Νόμος 4155/13 - Άρθρο 61

Άρθρο 61


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για την αντιμετώπιση των εκτάκτων εξόδων και των πάσης φύσεως πρόσθετων δαπανών, που προκαλούνται από την πραγματοποίηση ομαδικών επισκέψεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, μετά τη λήξη του προκαθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους, προκαταβάλλεται στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), από τους οικείους διοργανωτές, ανταποδοτικό τέλος, η διαχείριση του οποίου, προς κάλυψη των σχετικών έκτακτων εξόδων και πρόσθετων δαπανών, γίνεται από το ανωτέρω Ταμείο. Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους του προηγούμενου εδαφίου, κατ' αναλογία προς τα προκαλούμενα έκτακτα έξοδα και πρόσθετες δαπάνες για την εκτός ωραρίου λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους του προηγούμενου εδαφίου.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (ΤΔΠΕΑΕ) που καταργείται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μεταφέρεται στα εποπτευόμενα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, υπό την επωνυμία: Εθνικό Θέατρο, Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.

 

Η μεταφορά και κατανομή του προσωπικού στα νομικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, γίνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατ' αντιστοιχία προς τις λειτουργικές ανάγκες κάθε νομικού προσώπου.

 

Με απόφαση του ίδιου Υπουργού, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το ανωτέρω προσωπικό αποσπάται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και, συγχρόνως, διατίθεται προς κάλυψη των αναγκών των Επιστημονικών Επιτροπών (ΕΕ) της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, όπου και παρέχει τις υπηρεσίες του.

 

Η απόσπαση και διάθεση του ίδιου προσωπικού λήγει ταυτόχρονα με την κατάργηση των Επιστημονικών Επιτροπών κατά την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Η μισθοδοσία του προσωπικού κατά τη διάρκεια της απόσπασης και διάθεσης βαρύνει τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.}

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 4109/2013 καταργείται. Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου αυτής αναριθμούνται σε περιπτώσεις α' και β'.

 

4. Μετά το τέλος του εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 13 του άρθρου 10 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο Διευθυντής Δημοτικού Ωδείου μπορεί να διευθύνει και τα Παραρτήματά του, ανεξαρτήτως αριθμού, εφόσον εδρεύουν εντός των ορίων του ίδιου Δήμου.}

 

5. Η παράγραφος 21 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2273/1994 (ΦΕΚ 223/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{21. Η διαχειριστική χρήση των Θεάτρων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού. Ειδικά, η διαχειριστική χρήση που άρχισε την 01-09-2012 λήγει την 31-12-2013, δηλαδή έχει υπερδωδεκάμηνη διάρκεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.