Νόμος 4144/13 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/2002), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 25 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) και περαιτέρω με το άρθρο 32 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) και του προεδρικού διατάγματος 33/1979 (ΦΕΚ 10/Α/1979), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού δυναμικότητας έως και 5 δωματίων, σε ολόκληρη την Επικράτεια, ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων. Εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο παραμένουν στην ασφάλιση του ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.}

 

2. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) και του προεδρικού διατάγματος 33/1979 (ΦΕΚ 10/Α/1979), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού δυναμικότητας από 6 μέχρι και 10 δωματίων, σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων. Εάν τα πρόσωπα αυτά δεν είναι παράλληλα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αυτού, με την υποχρέωση της ανά τριετία μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005 (ΦΕΚ 316/Α/2005). Εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο παραμένουν στην ασφάλιση του ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

3. Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης των κατά τις παραγράφους 1 και 2 τουριστικών καταλυμάτων από εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής πλην Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και Ανώνυμης Εταιρείας, υπάγεται κατά περίπτωση στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων ή Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ένας εκ των εταίρων και προαιρετικά οι λοιποί. Εάν οι λοιποί εταίροι δεν ασφαλίζονται σε κανέναν άλλον ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη εργασία ή απασχόληση, η ασφάλισή τους στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων ή τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών καθίσταται υποχρεωτική. Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων από εταιρία νομικής μορφής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και Ανώνυμης Εταιρείας, υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών τα μέλη των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανώνυμων Εταιρειών που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.

 

4. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων με οποιαδήποτε νομική μορφή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) και του προεδρικού διατάγματος 33/1979 (ΦΕΚ 10/Α/1979), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, δυναμικότητας 11 δωματίων και άνω, σε όλη την Επικράτεια, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, με την υποχρέωση της ανά τριετία μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005 (ΦΕΚ 316/Α/2005).

 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή ή τη συνέχιση του ασφαλιστικού καθεστώτος που προβλέπεται στον παρόντα νόμο είναι η κατοχή ειδικού σήματος λειτουργίας, με όλα τα δικαιολογητικά του σε ισχύ.

 

6. Για όσους, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, ασφαλίζονταν στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, η ασφάλιση παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών. Αντίστοιχα, η ασφάλιση στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

7. Με τις ως άνω διατάξεις κρίνονται οι ήδη ασφαλισμένοι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων ή Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.