Νόμος 4199/13 - Άρθρο 124

Άρθρο 124


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Α. Στο Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), ειδικότητας ναρκαλιευτή, για κάθε ημέρα εργασίας σε ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο, χορηγείται ειδική αποζημίωση ύψους 90,00 ευρώ. Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της παραπάνω αποζημίωσης, καθώς και ο αριθμός των δικαιούχων αυτής, καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.

 

Β. Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσης, για μεν το στρατιωτικό προσωπικό του ΤΕΝΞ ειδικότητας ναρκαλιευτή, καταργούνται το εδάφιο V, της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 904/1978 (ΦΕΚ 217/Α/1978), καθώς και οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1033/1971 (ΦΕΚ 232/Α/1971), για δε το πολιτικό προσωπικό του ΤΕΝΞ ειδικότητας ναρκαλιευτή, απαλείφεται η ειδικότητα ναρκαλιευτές από την παράγραφο στ' της υπουργικής απόφασης 2/31081/0022/2012 (ΦΕΚ 1399/Β/2012), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1033/1971 (ΦΕΚ 232/Α/1971).

 

Γ. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει από 01-01-2013.

 

Δ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 3413/2005 (ΦΕΚ 278/Α/2005), την παράγραφο 23 του άρθρου 88 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010) και την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που ο διοικητής δεν προσεπικυρώσει την απόφαση του ως άνω αρμόδιου οργάνου ή σε περίπτωση που υποβληθεί από υποψήφιο ένσταση κατά της ως άνω απόφασης, αποφασίζει τελεσίδικα επί της υπόθεσης πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τον Α' Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, προκειμένου για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ή του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προκειμένου για τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και τη Σχολή Ικάρων, αντίστοιχα, δύο αξιωματικούς βαθμού Υποστράτηγου ή αντιστοίχων του Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπάγεται το Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που ορίζονται από τον Αρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου, καθώς και δύο καθηγητές, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, που ορίζονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του οικείου Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, πλην εκείνων που συμμετείχαν στο αρχικό όργανο. Χρέη προέδρου της επιτροπής ασκεί ο αρχαιότερος αξιωματικός.}

 

2. Χορηγείται στην Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΑΒΕ, Ελληνική Βιομηχανία Όπλων, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα μέχρι 31-01-2014 χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, με αποκλειστικό σκοπό την είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην Ελληνική Βιομηχανία Όπλων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013).

 

3. Α. Στο άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α/1990), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 3648/2008 (ΦΕΚ 38/Α/2008), προστίθενται παράγραφοι 9, 10, 11, 12 και 13 ως εξής:

 

{9. Ειδικά όσοι από τους οπλίτες ή έφεδρους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης, από το Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Οπλιτών Ειδικών Δυνάμεων και τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών, σωρρευτικά, ή τη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο 3 ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο Στρατό Ξηράς ή το Πολεμικό Ναυτικό, αντίστοιχα, ανεξάρτητα από τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, εφόσον δεν παρήλθε ένα έτος από την ημερομηνία οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα που τους απονεμήθηκε.

 

10. Οι αναγραφόμενοι στην παραπάνω παράγραφο 9 μπορούν να ζητήσουν παράταση της ανακατάταξης ή της επανακατάταξής τους μέχρι 2 ακόμη φορές, διάρκειας 5 ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας η καθεμία. Η ανακατάταξη και η επανακατάταξη των ως άνω οπλιτών και εφέδρων, αντίστοιχα, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του ενδιαφερόμενου Γενικού Επιτελείου και πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατά τον ίδιο τρόπο, ορίζεται ο αριθμός των ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων για κάθε χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες των Γενικών Επιτελείων. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα δίνεται στην ικανοποίηση των αναγκών των μονάδων της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού.

 

11. Αναλόγως του Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται, υπηρετούν σε μονάδες Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς ή σε μονάδες της Διοίκησης Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ο συνολικός δε αριθμός τους δεν θα υπερβαίνει τους 50 για όλους τους Κλάδους, κατανεμόμενους σε 25 για το Στρατό Ξηράς και 25 για το Πολεμικό Ναυτικό.

 

12. Οι παραπάνω, πέραν των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, απολύονται και εφόσον κριθούν από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ικανοί κατηγορίας δευτέρας Ι2. Απολυόμενοι μεταφέρονται στην εφεδρεία του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπηρέτησαν ως οπλίτες βραχείας περιόδου, εφόσον η υπηρεσία τους αυτή διάρκεσε τουλάχιστον 1 έτος.

 

13. Κατά τα λοιπά, ισχύουν γι' αυτούς αναλογικά οι διατάξεις που αφορούν και τους λοιπούς ανακατατασσόμενους ή επανακατατασσόμενους για βραχεία περίοδο, κατ' εφαρμογή του άρθρου αυτού.}

 

Β. Η διάταξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.