Νόμος 4583/18

Ν4583/2018: Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20-01-2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4583/2018: Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20-01-2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 212/Α/2018), 18-12-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 1: Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων

 

Μέρος Δεύτερο: Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20-01-2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

 

Κεφάλαιο Α: Σκοπός, πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, εθνικές ρυθμίσεις για τις κατηγορίες ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών

 

Άρθρο 2: Σκοπός

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4: Ορισμοί

Άρθρο 5: Συναλλακτικές σχέσεις των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων μεταξύ τους και με τον πελάτη

 

Κεφάλαιο Β: Αρμόδιες αρχές, εποπτικές εξουσίες και συνεργασία μεταξύ αρχών

 

Άρθρο 6: Σκοπός και γενικές αρχές εποπτείας

Άρθρο 7: Διενέργεια ελέγχων

Άρθρο 8: Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και εποπτική σύγκλιση

Άρθρο 9: Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών - μελών

Άρθρο 10: Καταγγελίες

Άρθρο 11: Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

 

Κεφάλαιο Γ: Ελεύθερη παροχή Υπηρεσιών και ελευθερία εγκατάστασης

 

Άρθρο 12: Άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 13: Παράβαση υποχρεώσεων κατά την άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 14: Άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης

Άρθρο 15: Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών - μελών καταγωγής και υποδοχής

Άρθρο 16: Παράβαση υποχρεώσεων κατά την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης

Άρθρο 17: Παράβαση κανόνων περί προστασίας του δημοσίου συμφέροντος

Άρθρο 18: Δημοσίευση κανόνων περί προστασίας του γενικού συμφέροντος

 

Κεφάλαιο Δ: Εγγραφή στο ειδικό μητρώο και συναφείς οργανωτικές υποχρεώσεις

 

Άρθρο 19: Ειδικό μητρώο και Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης

Άρθρο 20: Επαγγελματικές απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων

Άρθρο 21: Δικαιολογητικά για την εγγραφή του ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο ειδικό μητρώο

Άρθρο 22: Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Άρθρο 23: Διατήρηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο και διαγραφή

Άρθρο 24: Επαγγελματικές και οργανωτικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων

Άρθρο 25: Λοιπές υποχρεώσεις

Άρθρο 26: Περιορισμός συνεργασίας με πρόσωπα εγγεγραμμένα στο μητρώο

 

Κεφάλαιο Ε: Κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και απαιτήσεις παροχής πληροφοριών

 

Άρθρο 27: Γενικές αρχές

Άρθρο 28: Γενικές πληροφορίες που παρέχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση

Άρθρο 29: Συγκρούσεις συμφερόντων και διαφάνεια

Άρθρο 30: Παροχή συμβουλών και πρότυπα πωλήσεων

Άρθρο 31: Πληροφορίες που παρέχουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

Άρθρο 32: Εξαιρέσεις παροχής πληροφοριών

Άρθρο 33: Όροι ενημέρωσης

Άρθρο 34: Διασταυρούμενες πωλήσεις

Άρθρο 35: Εποπτεία προϊόντων και απαιτήσεις διακυβέρνησης

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα

 

Άρθρο 36: Πεδίο εφαρμογής πρόσθετων απαιτήσεων

Άρθρο 37: Πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων

Άρθρο 38: Υποχρεώσεις οργάνωσης αρχείων

Άρθρο 39: Ενημέρωση πελατών

Άρθρο 40: Δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας και συμβατότητας του προϊόντος

 

Κεφάλαιο Ζ: Κυρώσεις και άλλα μέτρα

 

Άρθρο 41: Διοικητικές κυρώσεις και συναφείς ρυθμίσεις

Άρθρο 42: Δημοσιοποίηση κυρώσεων και λοιπών μέτρων

Άρθρο 43: Παραβάσεις, κυρώσεις και λοιπά μέτρα

Άρθρο 44: Αποτελεσματική εφαρμογή κυρώσεων και λοιπών μέτρων

Άρθρο 45: Αναφορά παραβάσεων

Άρθρο 46: Διαβίβαση πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για τις κυρώσεις και τα λοιπά μέτρα

 

Κεφάλαιο Η: Καταργούμενες, Τροποποιούμενες, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 47: Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 48: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 49: Παράρτημα

Άρθρο 50: Έναρξη ισχύος

 

