Νόμος 4019/11 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1902/1990 (ΦΕΚ 138/Α/1990), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010) και όπως η ανωτέρω περίπτωση προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 59 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006), προστίθενται υποπεριπτώσεις ι)ι' έως ι)η)ι)η' ως εξής:

 

{ι)ι) Γλυκογονίαση τύπου ι)β

 

ι)α)ι)α) Έλλειψη Ορνιθο-Καρβαμυλο-Τρανσφεράσης

 

ι)β)ι)β) Πνευμονική Υπέρταση

 

ι)γ)ι)γ) Ιδιοπαθή Αιμολυτική Αναιμία - Θρομβοπενική Πορφύρα

 

ι)δ)ι)δ) Νυχτερινή παροξυσμική Αιμοσφαιρινουρία

 

ι)ε)ι)ε) Χρόνια Νεφρική Νόσο ΧΝΝ (στάδιο 3 και 4)

 

ι)στ)ι)στ) Ομόζυγη Μεσογειακή Αναιμία και Ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία και Ομόζυγη Δρεπανοκυτταρική Αναιμία

 

ι)ζ)ι)ζ) Νόσος Niemann - Pick τύπου C

 

ι)η)ι)η) υπερφαινυλαλανιναιμία.}

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί, μετά από αίτηση τους, να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, τέσσερις συνολικά υπάλληλοι των εν λόγω Υπουργείων ή των εποπτευόμενων από αυτά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Γραμματείας του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Η κατά τα ανωτέρω απόσπαση λήγει με τη λήξη της θητείας του Προέδρου.

 

Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση από την οποία προέρχονται οι αποσπώμενοι, οι οποίοι δικαιούνται, κατά το χρόνο της απόσπασης τους, να λαμβάνουν, από τον φορέα υποδοχής τους, πλήρεις τις τακτικές αποδοχές και πάσης φύσεως επιδόματα και πρόσθετες απολαβές της οργανικής τους θέσης, πλην εκείνων που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους.

 

3. α. Η προθεσμία που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011) παρατείνεται μέχρι 31-12-2011.

 

Η ισχύς της διάταξης αυτής ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011).

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού μεταφέρονται σε αυτήν άτομα από το διοικητικό, ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό των εντασσόμενων φορέων του άρθρου 17, των οποίων η έδρα βρίσκεται εντός των ορίων των δήμων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτοί αναφέρονται στην περίπτωση θ' του άρθρου 3 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), καθώς και δικηγόροι με έμμισθη εντολή, με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχουν, με συνεκτίμηση της αίτησης τους και των αναγκών της υπηρεσίας.}

 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του νόμου 3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για το διάστημα μέχρι 31-12-2011 τη μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, τις υπερωρίες και τις αποζημιώσεις καταβάλλουν οι φορείς από τους οποίους προέρχεται το προσωπικό, η δε. δαπάνη συμψηφίζεται με τα οφειλόμενα από τους φορείς ποσά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 27 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011. Για δε το προσωπικό που υπηρετεί στην Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, η μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, οι υπερωρίες και οι αποζημιώσεις, εξακολουθούν να καταβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, η δε δαπάνη αποδίδεται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, μέσα σε δυο μήνες από την έγκριση του πρώτου προϋπολογισμού. Τα προσωπικά μητρώα του μεταφερόμενου προσωπικού, εξακολουθούν να τηρούνται και να ενημερώνονται, από τους φορείς από τους οποίους προέρχονται, μέχρι την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.}

 

δ. Στο άρθρο 26 του νόμου 3918/2011 προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως:

 

{10. Στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας συστήνεται 1 θέση Νομικού Συμβούλου, ο οποίος προσλαμβάνεται με σχέση έμμισθης εντολής κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις παραγράφους 1 και 3 και ο οποίος προΐσταται της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων.

