Νόμος 4123/13 - Άρθρο p2

Παράρτημα ΙΙ: Μέθοδοι που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό του επιπέδου των διατηρούμενων αποθεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τον υπολογισμό του επιπέδου των αποθεμάτων εφαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μια από τις ακόλουθες μέθοδοι:

 

Καμία ποσότητα δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη περισσότερες από μία φορές ως μέρος των αποθεμάτων.

 

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώνονται κατά 4%, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί στη μέση απόδοση νάφθας.

 

Τα αποθέματα νάφθας, όπως και τα αποθέματα προϊόντων πετρελαίου προς χρήση στη διεθνή ναυσιπλοΐα, δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Τα υπόλοιπα προϊόντα πετρελαίου υπολογίζονται ως μέρος των αποθεμάτων με μια από τις δυο ακόλουθες μεθόδους, η οποία διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορά ο υπολογισμός.

 

α) συμπεριλαμβάνονται όλα τα υπόλοιπα αποθέματα προϊόντων πετρελαίου που προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α' κεφάλαιο 3.4 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1099/2008 και προσδιορίζεται το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο πολλαπλασιάζοντας τις σχετικές ποσότητες με τον συντελεστή 1,065. ή

 

β) συμπεριλαμβάνονται μόνο τα αποθέματα των ακόλουθων προϊόντων: βενζίνη για κινητήρες, βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης (καύσιμο αεριωθούμενων τύπου νάφθας ή JP4), καύσιμο αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης, άλλη κηροζίνη, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ (απόσταγμα πετρελαίου εξωτερικής καύσης), μαζούτ (υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο), και προσδιορίζεται το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο πολλαπλασιάζοντας τις σχετικές ποσότητες με τον συντελεστή 1,2.

 

Για τον υπολογισμό των αποθεμάτων λαμβάνονται υπόψη ποσότητες που διατηρούνται, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων του άρθρου 19 παράγραφος 3. Δεν λαμβάνονται ποτέ υπόψη για τον υπολογισμό των αποθεμάτων:

 

α) το αργό πετρέλαιο που δεν έχει ακόμη παραχθεί

 

β) οι ποσότητες που διατηρούνται:

 

στους πετρελαιαγωγούς,
στα βαγόνια - δεξαμενές,
στις δεξαμενές πλοίων ανοιχτής θάλασσας (in seagoing ships' bunkers),
στα πρατήρια διανομής καυσίμων και στα καταστήματα λιανικής πώλησης,
από άλλους καταναλωτές, πλην των μεγάλων τελικών καταναλωτών σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 13 του νόμου 3054/2002,
από Πετρελαιοφόρα στη θάλασσα εκτός των εθνικών χωρικών υδάτων (In tankers at sea),
υπό μορφή αποθεμάτων των ενόπλων δυνάμεων

 

γ) οι ποσότητες που βρίσκονται υπό καθεστώς άμεσης διαμετακόμισης (transit) με τα απαραίτητα συνοδευτικά παραστατικά.

 

Κατά τον υπολογισμό των αποθεμάτων, γίνεται μείωση κατά 10% των ποσοτήτων των αποθεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων. Η μείωση αυτή εφαρμόζεται στο σύνολο των ποσοτήτων που λαμβάνονται υπόψη για έναν δεδομένο υπολογισμό.

 

Ωστόσο, η μείωση κατά 10% δεν εφαρμόζεται στον υπολογισμό του επιπέδου των ειδικών αποθεμάτων που ανήκουν στην κυριότητα άλλων κρατών μελών ή των Κεντρικών Φορέων Διατήρησης Αποθεμάτων που έχουν αυτά συστήσει και τα οποία διατηρούνται ή μεταφέρονται στην επικράτεια της χώρας ούτε και στον υπολογισμό του επιπέδου των διαφόρων κατηγοριών ειδικών αυτών αποθεμάτων όταν τα αποθέματα ή οι κατηγορίες αυτές εξετάζονται χωριστά από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, ιδίως προκειμένου να εξακριβωθεί η τήρηση των ελάχιστων επιπέδων που επιβάλλονται από το άρθρο 9 της οδηγίας 2009/119/ΕΚ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.