Νόμος 4199/13 - Άρθρο 54a

Άρθρο 54Α: Παροχή συγκοινωνιακού έργου εντός κλειστών γεωγραφικών περιοχών (νήσων) που δεν αποτελούν ίδιο νομό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κλειστές γεωγραφικές περιοχές (νησιά), που δεν αποτελούν ίδιο νομό και των οποίων η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση παρέχεται από μεμονωμένους μεταφορείς επιβατών, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, δύναται να ανατεθεί η συνέχιση παροχής του συνόλου ή μέρους του συγκοινωνιακού έργου της νήσου, σε εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής που ιδρύεται από τους μεμονωμένους αυτοκινητιστές παρόχους του συνόλου ή μέρους του έργου αυτού, εφόσον εντός 6 μηνών από την ισχύ του παρόντος άρθρου υποβάλλουν σχετική πρόταση - αίτημα προς την οικεία Περιφέρεια, η οποία εκδίδει την εγκριτική απόφαση εντός 3 μηνών από την υποβολή του αιτήματος.

 

2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 12 μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της οικείας Περιφέρειας της παραγράφου 1, ιδρύονται οι νέες εταιρείες ανάληψης του συνόλου ή μέρους του έργου των περιοχών αυτών που εκτελούσαν οι μεμονωμένοι μεταφορείς, ως το έργο παρέχονταν από τους μεταφορείς αυτούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (γραμμές, διαδρομές, τακτικά δρομολόγια, κόμιστρα κ.λ.π.).

 

3. Σε περίπτωση που οι μεμονωμένοι μεταφορείς ιδρύσουν ανώνυμη εταιρεία του εδαφίου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), για την προς ίδρυση εταιρεία εφαρμόζονται στο σύνολό τους οι ρυθμίσεις του άρθρου 3 του νόμου 2963/2001, όπως ισχύει.

 

4. Από της ημερομηνίας αναθέσεως του ως άνω έργου σε εταιρείες, εφαρμόζονται στο σύνολό τους οι ρυθμίσεις του νόμου 2963/2001 ως ισχύει κάθε φορά, ως και οι ρυθμίσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 967/1979 που δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του νόμου 2963/2001, έως την εφαρμογή για τις περιοχές αυτές των ρυθμίσεων του νόμου 4199/2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.