 

Στην ανωτέρω θέση του Νομικού Συμβούλου διορίζεται δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω.}

 

ε. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Έως την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, διαδικασία που δύναται να ξεκινήσει εντός 6 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του, τα καθήκοντα αυτά ασκούν οι προϊστάμενοι των εντασσόμενων υπηρεσιών με απόφαση του Διοικητή. Η τοποθέτηση γίνεται σε θέσεις προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου, σε συνάρτηση με τα ουσιαστικά τους προσόντα. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, για την τοποθέτηση όλων των προϊσταμένων, οι προϊστάμενοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να θεωρούνται προϊστάμενοι έως την τοποθέτηση των νέων προϊσταμένων, τα καθήκοντα τους καθορίζονται από τον Διοικητή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και διατηρούν το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης.}

 

στ. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 19Α του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, λογαριασμός με την ονομασία Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Οργανισμού και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Νοσοκομειακής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, του Κανονισμού Περίθαλψης Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και των άρθρων 7 και 16 παράγραφος 8 του νόμου [Ν] 4169/1961 (ΦΕΚ 81/Α/1961), όπως ισχύουν, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ ως προς τις παροχές σε χρήμα και μετά την ένταξη στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του Κλάδου Υγείας του Οργανισμού ως προς τις παροχές σε είδος, και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, οι δε ασφαλισμένοι του λογαριασμού εξυπηρετούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Πόροι του λογαριασμού είναι:

 

α)α) Τα έσοδα του Κλάδου Υγείας Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων από εισφορές:

 

α)α)α) ποσοστό 0,20% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται οι ασφαλισμένοι και

 

α)α)β) ποσοστό 0,20% επί της προβλεπόμενης κράτησης για περίθαλψη των υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

β)β) Έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις.}

 

ζ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να μεταφέρεται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας διοικητικό προσωπικό, που έχει υπηρετήσει σε υπηρεσίες όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1, περίπτωση β)α του άρθρου 23 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου και του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, με την ίδια εργασιακή σχέση ή οργανική θέση, κλάδο και βαθμό που κατέχει και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παράγραφος 5 του νόμου αυτού.

 

η. Στο άρθρο 21 του νόμου 3918/2011 προστίθεται περίπτωση ι)α' ως εξής:

 

{ι)α. Ο Πρόεδρος μπορεί με αποφάσεις του να αναθέτει στους Αντιπροέδρους, καθώς και σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, ειδικά καθήκοντα ή να τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες.}

 

θ. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας έχουν τη δυνατότητα επιπλέον διαπραγμάτευσης με φαρμακευτικές εταιρίες για να πετύχουν μεγαλύτερη έκπτωση για κάθε φαρμακευτικό σκεύασμα που συνταγογραφείται από γιατρό και αποζημιώνεται από τον οργανισμό.}

 

4. α. Η παράγραφος που προστέθηκε στο άρθρο 8 του νόμου [Ν] 3892/2010 (ΦΕΚ 189/Α/2010) με την παράγραφο 3 του άρθρου 63 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στους ιατρούς, οι οποίοι έχουν σχέση εργασίας με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών,

 

α) κατά τα άρθρα 24 και 25 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004) (ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με σχέση δημοσίου δικαίου) και

 

β) κατά τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 18/1956 (ΦΕΚ 67/Α/1956) και της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1666/1986 (ΦΕΚ 200/Α/1985) (ιατροί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) και μεταφέρονται και θα ενταχθούν στο συσταθέντα νέο φορέα, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (εφεξής Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή Οργανισμός) σύμφωνα με τα άρθρα 17 και επόμενα του Κεφαλαίου Β' του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), παρέχεται η δυνατότητα να προμηθευτούν από προμηθευτή της επιλογής τους ένα φορητό υπολογιστή (laptop), με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος, προκειμένου να καταχωρούν ηλεκτρονικά και να εκτελούν τις ιατρικές συνταγές και παραπεμπτικά των ιατρικών εξετάσεων. Με όμοια απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος θα προσδιοριστεί ο χρόνος υλοποίησης της.

 

Με την παράδοση του τιμολογίου αγοράς από τους ως άνω ιατρούς στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, βεβαιώνουν την παραλαβή για χρήση του συγκεκριμένου φορητού υπολογιστή (laptop) και εξοφλείται σε αυτούς μετά από νόμιμο έλεγχο, το ποσό που κατέβαλαν για την αγορά του συγκεκριμένου φορητού υπολογιστή (laptop) και μέχρι του συνολικού ποσού των 600 € συμπεριλαμβανομένου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του κλάδου ασθενείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών στον Κωδικό Αριθμό Εξόδων 0269 λοιπές πρόσθετες παροχές.

