Νόμος 4170/13 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Προστασία δεδομένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 25 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)

 

1. Κάθε είδος ανταλλαγής πληροφοριών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου υπόκειται στις διατάξεις του νόμου [Ν] 2472/1997. Η ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών ερευνών, γίνεται κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης ως προς την αναγκαιότητα και αναλογικότητα των δεδομένων, τόσο από την αιτούσα αρχή όσο και από τη λαμβάνουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997) λαμβανομένων υπόψη και όσων ορίζονται στα άρθρα 15 παράγραφος 1, 16 παράγραφος 1 και 17 του παρόντος νόμου. Την αιτιολογία εξετάζει η λαμβάνουσα ή η αιτούσα, αντίστοιχα, ελληνική αρχή.

 

Η διαβίβαση πληροφοριών προς τρίτες χώρες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 2472/1997.

 

Για τους σκοπούς των άρθρων 1 έως και 25 και ύστερα από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Οικονομικών προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1, μπορεί να αποφασίζεται εξαίρεση της άσκησης των δικαιωμάτων των άρθρων 11 και 12 του νόμου [Ν] 2472/1997.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 4378/2016 (ΦΕΚ 55/Α/2016).

 

2. Τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Οικονομικών δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 111/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, θεωρούνται υπεύθυνοι επεξεργασίας για τους σκοπούς του νόμου [Ν] 2472/1997, καθένας για κάθε επεξεργασία που διενεργεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 4378/2016 (ΦΕΚ 55/Α/2016).

 

3. Κάθε Δηλούν Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα υποχρεούται να:

 

α) ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο Δηλωτέο Πρόσωπο ότι οι πληροφορίες που το αφορούν και που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση β' θα συλλεχθούν και θα διαβιβαστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου,

 

β) παράσχει σε αυτό το πρόσωπο κάθε πληροφορία της οποίας δικαιούται να λαμβάνει γνώση δυνάμει των διατάξεων του νόμου [Ν] 2472/1997 εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ώστε το πρόσωπο να ασκήσει τα δικαιώματα του ως προς την προστασία δεδομένων και, σε κάθε περίπτωση, πριν το ενδιαφερόμενο Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα υποβάλλει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση β' στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 4378/2016 (ΦΕΚ 55/Α/2016).

 

4. Οι πληροφορίες που υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επιδίωξη των σκοπών του παρόντος κεφαλαίου και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί παραγραφής για κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 4378/2016 (ΦΕΚ 55/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.