Νόμος 4199/13 - Άρθρο 132

Άρθρο 132: Συγχώνευση των εταιριών Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων, Θέμις Κατασκευαστική και Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας.

 

1.1. Οι εταιρίες:

 

(α) ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Ανώνυμη Εταιρεία, το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και αριθμό ΜΑΕ 46490/01/Β/00/417,

 

(β) ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Θέμις Κατασκευαστική ανώνυμη εταιρεία και αριθμό ΜΑΕ 38231/108/Β/97/01 και

 

(γ) ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία, το διακριτικό τίτλο ΟΣΚ και αριθμό ΜΑΕ 42017/01/ Β/98/19,

 

συγχωνεύονται σε νέα εταιρία που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, με έδρα την Αθήνα. Η νέα εταιρία με την επωνυμία Κτιριακές Υποδομές ανώνυμη εταιρεία και διακριτικό τίτλο Κτιριακές Υποδομές ανώνυμη εταιρεία είναι εταιρία Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ) και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3429/2005 περί Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

1.2. Η συγχώνευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μεταξύ των ως άνω αναφερόμενων ανωνύμων εταιριών (οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες), διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων νόμου, συμπληρωματικά δε και κατά το μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται τα άρθρα 68 παράγραφος 3, 75 και 80 παράγραφος 1 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του νόμου 2166/1993, όπως ισχύουν.

 

1.3. Η συγχώνευση του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται, ολοκληρώνεται και τα αποτελέσματά της επέρχονται αυτοδικαίως από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διαπιστωτικής πράξης περί συγχώνευσης, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τη δεύτερη συγχωνευόμενη εταιρεία, η οποία συνεχίζει να διατηρεί τη νομική προσωπικότητά της και να εκπληρώνει τους σκοπούς της μέχρι τις 31-07-2015, από την επομένη της οποίας επέρχονται γι' αυτήν, αυτοδίκαια, τα αποτελέσματα της συγχώνευσης.

 

1.4. Από την επέλευση των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης και εφεξής, οι σκοποί των συγχωνευόμενων εταιριών (Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων, Θέμις Κατασκευαστική ανώνυμη εταιρεία, Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων) θα εκπληρώνονται από τη νέα εταιρία Κτιριακές Υποδομές ανώνυμη εταιρεία, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος άρθρου.

 

2. Καταστατικό της νέας εταιρίας

 

2.1. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.4 του παρόντος άρθρου, κύριος σκοπός της νέας εταιρίας είναι:

 

(α) Η μελέτη, απόκτηση γης, κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος, ιδίως κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών:

 

(i) των φορέων και των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης και των φορέων διοίκησής τους, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή υπάγεται σε αυτό,

 

(ii) νοσηλευτικών και υγειονομικών μονάδων, εγκαταστάσεων των τμημάτων ιατρικής των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας ή υπάγεται σε αυτό,

 

(iii) δικαστικών κτιρίων, σωφρονιστικών καταστημάτων καθώς και καταστημάτων κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή υπάγεται σε αυτό,

 

(iv) κάθε υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή υπάγεται σε αυτό,

 

(ν) που θα έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποίησης έργων της εταιρίας.

 

(β) Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης, επίβλεψης και παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, στα ανωτέρω αντικείμενα.

 

(γ) Η επεξεργασία, κατάρτιση και υλοποίηση βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων και εκπόνησης μελετών, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών. Η ανέγερση κτιρίων πλήρως αποπερατωμένων με το κλειδί στο χέρι.

 

(δ) Η ανάθεση σε τρίτους, με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία ανάθεσης και κατά το μέτρο που κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο, και η επίβλεψη συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και η ανάθεση συμβάσεων με τη μέθοδο της παραχώρησης ή της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή κάθε άλλη συναφή μέθοδο, σύμφωνα με το νόμο.

