Νόμος 4199/13 - Άρθρο 131

Άρθρο 131: Ρυθμίσεις θεμάτων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 45 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Το ποσό των απαιτήσεων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας προσδιορίζεται με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, αφού συνυπολογισθούν και τα στοιχεία που έχουν εγκριθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας έως τις 30-06-2013. Το προσδιορισθέν κατά τα ανωτέρω ποσό εξοφλείται κατά παρέκκλιση των περί παραγραφής διατάξεων.}

 

β. Τυχόν λοιπές εκατέρωθεν αξιώσεις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, που πηγάζουν από την από 09-12-1999 μεταξύ τους σύμβαση, η οποία υπεγράφη σε εκτέλεση του άρθρου 2 παράγραφος 2 του νόμου 2744/1999 Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 222/Α/1999), και μέχρι την ψήφιση του παρόντος αποσβέννυται.

 

2. Έργα και μελέτες αρμοδιότητας Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων που ανατέθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν μονομερώς από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης μετά τις 26-07-2001, χωρίς να υπογραφούν μεταξύ των δυο μερών οι προβλεπόμενες συμβάσεις στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 του νόμου 2937/2001, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του νόμου 3316/2005, είναι δυνατόν να μεταβιβασθούν στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων, κατόπιν απόφασης των διοικητικών συμβουλίων των δύο ενδιαφερομένων νομικών προσώπων.

 

Ως έργα αρμοδιότητας Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων θεωρούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 της σύμβασης που υπογράφηκε στις 27-07-2001, δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 2937/2001, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.

 

Ως αξία των μελετών που είναι δυνατόν να μεταβιβασθούν, σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων, ορίζεται η δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης για την απόκτησή τους χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και η οποία θα προκύψει από τους αντίστοιχους εγκεκριμένους λογαριασμούς που αφορούν στις εν λόγω μελέτες.

 

Αντίστοιχα, η αναπόσβεστη αξία των μεταβιβαζόμενων έργων θα προκύψει μετά από αποτίμηση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 43 του νόμου Ν] 2190/1920, η οποία θα διενεργηθεί από ορκωτό ελεγκτή που θα διοριστεί από κοινού από τα ενδιαφερόμενα μέρη για το σκοπό αυτόν. Η εργασία του ορκωτού ελεγκτή θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών (ISRS) 4400 που ισχύει κατά τις Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση. Η μεταβίβαση θα γίνει με πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής που θα υπογραφούν μεταξύ της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων, στα οποία θα περιγράφονται σαφώς τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία και τα οποία εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μακεδονίας και Θράκης. Η εγκριτική απόφαση, με τα συνημμένα πρωτόκολλα, αποτελεί τίτλο μεταγραφής, ο οποίος, εφόσον απαιτηθεί, μεταγράφεται ατελώς στα οικεία υποθηκοφυλακεία. Οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ειδικά, όσον αφορά το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000), όπως ισχύουν. Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των έργων και μελετών από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων επέρχεται ισόποση μείωση των υφιστάμενων οφειλών της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης προς την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων.

 

3. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 22Θ του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 138 του νόμου 4070/2012, διαγράφονται οι λέξεις Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αντικαθίστανται από τις λέξεις του εποπτεύοντος Υπουργού.

 

4. Στο τέλος του άρθρου 22Θ του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001), όπως τροποποιείται με το παρόν, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού, μπορεί στον ιδιώτη που ορίζεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων, να ανατίθενται καθήκοντα πλήρους απασχόλησης και να καθορίζεται η αμοιβή αυτού από την ανάληψη των καθηκόντων του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.