Νόμος 4144/13 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Ρυθμίσεις για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 13 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η οποία εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου 3850/2010, μπορεί να καθορίζεται και πέραν των προβλεπομένων στο εν λόγω άρθρο το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων και οι ειδικότητες του τεχνικού ασφάλειας ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και το είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης.}

 

2. Στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α/1990) στο άρθρο 9, μέρος Β' προσόντα του τεχνικού ασφάλειας η περίπτωση 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Πτυχιούχοι Τεχνικών Επαγγελματικών Ιδρυμάτων με προϋπηρεσία 5 ετών μπορεί να ορίζονται τεχνικοί ασφάλειας, σε πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας, εφόσον ο αριθμός των απασχολουμένων ατόμων είναι μικρότερος από πενήντα (50). Όσον αφορά τις ειδικότητες και την προϋπηρεσία των πτυχιούχων Τεχνικών Επαγγελματικών Ιδρυμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.}

 

3. Η παράβαση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, που εκδόθηκαν πριν από τις 18-10-1985 και περιέχονται σε νόμους ή σε κανονιστικές πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 6 του από [ΒΔ] 25-08-1920 βασιλικού διατάγματος Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών κ.λ.π. διατάξεων (ΦΕΚ 200/Α/1920), συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων των άρθρων 71 και 72 αντίστοιχα του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2010) όπως ισχύει. Οι διατάξεις αυτές είναι:

 

α) από [ΒΔ] 16-03-1923 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 91/Α/1923),

β) από [ΠΔ] 30-10-1924 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 275/Α/1924),

γ) από [ΠΔ] 22-12-1933 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 406/Α/1933),

δ) από 14-03-1934 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 112/Α/1934),

ε) από [ΒΔ] 15-04-1938 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 180/Α/1938),

στ) από [ΒΔ] 03-12-1938 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 473/Β/1938),

ζ) βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 380/1963 (ΦΕΚ 111/Α/1963),

η) βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 362/1968 (ΦΕΚ 117/Α/1968),

θ) βασιλικό διάταγμα 464/1968 (ΦΕΚ 153/Α/1968),

ι) βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 590/1968 (ΦΕΚ 199/Α/1968),

ι)α) βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 796/1968 (ΦΕΚ 277/Α/1968),

ι)β) προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 212/1976 (ΦΕΚ 78/Α/1976),

ι)γ) προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α/1978),

ι)δ) προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 151/1978 (ΦΕΚ 31/Α/1978),

ι)ε) προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 152/1978 (ΦΕΚ 31/Α/1978),

ι)στ) προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 216/1978 (ΦΕΚ 47/Α/1978),

ι)ζ) προεδρικό διάταγμα 778/1980 (ΦΕΚ 193/Α/1980),

ι)η) προεδρικό διάταγμα 1073/1981 (ΦΕΚ 260/Α/1981),

ι)θ) νόμος 1396/1983 (ΦΕΚ 126/Α/1983),

κ) αναγκαστικός νόμος [Ν] 1204/1938 (ΦΕΚ 177/Α/1938),

κ)α) νόμος [Ν] 61/1975 (ΦΕΚ 132/Α/1975),

κ)β) νόμος [Ν] 2273/1920 (ΦΕΚ 145/Α/1920),

κ)γ) από [ΠΔ] 17-09-1934 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 334/Α/1934).

 

4. Στο άρθρο 45 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2010) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μπορεί να καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.}

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2010) μετά την περίπτωση ζ' προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

 

{η) Αριθμός εργαζομένων: το σύνολο των εργαζομένων σε όλα τα παραρτήματα, υποκαταστήματα, χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς εκμεταλλεύσεις της κύριας επιχείρησης.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2010) καταργείται.

 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2010) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας κατανέμεται κατά μήνα με κοινή συμφωνία του εργοδότη και της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγιεινής της Εργασίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει Επιτροπή Ασφάλειας και Υγιεινής της Εργασίας ή εκπρόσωπος εργαζομένων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και ο ελάχιστος ετήσιος χρόνος που αναλογεί για ένα υποκατάστημα ή παράρτημα είναι μικρότερος από τέσσερις ώρες, η κατανομή του χρόνου μπορεί να γίνεται σε εξαμηνιαία βάση με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπολείπεται των 2 ωρών ανά επίσκεψη στο χώρο εργασίας και πάντα υπό την κρίση του επιθεωρητή εργασίας.}

 

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2010) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 11 παράγραφος 6 και 21 παράγραφος 5, με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, ρυθμίζονται τα θέματα προσόντων, ειδικότερων καθηκόντων και όρων εργασίας του ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφάλειας, θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες των επιτροπών υγείας και ασφάλειας και λοιπών εκπροσώπων των εργαζομένων, τον τρόπο ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων και του εργοδότη για τους σκοπούς και τα μέτρα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του παρόντος κώδικα και του νόμου 2224/1994, όπως κατάρτιση και περιεχόμενο ατομικού ιατρικού φακέλου του εργαζομένου, τήρηση και περιεχόμενο βιβλίου του τεχνικού ασφάλειας, θέματα που αφορούν την οργάνωση και τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των εταιρειών παροχής των υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφάλειας και θέματα σχετικά με την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφάλειας από τον ίδιο τον εργοδότη, ο έλεγχος για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των άρθρων 25, 71 και 72, καθώς και των διατάξεων του νόμου 2224/1994.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.