Νόμος 4378/16

Ν4378/2016: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4378/2016: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 55/Α/2016), 05-04-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Ενσωμάτων στο Εθνικό Δίκαιο των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060

 

Κεφάλαιο Α: Ενσωμάτων στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου της 09-12-2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Κεφάλαιο Β: Ενσωμάτων στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2060 του Συμβουλίου της 10-11-2015 για την κατάργηση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

 

Άρθρο 5: Τροποποίηση - κατάργηση διατάξεων του νόμου 3312/2005

Άρθρο 6: Μη εφαρμογή άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων

Άρθρο 7

 

Μέρος Δεύτερο: Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες τροποποιείται η Οδηγία 2011/96/ΕΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών - μελών

 

Άρθρο 8

 

Μέρος Τρίτο: Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ του Συμβουλίου της 17-12-2013 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ όσον αφορά τις Γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές και ιδίως της Μαγιότ - Τροποποίηση του Παραρτήματος II του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000)

 

Άρθρο 9

 

Μέρος Τέταρτο: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 10: Παράταση προθεσμιών του νόμου [Ν] 4270/2014

Άρθρο 11: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ΦΕΚ 265/Α/2001)

Άρθρο 12: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 13

Άρθρο 14: Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας

Άρθρο 15

Άρθρο 16: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 05-04-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.