Νόμος 4199/13 - Άρθρο 120

Άρθρο 120: Ρυθμίσεις Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων διαμορφώνουν το τιμολόγιο παροχής των υπηρεσιών τους ελεύθερα. Ποσό 1 € ανά διενεργούμενο από τα ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος - εξαιρουμένων των επανέλεγχων - αποδίδεται από τα ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στο Ελληνικό Δημόσιο για την κάλυψη των εξόδων εποπτείας και ελέγχου του θεσμού του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων και την αντιμετώπιση της αποχής από αυτόν, στη χώρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος απόδοσης του ως άνω ποσού από τα ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης ισχύουν αναλογικά - ως προς την απόδοση - τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 της υπ' αριθμόν Φ50/34524/4444/2008 (ΦΕΚ 1280/Β/2008) κοινής απόφασης των ανωτέρω Υπουργών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.