 

2.2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρία μπορεί ιδίως:

 

(α) Να επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εν γένει να δέχεται εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, να δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

 

(α)α) Να επιχορηγείται και από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων για την κατασκευή, συντήρηση - επισκευή κτιρίων και εξοπλισμό αυτών που καλύπτουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και για την αποκομιδή, τη μεταφορά, την εναπόθεση και το βιολογικό καθαρισμό των βοθρολυμάτων των φυλακών... Η επιχορήγηση πραγματοποιείται με βάση τον προϋπολογισμό μελέτης έργου, που εκπονεί η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ και συνοδεύεται από πρόγραμμα χρηματοροών, που περιλαμβάνει το ποσό της προκαταβολής και τις τμηματικές καταβολές μέχρι και την εξόφληση του συμβατικού τιμήματος και τυχόν αδιάθετο ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.

 

(β) Να προβαίνει σε πρόσκτηση, αγορά, ανταλλαγή και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση, διάθεση ή πώληση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου. Ειδικά, για την απόκτηση ακινήτων με απαλλοτρίωση εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εφαρμοζομένων των διατάξεων του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001). Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρεται η Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ανώνυμη εταιρεία νοείται πλέον η ιδρυόμενη με το παρόν εταιρεία.

 

(γ) Να προβαίνει στη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων.

 

(δ) Να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρίας.

 

(ε) Η συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία δύναται, σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών, να χρηματοδοτεί τους αρμόδιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' ή Β' βαθμού για την εκτέλεση έργων της αρμοδιότητάς της. Για την κατά τα ανωτέρω χρηματοδότηση απαιτείται η προηγούμενη έκδοση εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 76 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4379/2016 (ΦΕΚ 63/Α/2016), με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4596/2019 (ΦΕΚ 32/Α/2019).

 

2.3. Για την κάλυψη αναγκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό των κάθε είδους υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, υποβάλλεται έγγραφο του αρμόδιου υπουργού προς την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, προκειμένου να γίνει σχετική ένταξη στο πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό της εταιρείας.

 

Ειδικώς για τις ανάγκες της σχολικής στέγης και του εξοπλισμού των δημόσιων σχολείων η εταιρεία διαμορφώνει το πρόγραμμά της λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των δήμων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.3 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4379/2016 (ΦΕΚ 63/Α/2016).

 

2.4. (πρώην 2.3) (α) Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας Κτιριακές Υποδομές ανώνυμη εταιρεία αυξάνεται λόγω της συγχώνευσης και ανέρχεται στο άθροισμα:

 

(α)α) του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εκ των συγχωνευόμενων εταιριών Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων, πλέον,

(β)β) του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εκ των συγχωνευόμενων εταιριών Θέμις Κατασκευαστική ανώνυμη εταιρεία και

(γ)γ) του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εκ των συγχωνευόμενων εταιριών Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων.

 

Μέχρι τις 31-07-2015 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων και της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων.

 

(β) Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας Κτιριακές Υποδομές ανώνυμη εταιρεία ενσωματώνεται σε 1 μετοχή, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.

 

3. Όροι και συνέπειες της συγχώνευσης.

 

3.1. Με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διαπιστωτικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος, οι συγχωνευόμενες εταιρίες λύονται, χωρίς να εκκαθαρίζονται, οι μετοχές τους ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στη νέα εταιρία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων εταιριών, κατά τα λοιπά δε εφαρμόζονται οι όροι και επέρχονται οι συνέπειες της παρούσας παραγράφου 3.

 

3.2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος, οι μετοχές της συγχωνευόμενης εταιρίας Θέμις Κατασκευαστική ανώνυμη εταιρεία που ανήκουν στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και εκπροσωπούν (κατά προσέγγιση χιλιοστού της μονάδας) ποσοστό 0,198% του μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρίας, δεν ανταλλάσσονται με νέες μετοχές της νέας εταιρίας Κτιριακές Υποδομές ανώνυμη εταιρεία. Μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την επέλευση των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης (31-07-2015), η νέα εταιρία Κτιριακές Υποδομές ανώνυμη εταιρεία αποζημιώνει το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων για τις ακυρωθείσες μετοχές του βάσει της πραγματικής αξίας των μετοχών αυτών, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του νόμου 2238/1994 και η οποία δεν θα είναι μικρότερη της ονομαστικής αξίας των μετοχών που ακυρώνονται.

