Νόμος 4410/16 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (νόμος 4174/2013)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τα όργανα στα οποία μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες ή τα οποία εξουσιοδοτήθηκαν να υπογράφουν από τον Γενικό Γραμματέα, σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα αυτών, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου.}

 

β. Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι αποφάσεις για μεταβίβαση αρμοδιότητας, ανάθεση καθήκοντος ή εξουσιοδότηση υπογραφής μπορεί να τροποποιούνται εν όλω ή εν μέρει από το όργανο που τις εξέδωσε.}

 

2.α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του νόμου 4174/2013, οι λέξεις εντός 10 ημερών αντικαθίστανται με τις λέξεις εντός 30 ημερών.

 

β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα ατομικά στοιχεία φορολογούμενου φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του δεν υπόκειται σε προθεσμία.}

 

γ. Στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι λέξεις του προηγούμενου εδαφίου αντικαθίστανται με τις λέξεις των προηγούμενων εδαφίων.

 

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου 4174/2013 μετά τις λέξεις και ιδρύματα πληρωμών προστίθενται οι λέξεις , καθώς και με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

 

4. α. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) άλλους υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης, μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δικηγόρους του Δημοσίου στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.}

 

β. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 4174/2013 μετά τις λέξεις στον τομέα της φορολογίας προστίθενται οι λέξεις , τα άρθρα 295-319 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) με τα οποία ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της οδηγίας 2010/24/ΕΕ σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα.

 

γ. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ) σε διαζευγμένους ή συζύγους σε διάσταση και σε ανιόντες και κατιόντες, για τον καθορισμό διατροφής κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για τα στοιχεία που αναγράφονται ρητά σε αυτήν,.}

 

δ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 17 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προσδιορίζεται η εφαρμογή του πλαισίου και των πολιτικών ασφαλείας του Υπουργείου Οικονομικών για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου: α) από τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου και της περίπτωσης α' της παραγράφου 1, β) από τα πρόσωπα όλων των περιπτώσεων, πλην της περίπτωσης α' της παραγράφου 1, το σύστημα καταχώρισης και παρακολούθησης χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της φορολογικής διοίκησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

5. Μετά το άρθρο 17 του νόμου 4174/2013 προστίθεται άρθρο 17Α ως εξής:

 

{Άρθρο 17Α: Κυρώσεις για παραβίαση του φορολογικού απορρήτου

 

1. Η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών που τηρούνται στη φορολογική διοίκηση από τα πρόσωπα του άρθρου 17 που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)) συνιστά σε κάθε περίπτωση τα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος και της παραβίασης της υποχρέωσης εχεμύθειας, τα οποία μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης κατά τις περιπτώσεις γ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 107 και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Κώδικα αυτού.

 

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων επιβάλλεται στα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 που παραβιάζουν το απόρρητο και αποκαλύπτουν σε τρίτους στοιχεία και πληροφορίες που τηρούνται στη φορολογική διοίκηση και περιήλθαν σε γνώση τους, πρόστιμο ύψους από 1.000 έως 100.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης και τις συντρέχουσες περιστάσεις.

 

Το ανωτέρω πρόστιμο διαγράφεται εάν το πρόσωπο, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε, αθωώθηκε με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή απαλλάχθηκε με αμετάκλητο βούλευμα, λόγω της ανυπαρξίας των πραγματικών περιστατικών, που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου παραπτώματος.

 

3. Η μη τήρηση του απορρήτου από το προσωπικό ή τους διοικούντες τις αναδόχους εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται έργα του Υπουργείου Οικονομικών, τιμωρείται με πρόστιμο ποσού 200.000 €, ανά παράβαση, το οποίο επιβάλλεται στην εταιρεία με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

 

4. Για την επιβολή των κυρώσεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται προηγούμενη ακρόαση του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται.

 

5. Σε περίπτωση επανάληψης της παραβίασης από το ίδιο πρόσωπο, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του αρχικού επιβληθέντος.

 

6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 

6. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία.}

 

β. Η προηγούμενη περίπτωση εφαρμόζεται για φακέλους τεκμηρίωσης που καταρτίζονται για συναλλαγές φορολογικών ετών που αρχίζουν από την 01-01-2015 και μετά.

