Νόμος 4643/19 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Τροποποίηση του νόμου 4123/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 1 της Εκτελεστικής Οδηγίας 2018/1581/ΕΕ για αποθέματα έκτακτης ανάγκης αργού πετρελαίου)

 

1. Το στοιχείο θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4123/2013 (ΦΕΚ 43/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ) αποθέματα πετρελαίου: αποθέματα ενεργειακών προϊόντων, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α' κεφάλαιο 3.4 του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1099/2008.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου 4123/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όσον αφορά την περίοδο από την 01-01-έως τις 30 Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους, οι μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο καθορίζονται βάσει των ποσοτήτων που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του προτελευταίου ημερολογιακού έτους πριν από το εν λόγω ημερολογιακό έτος.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 4123/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο κατάλογος αυτός περιέχει κατά κύριο λόγο πληροφορίες που απαιτούνται για την ακριβή τοποθεσία της αποθήκης, του διυλιστηρίου ή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης των εν λόγω αποθεμάτων, καθώς και των σχετικών ποσοτήτων, τον ιδιοκτήτη τους και τον χαρακτήρα τους, σε σχέση με τις κατηγορίες που ορίζονται στο Παράρτημα Α' κεφάλαιο 3.4 του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1099/2008.}

 

4. Το Παράρτημα του νόμου 4123/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Παράρτημα Ι: Μέθοδος υπολογισμού του ισοδύναμου σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών προϊόντων πετρελαίου

 

Το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών προϊόντων πετρελαίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, πρέπει να υπολογίζεται με την ακόλουθη μέθοδο:

 

1. Υπολογίζεται το άθροισμα των καθαρών εισαγωγών αργού πετρελαίου, υγρών φυσικού αερίου (NGL), προϊόντων εφοδιασμού διυλιστηρίων (refinery feedstocks) και άλλων υδρογονανθράκων, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α' Κεφάλαιο 3.4 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1099/2008 και προσαρμόζεται ώστε να λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες διακυμάνσεις των αποθεμάτων.

 

Από το ποσό που προκύπτει, ένα από τα ακόλουθα ποσά αφαιρείται για απόδοση νάφθας:

 

4 %
η μέση απόδοση νάφθας
η καθαρή πραγματική κατανάλωση νάφθας.

 

2. Υπολογίζεται το άθροισμα των καθαρών εισαγωγών όλων των άλλων προϊόντων πετρελαίου, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α Κεφάλαιο 3.4 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1099/2008, εκτός της νάφθας, το αποτέλεσμα προσαρμόζεται προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες διακυμάνσεις των αποθεμάτων, και πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή 1,065.

 

Το άθροισμα των ποσών που προέκυψαν από τους υπολογισμούς 1 και 2 αντιπροσωπεύει το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο.

 

Στον υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη τα καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας (international marine bunkers).}

 

5. Η περίπτωση α) του Παραρτήματος ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) συμπεριλαμβάνονται όλα τα υπόλοιπα αποθέματα προϊόντων πετρελαίου που προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α' κεφάλαιο 3.4 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1099/2008 και προσδιορίζεται το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο πολλαπλασιάζοντας τις σχετικές ποσότητες με τον συντελεστή 1,065. ή}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.