 

3.3. Η συγχώνευση πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, με την ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιριών, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού των Συγχωνευόμενων Εταιριών της 31-08-2011 και τα οποία μεταφέρονται ως στοιχεία του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της νέας εταιρίας.

 

3.4. (α) Όλες οι πράξεις που έχουν διενεργηθεί από τις συγχωνευόμενες εταιρίες μετά τις 31-08-2011 θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρίας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της από και δια της καταχώρησης της διαπιστωτικής πράξης περί συγχώνευσης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος.

 

(β) Εφόσον, μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιριών υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων, τούτο εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στον ισολογισμό τους και στον ισολογισμό της νέας εταιρίας. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφιστεί διαδοχικά στα 5 επόμενα οικονομικά έτη από τη νέα εταιρία κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά.

 

3.5. (α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 112 παράγραφος 1 του νόμου 4055/2012, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, των συγχωνευόμενων εταιριών, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος, στην νέα εταιρεία, ακόμη και αν δεν περιγράφονται επακριβώς στη διαπιστωτική πράξη περί συγχώνευσης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

(β) Ειδικότερα, για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά ή σχεδιαγράμματα. Προκειμένου περί οχημάτων, δεν απαιτείται η μεταφορά των σχετικών αδειών κυκλοφορίας στο όνομα της νέας εταιρίας.

 

(γ) Μέσα σε 1 έτος από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3. του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρείας υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα της νέας εταιρείας και στη σύνταξη σχετικής έκθεσης, που περιγράφει συνοπτικά τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων. Απόσπασμα της έκθεσης αυτής καταχωρίζεται ατελώς και αζημίως στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου, ομοίως δε ατελώς και αζημίως πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές, χωρίς άλλη διατύπωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3.5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 76 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

3.6. Με την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καταστατικό, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων των συγχωνευόμενων εταιρειών, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά στην εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγματου, ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή πράξη, συμβολαιογραφική ή μη, που τυχόν απαιτείται για την παρούσα συγχώνευση, τη σύνταξη του καταστατικού της νέας εταιρίας, τη δημοσίευση στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων.

 

3.7. Με την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κάθε είδους αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρίας και η έκδοση κάθε είδους ομολογιακών δανείων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων.

 

3.8. Με την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νέα εταιρία απαλλάσσεται πλήρως από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που αφορά την ακίνητη περιουσία της, ειδικότερα δε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο 3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α/2008), το άρθρο 27 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010) και της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του νόμου 2308/1995, όπως η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 3212/2003 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 3481/2006.

 

3.9. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου λειτουργίας της κατά την παράγραφο 6.1 του παρόντος, η νέα εταιρία εποπτεύεται από κοινού από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τον Υπουργό Υγείας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μετά την πάροδο της ως άνω μεταβατικής περιόδου λειτουργίας της κατά την παράγραφο 6.1 του παρόντος, η νέα εταιρία εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

3.10. Η με αριθμό Δ16Γ/01/475/Γ/2011 (ΦΕΚ 2731/Β/2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταργείται. Ομοίως καταργείται μερικώς και η υπ' αριθμόν Δ16Γ/08/496/Γ/2011 (ΦΕΚ 2786/Β/2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο τμήμα της που αφορά τη μεταφορά του προσωπικού και των δικηγόρων από τις εταιρείες με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ανώνυμη εταιρεία και Θέμις Κατασκευαστική ανώνυμη εταιρεία, στην εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Κεφάλαια Α' και Β', Πίνακες A1, Α2, B1, Β2).

 

4. Διαπιστωτική πράξη περί συγχώνευσης

 

4.1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί συγχώνευσης, η οποία έχει το περιεχόμενο της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, και συμπεριλαμβάνει επιπροσθέτως και το κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της νέας εταιρίας.

 

4.2. Με την ως άνω διαπιστωτική πράξη περί συγχώνευσης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια της συγχώνευσης και κάθε άλλο θέμα που αφορά την πραγματοποίηση της παρούσας συγχώνευσης, ως και της εν γένει λειτουργίας της νέας εταιρίας.

