Νόμος 4174/13 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Διαδικαστικές παραβάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

 

α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,

 

β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,

 

γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,

 

δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,

 

ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,

 

στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,

 

ζ) δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του,

 

η) δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 του Κώδικα.

 

θ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς αποδείξεις λιανικής πώλησης ή επαγγελματικά στοιχεία.

 

ι) παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,

 

ι)α) εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές,

 

ι)β) εκδίδει δελτία και αποδείξεις από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών - Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ).

 

ι)γ) δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010).

 

ι)δ) δεν υποβάλει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία, αναφορικά με τις κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 62 του νόμου 4170/2013 υποχρεώσεις του.

 

ι)ε) δεν εκδίδει λογιστικά αρχεία ή εκδίδει ή λαμβάνει ανακριβή λογιστικά αρχεία (παραστατικά), για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με φόρο προστιθέμενης αξίας,

 

ι)στ) διακινεί αγαθά χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης,

 

ι)ζ) δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013), με την παράγραφο Δ2.9 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015), με την παράγραφο 14 του άρθρου 40 του νόμου 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016), με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α/2017), με το άρθρο 54 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

 

α) 100 €, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α', β', γ', δ', στ' και ι)γ' της παραγράφου 1,

 

β) 100 €, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 1 που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,

 

γ) 250 €, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους 30.000 € ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και

 

δ) 500 €, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους 30.000 € ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση όταν συντρέχει η παράβαση της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1.

 

ε) 2.500 €, στις περιπτώσεις ε', ζ', η' και ι)δ' της παραγράφου 1,

 

στ) 500 €, ανά φορολογικό έλεγχο, για παραβάσεις των περιπτώσεων ι)α' και ι)β' της παραγράφου 1,

 

ζ) πέντε, δέκα, και είκοσι χιλιάδες (5.000, 10.000, 20.000) €, για κάθε παράβαση της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1, κατά περίπτωση και ως εξής:

 

5.000 €, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού,
10.000 €, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης και
20.000 € σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα.

 

η) 500 €, ανά φορολογικό έλεγχο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 €, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στις περιπτώσεις ι)ε' και ι)στ' της παραγράφου 1,

 

θ) 100 €, για κάθε παράβαση της περίπτωσης ι)ζ' της παραγράφου 1.

 

ι) Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) επιβάλλεται πρόστιμο γι' αυτήν με την πράξη προσδιορισμού του φόρου, η οποία εκδίδεται βάσει της ως άνω δήλωσης. Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για περισσότερα του 1 έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία επιβολής του ανωτέρω προστίμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας περίπτωσης. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων πράξεις προσδιορισμού φόρου, οι οποίες συντίθενται μηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση.

 

Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Δ2.9 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015), με την παράγραφο 14 του άρθρου 40 του νόμου 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α/2016), με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/2017), με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α/2017), με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α/2019).

 

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με το παρόν άρθρο πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.