Νόμος 4123/13 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Κατάλογος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης - Ετήσια έκθεση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

 

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καταγράφει σε συνεχώς επικαιροποιούμενο και λεπτομερή κατάλογο όλα τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που διατηρούνται για λογαριασμό της χώρας και δεν αποτελούν ειδικά αποθέματα. Ο κατάλογος αυτός περιέχει κατά κύριο λόγο πληροφορίες που απαιτούνται για την ακριβή τοποθεσία της αποθήκης, του διυλιστηρίου ή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης των εν λόγω αποθεμάτων, καθώς και των σχετικών ποσοτήτων, τον ιδιοκτήτη τους και τον χαρακτήρα τους, σε σχέση με τις κατηγορίες που ορίζονται στο Παράρτημα Α' κεφάλαιο 3.4 του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1099/2008. Με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικά με την κατάρτιση, τη συμπλήρωση και την επικαιροποίηση του καταλόγου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

2. Έως τις 25 Φεβρουαρίου έκαστου ημερολογιακού έτους η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοπτικό αντίγραφο του καταλόγου της παραγράφου 1 αναφέροντας τις ποσότητες και το χαρακτήρα των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

 

3. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλήρες αντίγραφο του καταλόγου εντός 15 ημερών από την ημέρα κατά την οποία αυτό ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν στην τοποθεσία των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνονται στο εν λόγω αντίγραφο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.