως την 31-08-2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/2014).

 

Υποπαράγραφος Θ.19: Καταργούμενες διατάξεις

 

1. Από την 30-04-2013 καταργούνται:

 

α. Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, και 8, τα στοιχεία α', β' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12, και τα άρθρα 19 και 20 του νόμου 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010), το άρθρο 31 του νόμου 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α/2011) και το άρθρο 9 του νόμου 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012).

 

β. Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου 1 και τα στοιχεία 3 και 4 της παραγράφου 6 του άρθρου 10 και η παράγραφος 6 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

γ. Οι παράγραφοι 1 του άρθρου 5, το άρθρο 7 και οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 682/1977 (ΦΕΚ 244/Α/1977).

 

δ. Το άρθρο 65 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2545/1940, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 παράγραφος 1 του νόμου 3907/2011.

 

ε. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 68 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2545/1940 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 παράγραφος 1 του νόμου 3907/2011.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 3848/2010, το άρθρο 31 του νόμου 4027/2011 και το άρθρο 9 του νόμου 4076/2012.

 

β. Το στοιχείο γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3879/2010 κατά το μέρος που αφορά στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

 

γ. Οι παράγραφοι 2 και 7 του άρθρου 5, το άρθρο 6, η παράγραφος 5 του άρθρου 8 και οι παράγραφοι 1 έως και 3 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 682/1977.

 

δ. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 και το άρθρο 66 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2545/1940, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 παράγραφος 1 του νόμου 3907/2011.

 

ε. Το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 3879/2010.

 

στ. Η απόφαση με αριθμό οίκοθεν 916031/3.2815/10-09-2009 (ΦΕΚ 1999/Β/2009) Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ισχύει έως την 30-08-2013.

 

ζ. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 8 της υπουργικής απόφασης Ζ/3378/1993 (ΦΕΚ 722/Β/1993) Τροποποίηση της Απόφασης Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζ/3378/1993 Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

 

η. Η με αριθμό ΣΤ/17029/22-07-2012 σχετικά με Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Ζ/3378/1993 (ΦΕΚ 356/Β/1993) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 722/Β/2012). Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 68 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2545/1940.

 

θ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2545/1940.

 

ι. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέματα της παρούσας παραγράφου Θ'.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.