 

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η μέθοδος υπολογισμού του κύκλου εργασιών και των αντίστοιχων λογιστικών προτύπων, όπως επίσης απλουστευμένη διαδικασία για πολύ μικρές και μικρές οντότητες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/2014), καθώς επίσης και απαλλαγές από την υποχρέωση τεκμηρίωσης για πολύ μικρές οντότητες.}

 

8. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 4174/2013 οι λέξεις 120 ημερών αντικαθίστανται από τις λέξεις 18 μηνών.

 

β. Στην ίδια ως άνω παράγραφο προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορεί να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου και μέχρι 36 μήνες από την υποβολή της αίτησης.}

 

9. α. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Η φορολογική διοίκηση μπορεί να διενεργεί φορολογικό έλεγχο από τα γραφεία της με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο φορολογούμενος, καθώς και έγγραφα και πληροφορίες που έχει στην κατοχή της ή με βάση τα βιβλία και λογιστικά αρχεία που προσκομίζονται από τον φορολογούμενο, κατόπιν σχετικού εγγράφου της φορολογικής διοίκησης.}

 

β. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων μπορεί με απόφασή του να ορίζει ειδικό τρόπο διενέργειας των ελέγχων, ενδεδειγμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις, για ορισμένες ή και για όλες τις κατηγορίες των υπόχρεων, ανάλογα και με το αντικείμενο δραστηριότητας και το ύψος των οικονομικών δεδομένων, διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Εάν τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε σχετιζόμενα αρχεία. Ειδικότερα, ο φορολογούμενος υποχρεούται να παράσχει κάθε απαραίτητη πληροφορία για την απρόσκοπτη πρόσβαση στον οριζόμενο υπάλληλο της φορολογικής διοίκησης, ανεξάρτητα από τον τόπο της αποθήκευσης και της μορφής των δεδομένων αυτών. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι τρίτοι παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες προς τον φορολογούμενο, οι οποίες σχετίζονται με την αποθήκευση και επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, εφόσον αυτό ζητηθεί από τη φορολογική διοίκηση. Η φορολογική διοίκηση δικαιούται να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.}

 

11. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η είσοδος στην κατοικία του φορολογουμένου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και ο έλεγχος πραγματοποιείται μόνο με την παρουσία δικαστικού λειτουργού.}

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου οι λέξεις τα οποία επηρεάζουν τον υπολογισμό της φορολογικής οφειλής αντικαθίστανται με τις λέξεις από τα οποία προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτήν που είχε προσδιορισθεί κατόπιν του αρχικού ελέγχου.

 

12. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4174/2013 οι λέξεις τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου αντικαθίστανται με τις λέξεις σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου.

 

13. Στο άρθρο 50 του νόμου 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Από τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρούνται οι αρχηγοί των διπλωματικών αποστολών και των προξενικών αρχών για τα χρέη του διαπιστεύοντος ή αποστέλλοντος κράτους αντίστοιχα.}

 

14. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 54 του νόμου 4174/2013 προστίθενται περιπτώσεις ι', ι)α' και ι)β' ως εξής:

 

{ι) παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,

 

ι)α) εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές,

 

ι)β) εκδίδει δελτία και αποδείξεις από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών - Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ).}

 

β. Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προστίθενται περιπτώσεις στ' και ζ' ως εξής:

 

{στ) 500 €, ανά φορολογικό έλεγχο, για παραβάσεις των περιπτώσεων ι)α' και ι)β' της παραγράφου 1,

 

ζ) πέντε, δέκα, και είκοσι χιλιάδες (5.000, 10.000, 20.000) €, για κάθε παράβαση της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1, κατά περίπτωση και ως εξής:

 

5.000 €, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού,
10.000 €, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης και
20.000 € σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα.}

 

γ. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπιστώνονται από την 01-01-2016 και εφεξής.

 

15. Το άρθρο 54Β του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υποβάλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή δήλωση, με συνέπεια τη μη διενέργεια εκκαθάρισης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ή την εκκαθάριση ή τον προσδιορισμό αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο, ως αφετηρία για την επιβολή των προστίμων, ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Ως αφετηρία για την επιβολή των τόκων ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας της πρώτης ηλεκτρονικής έκδοσης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το οικείο έτος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τους υπόχρεους του έτους αυτού.}

 

16. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63 του νόμου 4174/2013 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Η προθεσμία του προηγουμένου εδαφίου ορίζεται σε 60 μέρες για φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού.}

 

17. Οι διατάξεις της παραγράφου 15 ισχύουν από την 01-01-2016.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.