Νόμος 4144/13 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Ρυθμίσεις προσωπικού - Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιείται η παράγραφος 5 του άρθρου 63 του νόμου [Ν] 3863/2010 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Το τακτικό προσωπικό που προσλήφθηκε ή θα προσληφθεί μετά την 01-10-2008 στο Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων βάσει προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων που δημοσιεύτηκαν σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν την 01-10-2008, καθώς και όσοι μετατάγηκαν βάσει της αριθμόν Πρωτοκόλλου 23058/17-03-2008 Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων με μετάταξη βάσει των άρθρων 71 και 74 του νόμου 3528/2007 και του άρθρου 6 του νόμου 3613/2007 και υπηρετούν στο Ενιαίο Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων, δηλαδή ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη στο Ενιαίο Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1211/1981, στην Ειδική Προσαύξηση της κύριας σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1)γ του νόμου 3518/2006, στον Τομέα επικουρικής ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων για επικουρική σύνταξη, στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων για εφάπαξ παροχή και στον κλάδο Υγείας Τεχνικών για υγειονομική περίθαλψη. Τα πρόσωπα υπάγονται στο ανωτέρω αναφερόμενο ασφαλιστικό καθεστώς από την ημερομηνία πρόσληψης ή μετάταξής τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.