Νόμος 4123/13 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για όσους φωτοβολταϊκούς σταθμούς υποβλήθηκε αίτηση στον αρμόδιο διαχειριστή για την ενεργοποίηση της σύνδεσής τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο από την 01-05-2012 έως την 31-07-2012 και εντός της προθεσμίας των 18 ή των 36 μηνών κατά περίπτωση, που προβλεπόταν στη διάταξη της παραγράφου 5)α του άρθρου 27Α του νόμου 3734/2009, πριν από την τροποποίησή της με το νόμο 4093/2012, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή του πίνακα του άρθρου 27Α του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009) που αντιστοιχεί στην ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας κάθε παραγωγού με τον αρμόδιο Διαχειριστή. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για ενεργοποίηση της σύνδεσης, να είχαν κατασκευαστεί τα έργα σύνδεσης από τον Διαχειριστή ή να είχε παρέλθει ο συμβατικός χρόνος υλοποίησής τους. Η συνδρομή της προϋπόθεσης του ανωτέρω εδαφίου βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή.

 

2. Συμβάσεις Σύνδεσης που έχουν υπογραφεί για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από κατ' επάγγελμα αγρότες, η συμβατική διάρκεια των οποίων λήγει έως την 31-03-2013, παρατείνονται κατά δύο μήνες μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου κατ' επάγγελμα αγρότη προς τον αρμόδιο διαχειριστή, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

3. Συμβάσεις Σύνδεσης που έχουν υπογραφεί για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από κατ' επάγγελμα αγρότες και των οποίων η συμβατική διάρκεια έληξε κατά το χρονικό διάστημα από την 01-09-2012 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ενεργές και η διάρκειά τους παρατείνεται έως την παρέλευση δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου κατ' επάγγελμα αγρότη προς τον αρμόδιο διαχειριστή, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

4. Εγγυητικές επιστολές που προσκομίστηκαν πριν από την υπογραφή των Συμβάσεων Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από κατ' επάγγελμα αγρότες επιστρέφονται, μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου κατ' επάγγελμα αγρότη προς τον αρμόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σταθμού.

 

5. Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς κατ' επάγγελμα αγροτών, ισχύος έως 100 kW, για τους οποίους έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από 01-07-2011 έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4093/2012, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή που ίσχυε κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους θα λάβει χώρα εντός έως την 30-06-2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο ΙΑ5.4 του άρθρου Ι του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.