Νόμος 4144/13 - Άρθρο 74

Άρθρο 74


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα άρθρα 20 και 21 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από την παράγραφο 8 του άρθρου 76 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 20: Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων

 

1. Στις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου αυτού υπάγονται υποχρεωτικά:

 

Α. Το κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, φροντίδας αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες:

 

α. οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά: οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, οδηγοί),

 

β. οι κηπουρικές εργασίες,

 

γ. η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών,

 

δ. η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες,

 

ε. οι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση,

 

στ. η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας),

 

ζ. οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες,

 

η. η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων,

 

θ. οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος).

 

Β. Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας.

 

Γ. Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998).

 

Δ. α)α) Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη,

 

β)β) οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων κατ' οίκον ή σε άλλο χώρο,

 

γ)γ) οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, επιλύεται κάθε ζήτημα περί υπαγωγής ή εξαίρεσης συγκεκριμένης μορφής απασχόλησης ή παροχής υπηρεσιών στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

3. Η καταβολή της αμοιβής των ανωτέρω προσώπων από κάθε νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις ή φυσικό πρόσωπο που δέχεται ή χρησιμοποιεί τις εργασίες ή τις υπηρεσίες τους, καθώς και των εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου) που αναλογούν και η απόδοσή τους υπέρ του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης), γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

 

α. Με την έκδοση ειδικού εργόσημου υπό τύπο επιταγής.

 

β. Μέσω λογαριασμών που τηρούν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

 

γ. Με κατάθεση και είσπραξη μετρητών σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

 

δ. Με ειδικού τύπου έμβασμα κατά την έννοια των άρθρων 1 και 4 παράγραφος 3 του νόμου 3862/2010 (ΦΕΚ 113/Α/2010). Το ειδικό εργόσημο δύναται να διατίθεται στον εργοδότη με καταβολή του αντίστοιχου ποσού, από τα κατά τόπους υποκαταστήματα των Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, από τις συνεργαζόμενες με τους φορείς τράπεζες και τα υποκαταστήματά τους, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Στο τέλος κάθε έτους ο Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκδίδει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόμενο.

 

4. Η διαδικασία που τηρείται για την καταβολή και την είσπραξη της αμοιβής των ανωτέρω προσώπων, καθώς και για την παρακράτηση και απόδοση των εισφορών στους οικείους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ο τύπος και τα αναγραφόμενα στο εργόσημο στοιχεία, το ποσό των εισφορών που αναλογούν στην αμοιβή, την είσπραξη και απόδοσή τους στους οικείους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ο τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της γνησιότητας του εργόσημου, καθώς και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή στοιχείο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη των κατά περίπτωση αρμόδιων Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, εξακολουθεί να ισχύει η αριθμόν 14913/343/Φ10034/01-07-2011 (ΦΕΚ 1586/Β/2011) υπουργική απόφαση.

 

Άρθρο 21: Ασφάλιση σε Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (τέως Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών), τέως Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας

 

1. Οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου των προσώπων της παραγράφου 1 περιπτώσεις Α', Β' και Δ' του προηγούμενου άρθρου, υπολογίζονται σε ποσοστό 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργόσημου και εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του εργόσημου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από εισήγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων και γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής το ποσοστό αυτό δύναται να αυξομειώνεται, προσαρμοζόμενο στις εκάστοτε κοινωνικές, ασφαλιστικές και οικονομικές συνθήκες. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών για τους Κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας και Μητρότητας, στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (τέως Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών) για επικουρική ασφάλιση, καθώς και στον τέως Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (εισφορά εργαζομένου). Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών είναι τα ακόλουθα: 14,45% για τον κλάδο σύνταξης, 4,65% για τον κλάδο ασθένειας σε είδος, 0,86% για τον κλάδο ασθένειας σε χρήμα, 4,32% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και 0,72% για τον τέως Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

 

2. Τα πρόσωπα των περιπτώσεων Α', Β' και Δ' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές με το εργόσημο, δικαιώνονται τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που έχει παρακρατηθεί μέσω του εργόσημου με το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31-12-2011, σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αυτές οι ημέρες ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβούν τις 25 ανά ημερολογιακό μήνα ή τις 300 ημέρες ασφάλισης ανά ημερολογιακό έτος. Οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν κατά τα ανωτέρω ανάγονται στον ημερολογιακό μήνα εξαργύρωσης του εργόσημου. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου ισχύει από 01-01-2013.

 

3. Στα πρόσωπα των περιπτώσεων Α', Β' και Δ' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου προκειμένου:

 

α. να τύχουν των παροχών ασθένειας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο α' του άρθρου 31 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 148 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008),

 

β. να δικαιωθούν επίδομα ασθένειας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως τροποποιήθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2691/1954 και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 148 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 3655/2008,

 

γ. να δικαιωθούν επίδομα μητρότητας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1539/1985, το άρθρο 35 παράγραφος 1 του νόμου 2676/1999 και το άρθρο 11 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000).

 

4. Κάθε ζήτημα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την υπαγωγή των προσώπων της παραγράφου 1 περιπτώσεις Α', Β' και Γ' του προηγούμενου άρθρου στον Κανονισμό Ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τέως Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών) και του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων.

 

5. Για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περιπτώσεις Α' και Β' του προηγούμενου άρθρου, οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998) επανέρχονται σε ισχύ αναδρομικά από την ημερομηνία κατάργησής τους. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται με το καθεστώς που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) δεν έχουν εφαρμογή για τους υπαγόμενους στο ανωτέρω καθεστώς.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.