 

Τα παραπάνω ποσά που θα καταβληθούν στους ιατρούς κατ' εφαρμογή της παρούσας διάταξης δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία εισοδήματος.}

 

β. Η διάταξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) έχει εφαρμογή και για το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα.

 

5.α. Η περίπτωση β' της παραγράφου 15 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Για τα πρόσωπα της περίπτωσης α' που συμπληρώνουν μέχρι 30-06-2011 τουλάχιστον 3 έτη ασφάλισης στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, ως ημερομηνία μετάταξης στην επόμενη ασφαλιστική κατηγορία ορίζεται η 01-07-2011. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α.}

 

β. Η παράγραφος 17 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{17. Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των παραγράφων 14 και 15 ορίζεται η 01-07-2011.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Προκειμένου για τα παιδιά, τα εγγόνια και τους προγόνους που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους πριν από την εισαγωγή τους σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και εφόσον η εισαγωγή τους σε αυτές τις σχολές γίνει μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος με αυτό της ενηλικίωσης, το δικαίωμα σε σύνταξη παρατείνεται για το χρονικό διάστημα μεταξύ του επόμενου της ενηλικίωσης μήνα και μέχρι το μήνα έναρξης του ακαδημαϊκού έτους.}

 

7.α. Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Η αληθινή έννοια του εδαφίου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4104/1960 (ΦΕΚ 147/Α/1960), είναι ότι οι προβλεπόμενες από αυτό προσαυξήσεις των συντάξεων για παιδιά χορηγούνται μέχρι το χρόνο συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει.}

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 95/1973 (ΦΕΚ 169/Α/1973) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η καταβολή της συντάξεως που απονεμήθηκε από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ενεργείται κάθε μήνα, ή δίμηνο, ή τρίμηνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα. Μηνιαία σύνταξη που προκαταβλήθηκε σε αποβιώσαντα εντός μηνός ή διμήνου ή τριμήνου συνταξιούχο δεν αναζητείται.}

 

8.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1992) και όπως νοείται μετά την έναρξη ισχύος της παραγράφου 8 του άρθρου 63 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011), καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2084/1992, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την παράγραφο 8 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), εφαρμόζονται από 01-07-2011 για όσους είναι ήδη ή καθίστανται συνταξιούχοι σύμφωνα με τις παραγράφους αυτές, από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 

β. Ο περιορισμός του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της παραγράφου αυτής με την παράγραφο 7 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011, εφαρμόζεται από 01-07-2011 για όσους είναι ήδη ή καθίστανται συνταξιούχοι σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 

9.α. Το άρθρο 4 του Κανονισμού Κατάσταση Προσωπικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων όπως εγκρίθηκε δυνάμει της υπουργικής απόφασης [Α] 177647/8720/1961 (ΦΕΚ 320/Β/1961), και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι εκάστοτε προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικές Επιτροπές είναι αρμόδιες να αποφαίνονται για τα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θέματα υγείας του οποιασδήποτε νομικής κατάστασης, σχέσης και κατηγορίας προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, για το υπό πρόσληψη προσωπικό, ως και για την απόλυση υπαλλήλου για σωματική ή πνευματική ανικανότητα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 του παρόντος Κανονισμού.}

 

β. Τα άρθρα 54, 55, 56, 164, 165, 166 και 167 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) έχουν εφαρμογή και στο προσωπικό του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

γ. Οι περιπτώσεις α' και β' της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

δ. Στο άρθρο 2 του νόμου 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/2002) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του νόμου 3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Γ του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) εφαρμόζεται και για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.}

 

10. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 76 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 1700/Α/2011), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή από 02-03-2011 και στους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, και για όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς αυτών.}

 

11. Στο τέλος του άρθρου 3 της υπ' αριθμού εν οίκοθεν 2/7029/0094/2005 κοινής υπουργικής απόφασης [Α] (ΦΕΚ 213/Β/2005) Περί κανονισμού παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 50 ως εξής:

 

{50. Η υγειονομική περίθαλψη (νοσοκομειακή, εξωνοσοκομειακή, οδοντιατρική, φαρμακευτική) των τακτικών υπαλλήλων του Βαρβάκειου Ιδρύματος που δεν υπάγονται σε ασφάλιση του κλάδου υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και των μελών της οικογένειας τους, παρέχεται από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και για τα μέλη των οικογενειών αυτών.

