Νόμος 4378/16 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 παράγραφοι 3, 4 και 5 της Οδηγίας 2014/107/ΕΕ)

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του νόμου 4170/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η λαμβάνουσα ελληνική αρχή διαβιβάζει τις παραπάνω πράξεις ή αποφάσεις στην αρμόδια ημεδαπή φορολογική αρχή, η οποία τις κοινοποιεί στον παραλήπτη, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για την κοινοποίηση παρόμοιων πράξεων ή αποφάσεων και στη συνέχεια αποστέλλει στη λαμβάνουσα ελληνική αρχή τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.}

 

2. α. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 4170/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1, μπορεί να κοινοποιεί κάθε έγγραφο με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά απευθείας σε ένα πρόσωπο εντός της επικράτειας άλλου κράτους - μέλους.}

 

β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 του νόμου 4170/2013 καταργείται.

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του νόμου 4170/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι αυτόματες ανταλλαγές πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 9 αποστέλλονται χρησιμοποιώντας τυποποιημένο ηλεκτρονικό μορφότυπο με στόχο τη διευκόλυνση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και με βάση τον ισχύοντα ηλεκτρονικό μορφότυπο κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 του νόμου 3312/2005, με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 9 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (ΕΕL 157/2003).}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του νόμου 4170/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α. Οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Οικονομικών δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/2014), όπως εκάστοτε ισχύει, είναι υπεύθυνες για κάθε ανάπτυξη των συστημάτων τους που απαιτείται προκειμένου να είναι δυνατή η ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του δικτύου CCN, καθώς και για τη διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων τους.

 

β. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, κατά το άρθρο 24 παράγραφος 2, ειδοποιούν κάθε Δηλωτέο Πρόσωπο σε περίπτωση παραβίασης ασφάλειας που αφορά τα δεδομένα του, όταν η παραβίαση αυτή ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων ή του ιδιωτικού του βίου.}

 

5. α. Το άρθρο 24 του νόμου 4170/2013 αριθμείται ως παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κάθε είδος ανταλλαγής πληροφοριών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου υπόκειται στις διατάξεις του νόμου [Ν] 2472/1997. Η ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών ερευνών, γίνεται κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης ως προς την αναγκαιότητα και αναλογικότητα των δεδομένων, τόσο από την αιτούσα αρχή όσο και από τη λαμβάνουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997) λαμβανομένων υπόψη και όσων ορίζονται στα άρθρα 15 παράγραφος 1, 16 παράγραφος 1 και 17 του παρόντος νόμου. Την αιτιολογία εξετάζει η λαμβάνουσα ή η αιτούσα, αντίστοιχα, ελληνική αρχή.

 

Η διαβίβαση πληροφοριών προς τρίτες χώρες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 2472/1997.

 

Για τους σκοπούς των άρθρων 1 έως και 25 και ύστερα από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Οικονομικών προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1, μπορεί να αποφασίζεται εξαίρεση της άσκησης των δικαιωμάτων των άρθρων 11 και 12 του νόμου [Ν] 2472/1997.}

 

β. Στο άρθρο 24 του νόμου 4170/2013 προστίθενται νέες παράγραφοι 2, 3 και 4 που έχουν ως εξής:

 

{2. Τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Οικονομικών δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 111/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, θεωρούνται υπεύθυνοι επεξεργασίας για τους σκοπούς του νόμου [Ν] 2472/1997, καθένας για κάθε επεξεργασία που διενεργεί.

 

3. Κάθε Δηλούν Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα υποχρεούται να:

 

α) ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο Δηλωτέο Πρόσωπο ότι οι πληροφορίες που το αφορούν και που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση β' θα συλλεχθούν και θα διαβιβαστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου,

 

β) παράσχει σε αυτό το πρόσωπο κάθε πληροφορία της οποίας δικαιούται να λαμβάνει γνώση δυνάμει των διατάξεων του νόμου [Ν] 2472/1997 εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ώστε το πρόσωπο να ασκήσει τα δικαιώματα του ως προς την προστασία δεδομένων και, σε κάθε περίπτωση, πριν το ενδιαφερόμενο Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα υποβάλλει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση β' στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1.

 

4. Οι πληροφορίες που υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επιδίωξη των σκοπών του παρόντος κεφαλαίου και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί παραγραφής για κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.