Νόμος 4123/13 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

 

1. Κατά την έννοια του παρόντος νόμου νοούνται ως:

 

α) έτος αναφοράς: το ημερολογιακό έτος από το οποίο προέρχονται τα δεδομένα κατανάλωσης ή καθαρών εισαγωγών που λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να υπολογίζονται είτε το επίπεδο των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρούνται είτε το επίπεδο των αποθεμάτων που όντως διατηρούνται σε μια δεδομένη στιγμή.

 

β) πρόσθετα: ουσίες πέραν των υδρογονανθράκων, οι οποίες προστίθενται ή αναμιγνύονται με ένα προϊόν ώστε να μεταβάλουν τις ιδιότητές του.

 

γ) βιοκαύσιμο: υγρό ή αέριο καύσιμο σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης 16 σε συνδυασμό με την περίπτωση 15 του άρθρου 3 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002).

 

δ) εσωτερική κατανάλωση: οι συνολικές ποσότητες, υπολογιζόμενες βάσει του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ, που έχουν παραδοθεί στη χώρα για το σύνολο των ενεργειακών και μη ενεργειακών χρήσεων, αυτό το συγκεντρωτικό στοιχείο περιλαμβάνει παραδόσεις στο μεταποιητικό τομέα και στη βιομηχανία, τις μεταφορές, τα νοικοκυριά και σε άλλους τομείς προς τελική κατανάλωση, περιλαμβάνει επίσης και την κατανάλωση του ίδιου του ενεργειακού τομέα (πλην του καυσίμου των διυλιστηρίων).

 

ε) ισχύουσα διεθνής απόφαση για διάθεση αποθεμάτων: οποιαδήποτε εν ισχύι απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για να καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, μέσω της διάθεσης των αποθεμάτων των μελών του ή/και πρόσθετων μέτρων.

 

στ) κεντρικός φορέας διατήρησης αποθεμάτων (ΚΦΔΑ): οργανισμός ή υπηρεσία στην οποία μπορούν να ανατεθούν αρμοδιότητες προκειμένου να ενεργεί με σκοπό την απόκτηση, τη διατήρηση ή την πώληση αποθεμάτων πετρελαίου, περιλαμβανομένων των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων.

 

ζ) σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού: σημαντική και απότομη μείωση του εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου στη χώρα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως αν αυτή έχει οδηγήσει ή όχι σε λήψη ισχύουσας διεθνούς απόφασης για διάθεση αποθεμάτων.

 

η) καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας: όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α' σημείο 2.1 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1099/2008.

 

θ) αποθέματα πετρελαίου: αποθέματα ενεργειακών προϊόντων, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α' κεφάλαιο 3.4 του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1099/2008.

 

ι) αποθέματα έκτακτης ανάγκης: αποθέματα πετρελαίου τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 3 πρέπει να διατηρούνται στη χώρα.

 

ι)α) εμπορικά αποθέματα: αποθέματα πετρελαίου για τα οποία ο παρών νόμος δεν επιβάλλει υποχρέωση διατήρησης από τους οικονομικούς φορείς.

 

ι)β) ειδικά αποθέματα: αποθέματα πετρελαίου που πληρούν τους όρους του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ.

 

ι)γ) φυσική προσβασιμότητα: οι ρυθμίσεις για τον εντοπισμό και τη μεταφορά αποθεμάτων για να διασφαλίζεται η διάθεση ή η πραγματική παράδοση στους τελικούς χρήστες και στις αγορές στα πλαίσια προθεσμιών και προϋποθέσεων προκειμένου να μετριάζονται τα προβλήματα εφοδιασμού που έχουν ανακύψει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002). Όπου στον παρόντα νόμο και στις κατ' εξουσιοδότησή του κανονιστικές πράξεις αναφέρονται προϊόντα πετρελαίου νοούνται τα πετρελαιοειδή προϊόντα του άρθρου 3 παράγραφος 1 του νόμου 3054/2002.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.