 

Οι προβλεπόμενες υπέρ του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου εισφορές ασφαλισμένων επί των πάσης φύσεως αποδοχών των ανωτέρω δικαιούμενων περίθαλψης, μαζί με την εργοδοτική εισφορά, παρακρατούνται από τις αποδοχές και αποδίδονται στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999), όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

Η ανωτέρω υγειονομική περίθαλψη παρέχεται και σε όσους υπαλλήλους του Ιδρύματος συνταξιοδοτηθούν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταβάλλοντος την προβλεπόμενη εισφορά των συνταξιούχων υπέρ του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.

 

Ο χρόνος έναρξης ισχύος της παρούσας παραγράφου ορίζεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου.}

 

12.α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{η. Το προσωπικό του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας που μεταφέρθηκε στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) και υπηρετούσε την 05-08-2011 στη Διεύθυνση της παραγράφου 6 του άρθρου 79 του ως άνω νόμου, μεταφέρεται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχει.}

 

β. Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της περίπτωσης Α' του άρθρου 110 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι ενιαίες υπηρεσίες και οι Διευθύνσεις Εφάπαξ Παροχών του Ταμείου στεγάζονται στο κτίριο συνιδιοκτησίας Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα - Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.}

 

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 45 του από [ΒΔ] 10-05-1958 βασιλικού διατάγματος (Περί Κανονισμού Διοικητικής Οργάνωσης του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών) (ΦΕΚ 79/Α/1958) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των Αντιπροσωπειών χορηγείται από το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων-Τομείς Υγειονομικών, ποσό κατ' έτος στους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους, βάσει προϋπολογισμού, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών.}

 

δ. Στο άρθρο 45 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 266/1989 (ΦΕΚ 127/Α/1989) προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής:

 

{5Α. Στο Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, που συστήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 3655/2008, μπορούν να προΐστανται και υπάλληλοι από το αυτοδίκαια αποσπασμένο προσωπικό της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.}

 

ε. Η περίπτωση α' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4)α του άρθρου 21 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) ασφαλισμένους και συνταξιούχους και}

 

13. Τα μέλη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής αυξάνονται κατά 2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται τα προσόντα διορισμού όλων των μελών της Αρχής. Κατά την πρώτη εφαρμογή και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των ως άνω μελών, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διορίζονται χωρίς άλλη διαδικασία 2 μέλη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής με θητεία όχι πέραν των 8 μηνών.

 

14. Η από 16-04-2010 σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και της εταιρίας με την επωνυμία Ελληνικά Ταχυδρομεία Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αφορά στην αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων, καθώς και οι κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτής διενεργηθείσες πράξεις και δαπάνες θεωρούνται νόμιμες.

 

15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών, οι οποίες: είτε

 

α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 4

 

β) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης

 

γ) προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του νόμου 3586/2007, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 151/Α/2007).}

 

16. Στο τέλος του άρθρου 19 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α' εξαιρούνται επίσης η Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

Για τα νομικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καθορίζονται διαδικασίες επιλογής των μελών και συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, να ρυθμίζονται θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.}

 

17. α. Για τους οφειλέτες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών οι οποίοι είτε δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης κατά το άρθρο 48 του νόμου 3943/2011 είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, παρέχεται έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης, την 31-12-2010 οφειλής τους, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 48 του νόμου 3943/2011 μέχρι την 31-10-2011. Η ανωτέρω έκπτωση ισχύει και για όσους οφειλέτες έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 48 του νόμου 3943/2011 και είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης.

 

Δικαίωμα υπαγωγής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στις διατάξεις της παρούσας, παρέχεται για μία και μόνο φορά και στους οφειλέτες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών οι οποίοι έχουν απωλέσει το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, κατά το άρθρο 48 του νόμου 3943/2011.

