Νόμος 4144/13 - Άρθρο 75

Άρθρο 75: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 6 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 149/Α/1951), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

 

{6. Τα πρόσωπα που καθίστανται συνταξιούχοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης από φορέα χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση, ασφαλίζονται για υγειονομική περίθαλψη καταβάλλοντας εισφορά 4% επί του ποσού της σύνταξής τους, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε ποσό σύνταξης 568,16 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο κατ' έτος με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1Α του άρθρου 31 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1Α του άρθρου 138 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:

 

{Οι ασφαλισμένοι του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 01-03-2013 έως 28-02-2014 καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.}

 

3. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999) και της παραγράφου Α2 του άρθρου 138 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), παρατείνεται μέχρι την 28-02-2014. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2768/1999 και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού υποχρεούται να καταβάλει την προβλεπόμενη εισφορά στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1Β του άρθρου 31 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011), προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 για την περίοδο από 01-03-2013 έως 28-02-2014 καλύπτονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης. Οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 για την περίοδο από 01-03-2013 έως 28-02-2014 καλύπτονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης, είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.}

 

5. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο Η' του άρθρου 138 του νόμου 4052/2012 πρόσωπα θεμελιώνουν δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης εφόσον έχουν απολυθεί έως τις 31-08-2011, έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης έως τις 30-09-2011 και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.