Νόμος 4151/13 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Ρύθμιση δημοσιονομικών θεμάτων Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α.i) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 45 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) προστίθεται περίπτωση ζ', ως ακολούθως, και η υφιστάμενη περίπτωση ζ' αναριθμείται σε η':

 

{ζ) Εξοφλούν τα χρηματικά εντάλματα του άρθρου 29.}

 

ii) Η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Στο Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α', ε', ζ' και η' της προηγούμενης παραγράφου, όσον αφορά στις δαπάνες του Υπουργείου αυτού.}

 

β. Στο άρθρο 29 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. α. Ειδικά, τα χρηματικά εντάλματα του τακτικού προϋπολογισμού που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου εξοφλούνται από τις Υπηρεσίες αυτές, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και των διατάξεων του άρθρου δεύτερου παράγραφος 1.β του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010), όπως ισχύουν.

 

β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εξόφλησης των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, η ευθύνη αυτών, ο τύπος και ο τρόπος τήρησης των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και η διαδικασία αποστολής των εξοφληθέντων ενταλμάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.}

 

γ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες ως αρμόδια όργανα για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων του προηγούμενου εδαφίου, νοούνται εφεξής οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.

 

δ. Το άρθρο 30 του νόμου 2362/1995 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 30: Εκτέλεση επιτροπικών ενταλμάτων πριν από την άφιξή τους

 

Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης άμεσης πληρωμής δαπάνης του Κράτους, επιτρέπεται στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου να εντέλλονται, με κάθε πρόσφορο μέσο, την εκτέλεση επιτροπικών ενταλμάτων πριν από την άφιξή τους στους δευτερεύοντες διατάκτες.}

 

ε. Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 66 του νόμου 2362/1995 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 66: Αρμοδιότητες των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών σε θέματα εισπράξεων

 

1. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες ενεργούν:

 

α) Την είσπραξη των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και τη διαχείριση των ενσήμων, αξιών και κάθε υλικού η πώληση του οποίου ανατίθεται αρμοδίως σε αυτές.

 

β) Την είσπραξη εσόδων για λογαριασμό άλλων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών.}

 

στ. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 2362/1995, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010), καθώς και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του ιδίου νόμου.

 

ζ. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου αρχίζει από 01-01-2014. Μέχρι τις 31-03-2014 η εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων δύναται να διενεργείται και από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του νόμου 2362/1995, όπως ισχύει, η φράση στο όνομα μονίμων δημοσίων υπαλλήλων αντικαθίσταται με τη φράση στο όνομα μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων και υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α/2013).

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 88 του νόμου 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η άρση της κατασχέσεως ή εξάλειψη υποθήκης ή ανάκληση άλλης εκ των ανωτέρω πράξεως διοικητικής ή αναγκαστικής εκτελέσεως, από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή από άλλη αρμόδια προς τούτο διοικητική αρχή, δεν εξαλείφει αναδρομικά τη διακοπή της παραγραφής, η οποία αρχίζει εκ νέου από την ημερομηνία της άρσεως ή της εξαλείψεως ή της ανακλήσεως, αντίστοιχα.}

 

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 95 του νόμου 2362/1995 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Η κατάσχεση χρηματικής απαιτήσεως εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου, γίνεται, τηρουμένων και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων, οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με κοινοποίηση του κατασχετηρίου σωρευτικά:

 

α) στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου υπηρεσία ή στην οικεία χρηματική διαχείριση,

 

β) στις αρμόδιες για τη φορολογία τόσο του καθ' ου η κατάσχεση, όσο και του κατάσχοντος, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

 

2. Στο κατασχετήριο εις χείρας του Δημοσίου, πρέπει αναγκαίως να αναφέρεται σαφώς η ακριβής αιτία της οφειλής του Δημοσίου, το πρόσωπο του δικαιούχου της σχετικής απαιτήσεως με την ακριβή διεύθυνσή του και το ποσό αυτής, καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου τόσο του κατάσχοντος, όσο και του καθ' ου η κατάσχεση.

 

3. α. Η κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου ολοκληρώνεται μόνο από της ημερομηνίας κοινοποιήσεως του κατασχετηρίου στην, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου υπηρεσία, η οποία όμως, για να είναι έγκυρη, πρέπει αναγκαίως αφενός μεν να γίνει χρονικά τελευταία από τις αναφερόμενες στην ίδια παράγραφο λοιπές κοινοποιήσεις και αφετέρου να συνοδεύεται από νόμιμα υπό αρμοδίου δικαστικού επιμελητή επικυρωμένα αντίγραφα των επιδοτηρίων όλων των κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναγκαίων προηγουμένων εγκύρων επιδόσεων του κατασχετηρίου αυτού στις ανωτέρω Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη κοινοποίηση του κατασχετηρίου στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 5 του διατάγματος της [ΠΔ] 26-06-1944 περί δικών του Δημοσίου).

 

β. Η προθεσμία υποβολής της, κατ' άρθρο 985 παραγράφου 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δηλώσεως του Δημοσίου, ως τρίτου, είναι 30 ημέρες και αρχίζει από την επομένη της επιδόσεως του κατασχετηρίου στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου υπηρεσία, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την υποβολή της ανωτέρω δηλώσεως στη γραμματεία του ειρηνοδικείου του τόπου όπου εδρεύει η υπηρεσία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.