 

β. Δικαίωμα υπαγωγής στο άρθρο 48 του νόμου 3943/2011 παρέχεται και στους οφειλέτες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών κοινών και οικοδομοτεχνικών έργων ανεξάρτητα αν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης απασχολούν ή όχι υπαλλήλους, με κεφαλαιοποίηση των μέχρι 31-12-2010 οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, προστίμων και λοιπών εξόδων διοικητικής εκτέλεσης. Αν η σχετική αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 48 του νόμου 3943/2011, υποβληθεί μέχρι την 31-10-2011 παρέχεται έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

 

Το ποσό που θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση στην περίπτωση αυτή θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά την 31-12-2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής όταν το συνολικό ποσό αυτής δεν υπερβαίνει τις 300.000 € και 0,80% για οφειλές άνω των 300.000 €.

 

γ. Ως προς την αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-10-2011, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του νόμου 3943/2011.

 

δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του νόμου 3943/2011.

 

18. Στο άρθρο 286 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων 40 έως και 44 της παραγράφου II του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) αρχίζει από την 01-07-2012. Οι πράξεις που έχουν εκδοθεί από 01-01-2011, εν όψει της άσκησης των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις ως άνω διατάξεις είναι ισχυρές και αναπτύσσουν όλες τις έννομες συνέπειες αυτών.}

 

19. α. Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ρευστοποίηση μέρους του ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών φορέων και ιδίως η πώληση κινητών αξιών του Ελληνικού Δημοσίου που ανήκουν στο ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών φορέων πριν από την ημερομηνία λήξης τους, προκειμένου να αποδοθούν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικούς Φορείς χρηματικά ποσά σε εκτέλεση των οριζομένων στα προηγούμενα εδάφια, δεν συνιστά κακή διαχείριση από την Τράπεζα της Ελλάδος.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους να δίνουν εντολές στην Τράπεζα της Ελλάδος για την ανταλλαγή ή αντικατάσταση των τίτλων αυτών με άλλους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς αυτό να συνιστά κακή διαχείριση.}

 

20. Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου που καταθέτουν αίτηση για συνταξιοδότηση, συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον Τομέα για τις παροχές ασθενείας, για όσο διάστημα εκκρεμεί η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.

 

21. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του νόμου 3996/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.}

 

22. Η παράγραφος 15 του άρθρου 88 του νόμου 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{15. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται επίσης και άλλα σχετικά θέματα και λεπτομέρειες.}

 

23. Στην αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1876/1990, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του νόμου 3899/2010 και αφότου άρχισε να ισχύει αυτό, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, με έδρα την Αθήνα.}

 

24. Καταργούνται η Υπηρεσία Εργατικού Συμβούλου Βόννης και οι Υπηρεσίες Εργατικού Ακολούθου Μονάχου, Φρανκφούρτης, Στουτγάρδης, Αμβούργου και Ντίσελντορφ του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α/1989), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 436/1991 (ΦΕΚ 159/Α/1991) και το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 263/1997 (ΦΕΚ 190/Α/1997) και ισχύει σήμερα.

 

25.α. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 152/1991 (ΦΕΚ 61/Α/1991), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Τμήμα Διαχείρισης της Πληροφόρησης.

 

Η συγκέντρωση, επεξεργασία και διακίνηση του πληροφοριακού υλικού για τα θέματα της εργασίας στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη και εξασφάλιση των απαραίτητων τεχνικών μέσων για την παρουσίαση και προβολή των θεμάτων αυτών στον παγκόσμιο ιστό του διαδικτύου, στα πλαίσια, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της εγκαθίδρυσης της ηλεκτρονικής διοίκησης. Του Τμήματος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και σε περίπτωση που ελλείπουν υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών.}

 

β. Το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 152/1991 (ΦΕΚ 61/Α/1991), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 293/1992 (ΦΕΚ 149/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Προϊστάμενοι Οργανικών θέσεων

 

1. Της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και σε περίπτωση που ελλείπουν υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών.

 

2. Των Τμημάτων:

 

α) Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών,

 

β) Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού και

 

γ) Υποστήριξης Συστημάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και σε περίπτωση που ελλείπουν υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών.}

 

26. Η παράγραφος 1Β, που προστέθηκε στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1Β. Οι εργαζόμενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, της επιχείρησης με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και Ελευσίνας και τα μέλη της οικογενείας τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951) για την περίοδο από 01-03-2009 μέχρι 28-02-2013, καλύπτονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.