Νόμος 4123/13 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Επισκόπηση της ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και της διατήρησης αποθεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/119/EK)

 

1. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνδράμουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες της, κατά τη διενέργεια από αυτήν επισκοπήσεων εξακρίβωσης της ετοιμότητας της χώρας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των σχετικών διατηρούμενων αποθεμάτων της χώρας.

 

2. Κατά τη διενέργεια των επισκοπήσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνοδεύουν με υπαλλήλους τους τα άτομα που διενεργούν την επισκόπηση. Εντός μιας εβδομάδας από την αναγγελία της επισκόπησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μη κοινοποιηθέντα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία των αποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 6 τίθενται στη διάθεση των υπαλλήλων ή του εξουσιοδοτημένου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

3. Οι κατά την κείμενη νομοθεσία υπόχρεοι για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων άλλων κρατών - μελών ή Κεντρικών Φορέων Διατήρησης Αποθεμάτων που έχουν αυτά συστήσει και οι αρμόδιες εθνικές αρχές συναινούν για τις επιθεωρήσεις και επικουρούν τα πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διενέργεια των επισκοπήσεων αυτών. Ιδίως, παρέχεται στα πρόσωπα αυτά το δικαίωμα να συμβουλεύονται όλα τα έγγραφα και μητρώα που αφορούν τα αποθέματα και το δικαίωμα πρόσβασης σε όλους τους τόπους στους οποίους διατηρούνται τα αποθέματα και σε όλα τα σχετικά έγγραφα.

 

4. Οι υπάλληλοι, το προσωπικό και τα άλλα πρόσωπα που εργάζονται υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα μέλη της συντονιστικής ομάδας του άρθρου 17 της Οδηγίας 2009/119 υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που συλλέγονται ή ανταλλάσσονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και οι οποίες, λόγω της φύσης τους, καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο, όπως η ταυτότητα των κυρίων των αποθεμάτων. Οποιαδήποτε παράβαση της υποχρέωσης αυτής από το προσωπικό των υπηρεσιών των εθνικών αρχών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, τιμωρούμενο κατά τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις.

 

5. Οι στόχοι των επισκοπήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν περιλαμβάνουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των επισκοπήσεων δεν συλλέγονται ούτε λαμβάνονται υπόψη, όσα δε συλλέγονται τυχαία καταστρέφονται αμέσως.

 

6. Τα δεδομένα, στοιχεία, δελτία και έγγραφα που αφορούν τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης και τα ειδικά αποθέματα διατηρούνται επί διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των διαδικασιών του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.