Νόμος 4144/13 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Στελέχωση και αποζημίωση μελών - Απόδοση ποσού στο Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ανά εξεταζόμενο περιστατικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5)α. Η ειδική αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του νόμου 2556/1997, όπως ισχύει, καθορίζεται ως εξής:

 

α) Για τους ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών, για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται γνωμάτευση, σε 10 € για τον Πρόεδρο και 7 € για κάθε μέλος. Για την κατ' οίκον εξέταση περιστατικών αναπηρίας, η ειδική αποζημίωση ανέρχεται σε ποσό ίσο με το τριπλάσιο της ως άνω αμοιβής. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 3 € ανά περιστατικό που εξετάζεται εκτός έδρας του εξετάζοντος ιατρού.

 

β) Για τους εισηγητές ιατρούς των κατ' οίκον περιστατικών, καθώς και για τους ιατρούς των Μονάδων Υγείας Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που συμμετέχουν στις υγειονομικές επιτροπές, σε αντικατάσταση των ιατρών του Ειδικού Σώματος, καταβάλλεται η προβλεπόμενη από την ως άνω διάταξη (παράγραφος α') αμοιβή για τα μέλη των υγειονομικών επιτροπών. Η ως άνω ειδική αποζημίωση των περιπτώσεων α' και β' καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και μέχρι του ποσού των 1.400 € μηνιαίως για τον Πρόεδρο και 1.200 € μηνιαίως για κάθε μέλος.

 

γ) Για τους γραμματείς των υγειονομικών επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση 2 € για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται γνωμάτευση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και η οποία δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ίδιου νόμου. Η ως άνω αποζημίωση και με τους αυτούς περιορισμούς καταβάλλεται και στους γραμματείς των κατ' οίκον περιστατικών, ανά συνταχθείσα Εισηγητική Έκθεση.

 

5)β. Για κάθε εξεταζόμενη περίπτωση από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, αποδίδεται στο Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών από τους παραπέμποντες Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ή το Δημόσιο, το ποσό των 46,14 €, όπως αυτό καθορίζεται στη με αριθμόν Φ40021/26407/2051/2006 (ΦΕΚ 1829/Β/2006) υπουργική απόφαση. Το ποσό αυτό καταβάλλεται από τους υπόχρεους, για το σύνολο των ανά μήνα εξεταζόμενων περιστατικών, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, σε ειδικό λογαριασμό του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών βάσει συγκεντρωτικών καταστάσεων που αποστέλλονται από τις κατά τόπους Γραμματείες Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. Το ως άνω ποσό αποδίδεται στο Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης - Ενιαίο Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και όταν οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο ή τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αιτούνται τον επανέλεγχο της υγειονομικής κρίσης για περιστατικά που είχαν εξεταστεί πριν από τη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, αναζητείται δε αναδρομικά και στις περιπτώσεις που ήδη έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός επανέλεγχος. Στις περιπτώσεις αιτημάτων πολιτών για χρήση των υπηρεσιών Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας χωρίς παραπεμπτικό, το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται από τους ίδιους κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης ή προσφυγής (Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή), με εξαίρεση τους κατόχους βιβλιαρίου υγείας απόρου σε ισχύ.

 

5)γ. Το Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, για τις ανάγκες του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, μπορεί να συμβάλλεται με ιδιώτες ιατρούς, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος και βάσει κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, για τη συμμετοχή τους ως μέλη στις Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας. Η αμοιβή των συμβαλλόμενων ιδιωτών ιατρών καθορίζεται, για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται γνωμάτευση, σε 7 €. Για την κατ' οίκον εξέταση περιστατικών αναπηρίας, η ειδική αποζημίωση ανέρχεται σε ποσό ίσο με το τριπλάσιο της ως άνω αμοιβής. Οι ως άνω αμοιβές καταβάλλονται μέχρι του ποσού των 1.000 € μηνιαίως.

 

5)δ. Οι αποζημιώσεις και οι αμοιβές των παραγράφων 5)β και 5)γ αντίστοιχα του άρθρου αυτού καταβάλλονται από το αποδιδόμενο στο Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ποσό της παραγράφου 5)β του παρόντος και σε περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί από το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης - Ενιαίο Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.