Νόμος 4199/13 - Άρθρο 119

Άρθρο 119: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3429/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 15 του άρθρου 14Α του νόμου 3429/2005, προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που διενεργηθούν τουλάχιστον τρεις πλειοδοτικοί διαγωνισμοί με τη διαδικασία της ελεύθερης διαπραγμάτευσης μετά από δημόσια πρόσκληση για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, και δεν υποβληθεί καμία νομότυπη προσφορά ή οι υποβληθείσες προσφορές δεν θεωρηθούν συμφέρουσες από τον εκκαθαριστή ή τους πιστωτές, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, τότε τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία λογίζονται ιδιαιτέρως μικρής αξίας και ο εκκαθαριστής δύναται να τα μεταβιβάσει χωρίς αντάλλαγμα, κατά την κρίση του, σε δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες ή σε κοινωφελή ιδρύματα. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται αναλογικά και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5)α του παρόντος άρθρου, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010).}

 

2. Η παράγραφος 20 του άρθρου 14Α του νόμου 3429/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από τη δημοσίευση της απόφασης του Εφετείου περί θέσης της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση και μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, απαγορεύεται κάθε μέτρο, εκκρεμές ή όχι, ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της επιχείρησης και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της. Η απαγόρευση αφορά τα χρέη της υπό ειδική εκκαθάριση επιχείρησης που δημιουργήθηκαν πριν όσο και εκείνα που δημιουργούνται μετά την έκδοση της απόφασης του Εφετείου.

 

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στις επιχειρήσεις που τελούν υπό ειδική εκκαθάριση κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

3. Στο άρθρο 14Α του νόμου 3429/2005 προστίθενται παράγραφοι 21 και 22 ως εξής:

 

{21. O εκκαθαριστής και τα υπ' αυτού εξουσιοδοτημένα όργανα δεν υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη: (α) για χρέη της υπό εκκαθάριση επιχείρησης προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ασφαλιστικούς και λοιπούς οργανισμούς, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως ή βεβαιώσεως της σχετικής οφειλής και (β) για πάσης φύσεως οφειλές προς εργαζομένους εξαιτίας συμβάσεως εργασίας με την υπό εκκαθάριση επιχείρηση, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως της σχετικής οφειλής. Οι τυχόν αξιώσεις εκ των ανωτέρω υπό α' και β' περιπτώσεων, ικανοποιούνται από τον πίνακα κατάταξης πιστωτών, σύμφωνα με το άρθρο 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι σχετικές εκκρεμείς ποινικές, διοικητικές και αστικές διώξεις κατά του ειδικού εκκαθαριστή ή των υπ' αυτού εξουσιοδοτημένων οργάνων παύουν από της ισχύος του παρόντος και οι υφιστάμενες ποινικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

 

22. Περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση επιχείρησης, τα οποία είχαν εισαχθεί πριν από την υπαγωγή αυτής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου με ατέλεια ή με τα καθεστώτα προσωρινής εισαγωγής και ενεργητικής τελειοποίησης και για τα οποία έχουν βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται προ ή μετά την υπαγωγή δασμοί, πρόστιμα και κάθε είδους προσαυξήσεις, ελευθέρως εκποιούνται από τον εκκαθαριστή, καθ' όλη της διάρκεια της εκκαθαριστικής διαδικασίας, κατά τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο διαδικασίες και μετακινούνται εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Το Δημόσιο, ως προς τις απαιτήσεις του αυτές, ικανοποιείται από τον πίνακα κατάταξης πιστωτών, σύμφωνα με το άρθρο 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, και ο εκκαθαριστής δεν υπέχει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική ευθύνη για τη μη καταβολή των εν λόγω υποχρεώσεων.

 

Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων της παραγράφου 22 του άρθρου αυτού που έχουν συντελεσθεί μέχρι την ισχύ του παρόντος, θεωρούνται, ως προς την προαναφερθείσα αιτία, έγκυρες και ισχυρές, οι δε τυχόν εκκρεμείς διοικητικές ή αστικές δίκες κατά των εκκαθαριστών ή των υπ' αυτού εξουσιοδοτημένων οργάνων παύουν από της ισχύος του παρόντος, οι υπάρχουσες ποινικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.