Νόμος 4199/13 - Άρθρο 89

Άρθρο 89: Διαδικασία και δικαιολογητικά πιστοποιητικών και αναπροσαρμογή ύψους παραβόλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα πιστοποιητικά των άρθρων 87 και 88 του παρόντος δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, εκποιηθούν ή παραχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, καθολικό, ειδικό διάδοχο, συνεργαζόμενο ή συνδεδεμένο οργανισμό, σε διάδοχη ή οποιαδήποτε άλλη οργανωτική και λειτουργική δομή ή μονάδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών του προεδρικού διατάγματος 160/2007. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που ο κάτοχος του πιστοποιητικού αλλάξει επωνυμία, νομική μορφή, εταιρικό τύπο ή λοιπά ουσιώδη στοιχεία της υπόστασης και ταυτότητάς του, όπως και αν από οποιονδήποτε λόγο παύσει να υπάρχει έστω και προσωρινά και αν ακόμα έπειτα ανασυσταθεί με την ίδια ή άλλη επωνυμία, νομική μορφή, εταιρικό τύπο ή λοιπά ουσιώδη στοιχεία της υπόστασης και ταυτότητάς του.

 

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, ο κάτοχος του πιστοποιητικού υποβάλλει αίτηση στην Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόμων, η οποία συνοδεύεται, στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, με παράβολο ύψους 1.000 € ως ανταποδοτικό τέλος για την κάλυψη του διοικητικού κόστους που προκαλείται. Η τελευταία εξετάζει εκ νέου εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού και είτε χορηγεί το πιστοποιητικό, επικαιροποιώντας τα στοιχεία που μεταβάλλονται, είτε απορρίπτει την αίτηση.

 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα, τα οποία υποβάλλονται στην Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών για τη χορήγηση του πιστοποιητικού υπεύθυνου φορέα συντήρησης και πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι σχετικοί έλεγχοι της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, καθώς και οι όροι ισχύος ή ανάκλησης των πιστοποιητικών αυτών και κάθε σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 42 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4632/2019 (ΦΕΚ 159/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.