 

4.3. Η ως άνω διαπιστωτική πράξη περί συγχώνευσης καταχωρίζεται αμελλητί στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών για κάθε συγχωνευόμενη εταιρία και δημοσιεύεται νόμιμα, χωρίς να απαιτείται άλλη εγκριτική πράξη της εποπτεύουσας ή άλλης αρμόδιας αρχής.

 

4.4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται αμέσως μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παραγράφου 4.1. ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρίας, με επταμελή σύνθεση, στο οποίο μετέχουν πρόσωπα ειδικών γνώσεων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών της και 1 εκπρόσωπος των εργαζομένων. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του νόμου 3429/2005 περί Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, όπως ισχύει. Κατά την πρώτη εφαρμογή οι αρχαιρεσίες αυτές διενεργούνται μέσα σε 1 μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου αρχίζει από την καταχώρηση της διαπιστωτικής πράξης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Μέχρι την καταχώρηση της διαπιστωτικής πράξης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας, τα υπάρχοντα Διοικητικά Συμβούλια των τριών συγχωνευόμενων εταιρειών εξακολουθούν να λειτουργούν.

 

4.5. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης νόμου, για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης δεν απαιτούνται αποφάσεις εταιρικών οργάνων των συγχωνευόμενων εταιριών, εγκρίσεις οποιασδήποτε διοικητικής, εποπτικής ή άλλης αρχής ή άλλες πράξεις κάθε είδους, πλην των εδώ ρητά αναφερομένων.

 

4.6. Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διαπιστωτικής πράξης περί συγχώνευσης της παραγράφου 4.1 του παρόντος άρθρου, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο για τις συγχωνευόμενες εταιρίες όσο και έναντι τρίτων, τα αποτελέσματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 75 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και τα αποτελέσματα του παρόντος άρθρου.

 

4.7. Τα υφιστάμενα διοικητικά συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιριών υποχρεούνται αμελλητί να προβούν σε κάθε πρόσφορη ενέργεια και να συμπράξουν κατάλληλα για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

 

5. Κανονισμοί Λειτουργίας, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

 

5.1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της νέας εταιρείας, που λαμβάνεται εντός 3 μηνών από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διαπιστωτικής πράξης καταρτίζεται Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Εσωτερικού Ελέγχου της νέας Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 3429/2005, όπως ισχύει.

 

5.2. Οι συμβάσεις εκπόνησης μελετών, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών και εκτέλεσης έργων που συνάπτει η Κτιριακές Υποδομές ανώνυμη εταιρεία διενεργούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου σχετικά με την ανάθεση και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. Οι σχετικοί όροι καθορίζονται με Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της νέας εταιρίας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής που θα ληφθεί εντός 3 μηνών από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διαπιστωτικής πράξης περί συγχώνευσης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και θα εγκριθεί με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της νέας εταιρίας μπορεί να εισάγονται τεκμηριωμένες αποκλίσεις από την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων τού εσωτερικού δικαίου, πλην του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διατάξεων περί προσυμβατικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σχετικά με την ανάθεση και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων αποκλειστικά ως προς την ανέγερση και τον εξοπλισμό νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

 

5.3. Οι οικοδομικές άδειες των δημόσιων κτιρίων που ανεγείρονται με ευθύνη της ανώνυμης εταιρείας Κτιριακές Υποδομές εκδίδονται από την Υπηρεσία Δόμησης της ανωτέρω εταιρείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περιπτώσεις που απαιτείται, μετά από πρόταση της νέας εταιρείας, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία καθορίζονται οι πολεοδομικοί και κτιριοδομικοί όροι, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη, που μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επέχουν θέση οικοδομικής αδείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 76 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

5.4. Οι ανωτέρω Κανονισμοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της νέας εταιρίας που εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό.

 

Το διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρίας δύναται να αποφασίζει και για κάθε άλλον κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας, στο πλαίσιο του νόμου και των αρμοδιοτήτων του.

 

6. Μεταβατική περίοδος λειτουργίας.

