Νόμος 4172/13 - Άρθρο 96

Άρθρο 96: Ποινές συμβεβλημένων ιατρών και παρόχων υπηρεσιών υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008 (ΦΕΚ 183/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Να ελέγχουν το βιβλιάριο υγείας και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και να αναγράφουν στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου τη συνιστώμενη αγωγή.}

 

2. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008 (ΦΕΚ 183/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη συνταγή και να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικής δράσης σχετικής με τη νόσο και μόνο για νοσήματα της ειδικότητάς τους και εντός εγκεκριμένων ενδείξεων. Οι συνταγογράφοι ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και σύννομη συνταγογράφηση κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ι)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008 (ΦΕΚ 183/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η παράβαση αυτή συνεπάγεται και την πειθαρχική δίωξη του ιατρού από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και τη διακοπή της σύμβασης με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.}

 

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008 (ΦΕΚ 183/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους και να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία που έχει σχέση με τα φάρμακα, τα οποία παραδίδουν σε αυτούς. Ιδιαίτερα, όσον αφορά τα σκευάσματα του καταλόγου συνταγογραφούμενων και αποζημιούμενων από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας φαρμάκων, να έχουν προς διάθεση και να χορηγούν στους ασφαλισμένους το φαρμακευτικό σκεύασμα που συνεπάγεται για εκείνους την ελάχιστη συμμετοχή. Αν ο ασθενής επιλέγει φάρμακο για το οποίο υφίσταται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση πέραν της βασικής συμμετοχής, να τον ενημερώνουν για την εναλλακτική οικονομικότερη επιλογή και να λαμβάνουν τη συγκατάθεσή του για τη χορήγηση του ακριβότερου φαρμακευτικού σκευάσματος.}

 

5. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008 (ΦΕΚ 183/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).}

 

6. Το δωδέκατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008 (ΦΕΚ 183/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Την καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας της συνιστώμενης αγωγής με σφραγίδα και υπογραφή ιατρού, ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί στην ηλεκτρονική συνταγή.}

 

7. Η υποπερίπτωση α' της περίπτωσης Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 80 παράγραφος 7 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) για τα διαγνωστικά εργαστήρια ως πρόστιμο κυμαινόμενο, ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα αυτής, από 50% επί της αξίας των παραπεμπτικών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που εκτελέστηκαν από το διαγνωστικό εργαστήριο τον τελευταίο πριν από τον έλεγχο μήνα έως το 20% της συνολικής ετήσιας αξίας των παραπεμπτικών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που εκτελέστηκαν το τελευταίο πριν από τον έλεγχο έτος, για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές καθορίζονται από τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή τους όρους των συμβάσεων.}

 

8. Η υποπερίπτωση β' της περίπτωσης Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 80 παράγραφος 7 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) για τις ιδιωτικές κλινικές, πρόστιμο κυμαινόμενο από 30.000 € έως 1.000.000 € ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης.}

 

9. Η περίπτωση η' του άρθρου 21 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η. παραγγέλλει στην Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης τη διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων στις οργανικές μονάδες του Οργανισμού.}

 

10. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 80 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις επιβάλλονται είτε επίπληξη είτε χρηματικές κυρώσεις που δύναται να ανέρχονται από 10.000 € έως 30.000 €, με κριτήριο τη σοβαρότητα και την επανάληψη της παράβασης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.