Μέρος Τρίτο: Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 51: Τροποποίηση του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 52: Τροποποίηση του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 53: Τροποποίηση του άρθρου 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 54: Τροποποίηση του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 55: Τροποποίηση του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 56: Τροποποίηση του Παραρτήματος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 57: Τροποποίηση του νόμου 4170/2013

Άρθρο 58: Τροποποίηση του Παραρτήματος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 59: Τροποποίηση των άρθρων 11, 34 και 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 60: Τροποποίηση των άρθρων 85, 88 και 89 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια

Άρθρο 61: Τροποποίηση του άρθρου 102 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια

Άρθρο 62: Τροποποίηση των άρθρων 72, 73 και 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Άρθρο 63: Τροποποίηση του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Άρθρο 64: Τροποποίηση των άρθρων 129 και 137 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Άρθρο 65: Τροποποίηση του άρθρου 132 του νόμου [Ν] 2960/2001 και του άρθρου 1 της Δ697/35/1990 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

Άρθρο 66

Άρθρο 67: Τροποποίηση του άρθρου 29 του νόμου 3943/2011

Άρθρο 68: Τροποποίηση του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1676/1986

Άρθρο 69: Τροποποίηση των άρθρων 4, 7, 11, 12 και 14 του νόμου [Ν] 2969/2001

Άρθρο 70: Τροποποίηση του άρθρου 61 του νόμου [Ν] 4446/2016

Άρθρο 71: Τροποποίηση του άρθρου 15 του νόμου 3054/2002

Άρθρο 72: Τροποποίηση του άρθρου 14 του νόμου 4389/2016

Άρθρο 73: Τροποποίηση του άρθρου 23 του νόμου 4389/2016

Άρθρο 74: Τροποποίηση της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015

Άρθρο 75: Τροποποίηση του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015

Άρθρο 76: Θέματα συνεταιριστικών μερίδων των αστικών συνεταιρισμών του νόμου [Ν] 1667/1986

Άρθρο 77: Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στην Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 78: Τροποποίηση του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 4557/2018

Άρθρο 79: Τροποποίηση του άρθρου 128 του νόμου 4549/2018

Άρθρο 80: Τροποποίηση του άρθρου εικοστού ένατου του νόμου 4411/2016

Άρθρο 81: Παραχώρηση δημοσίων κτημάτων σε Δήμους και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Άρθρο 82

Άρθρο 83

Άρθρο 84: Ενσωμάτωση του άρθρου 95 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15-05-2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕL 173/2014)

Άρθρο 85: Τροποποίηση του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 237/1986

Άρθρο 86

Άρθρο 87: Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας

Άρθρο 88

Άρθρο 89

Άρθρο 90: Ανατιμολόγηση φαρμάκων, κλειστοί προϋπολογισμοί και παράταση προθεσμιών

Άρθρο 91: Ένταξη του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι σε οργανικές μονάδες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό

Άρθρο 92: Τροποποίηση των άρθρων 91 και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Άρθρο 93

Άρθρο 94: Τροποποίηση του άρθρου 137 του νόμου [Ν] 4537/2018

Άρθρο 95: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 142/2017

Άρθρο 96: Τροποποίηση των άρθρων 10 και 17 του νόμου 3492/2006

Άρθρο 97: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4472/2017

Άρθρο 98: Τροποποίηση των άρθρων 77, 78 και 81 του νόμου [Ν] 4446/2016

Άρθρο 99: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4270/2014

Άρθρο 100: Τροποποίηση του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 4514/2018

Άρθρο 101: Τροποποίηση του άρθρου 72 του νόμου 4172/2013

Άρθρο 102: Τροποποίηση του άρθρου 2 του νόμου 4081/2012

Άρθρο 103: Τροποποίηση του άρθρου 2 του νόμου 4335/2015

Άρθρο 104: Τροποποίηση του άρθρου 145Α του νόμου [Ν] 4261/2014

Άρθρο 105

Άρθρο 106

Άρθρο 107

Άρθρο 108

Άρθρο 109: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα IV

Παράρτημα V

Παράρτημα VI

Παράρτημα VII

Παράρτημα VIII

Παράρτημα IX

Παράρτημα X

Παράρτημα XI

Παράρτημα XII

Παράρτημα XIII: Ελάχιστες απαιτήσεις για επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 18-12-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.