 

6.1 Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διαπιστωτικής πράξης περί συγχώνευσης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος, ορίζεται μεταβατικό στάδιο ενός έτους κατά το οποίο η εταιρεία θα λειτουργεί με 2 διακριτούς κλάδους:

 

(α) Κλάδος Υποδομών Υγείας (κτιριακές υποδομές αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας).

 

(β) Κλάδος Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών (κτιριακές υποδομές αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων φορέων).

 

6.2. Στον κάθε κλάδο μεταφέρονται αντίστοιχα από τις δύο Συγχωνευόμενες Εταιρείες όλα τα έργα και οι μελέτες που αυτές εκτελούν ή/και τους έχουν ανατεθεί με αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία συνεχίζουν να δημοπρατούνται, να ανατίθενται και να υλοποιούνται με το θεσμικό πλαίσιο που είναι σε ισχύ στον κάθε φορέα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ειδικότερα διατηρούνται σε ισχύ μέχρι και την ολοκλήρωση των έργων και των μελετών που μεταφέρονται, όλες οι διατάξεις και επιμέρους ρυθμίσεις που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, καθώς και οι επιμέρους κανονισμοί (Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων και Προμηθειών, Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού), που ισχύουν έως σήμερα, για καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες.

 

6.3. Το πάσης φύσεως προσωπικό, που υπηρετεί κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου στις τρεις συγχωνευόμενες εταιρείες, καθώς και οι δικηγόροι που υπηρετούν με οποιαδήποτε έννομη σχέση σε αυτές, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος, καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό της νέας εταιρείας, στην οποία μεταφέρονται και παρέχουν τις υπηρεσίες τους με την ίδια σχέση εργασίας. Οι θέσεις του μεταφερόμενου προσωπικού και των δικηγόρων προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νέου φορέα, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1 του παρόντος. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό, με διαπιστωτική πράξη του διοικητικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.

 

6.4. Διατηρείται από τα Υπουργεία: (α) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, (β) Υγείας, (γ) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και (δ) Παιδείας και Θρησκευμάτων, αντίστοιχα, η αρμοδιότητα ανάθεσης υλοποίησης έργων και συνεποπτείας της λειτουργίας των τριών κλάδων της νέας εταιρίας, κατά τη διάρκεια της ως άνω περιόδου μεταβατικής λειτουργίας.

 

6.5. Τα κάθε είδους, φύσης και μορφής, ουσιαστικά και δικονομικά προνόμια, απαλλαγές και ατέλειες του Δημοσίου, ισχύουν και υπέρ της ιδρυόμενης με το παρόν εταιρείας, με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας, για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000), και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Η απόκτηση, από την εταιρία, ακινήτων για την ανέγερση δημοσίων υποδομών είτε με επαχθή είτε με χαριστική δικαιοπραξία αντιμετωπίζεται φορολογικά ως η απόκτηση ακινήτων απευθείας από το Δημόσιο, για όσο χρονικό διάστημα το μετοχικό της κεφάλαιο ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6.5 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 76 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

6.6. Υπόλοιπα των επιχορηγήσεων του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων προς τη ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ , που περιήλθαν στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ μετά τη συγχώνευσή της με αυτή, τα οποία έμειναν αδιάθετα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, παραμένουν σε αυτή για να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι δε νόμιμη η πραγματοποιηθείσα χρήση τους για τον ίδιο σκοπό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6.6 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4379/2016 (ΦΕΚ 63/Α/2016).

 

6.7. Η κυριότητα του κινητού εξοπλισμού της εταιρίας ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, που περιήλθε στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 112 του νόμου 4055/2012, περιέρχεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών του και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων, με εξαίρεση τον ηλεκτρονικό, μηχανογραφικό εξοπλισμό και τα αυτοκίνητα με αριθμούς κυκλοφορίας ΙΗΙ 5505 SKODA OCTAVIA και ΙΗΕ 1055 AUDI Α4 που περιέρχονται στην κυριότητα της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6.7 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4379/2016 (ΦΕΚ 63/Α/2016).

 

7. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου παύει να ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.